Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Ubezpieczenie pracownika - na kim spoczywa ten obowiązek?

Ubezpieczenie pracownika - na kim spoczywa ten obowiązek?

Ubezpieczenie pracownika to obowiązek spoczywający na pracodawcy. Obowiązek ten wynika ze stosunku pracy. Pracownik podlega takim rodzajom ubezpieczeń społecznych jak: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Pracodawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia stosunku pracy jest zobowiązany do zgłoszenia pracownika w ZUS-ie przy pomocy formularza ZUS ZUA.

Każdy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, do którego zalicza się ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego spoczywa na pracodawcy. Należy tego dokonać w terminie 7 dni od chwili rozpoczęcia stosunku pracy. Pracodawca z wynagrodzenia pracownika odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Ile wynoszą poszczególne składki?

Ubezpieczenie w pracy – jakim ubezpieczeniom podlega pracownik?

Pracownik w związku z obowiązkiem wynikającym ze stosunku pracy, podlega następującym rodzajom ubezpieczeń społecznych:

 • emerytalnemu,

 • rentowemu,

 • chorobowemu,

 • wypadkowemu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terytorium RP obowiązkowo podlegają wyżej wymienionym ubezpieczeniom społecznym. Wyjątek stanowią prokuratorzy. Składki ubezpieczeniowe nie są odprowadzane od ich wynagrodzenia. Obowiązek zgłoszenia wszystkich pracowników do ubezpieczeń społecznych to kwestia, za którą odpowiada pracodawca.

Każdy ubezpieczony pracownik podlega zasadzie równego traktowania. Dotyczy ona warunków objęcia systemem ubezpieczeń społecznych, obowiązku regulowania składek, a także wypłacania świadczeń pieniężnych, które przysługują z polisy. Osoba, która chce dodatkowo ubezpieczyć siebie oraz swoich najbliższych, może zdecydować się również na ubezpieczenie na życie. W wyborze najlepszej oferty możemy wspomóc się porównywarkami ubezpieczeń jak np. https://ocenapolis.pl/

W polskim prawie obowiązuje również zasada gwarancji wypłacalności świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Co to oznacza? Jeżeli w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie ma wystarczającej ilości środków na wypłatę świadczeń, pracownicy i tak mają zagwarantowaną wypłatę. Dlaczego? Pieniądze na ten cel pokryje wówczas budżet państwa.

Kiedy pracodawca zgłasza pracownika do ZUS-u?

Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego w terminie 7 dni od rozpoczęcia stosunku pracy. Należy tego dokonać przy pomocy formularza ZUS ZUA. Obowiązek ubezpieczenia społecznego ustaje wraz z zakończeniem stosunku pracy.

W przypadku osoby, które pracuje w oparciu o umowę zlecenie, obowiązek ubezpieczenia społecznego powstaje od dnia wskazanego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Obowiązek ten ustaje w chwili rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia.

Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne pracownika jest wyrażona w formie stopy procentowej (identycznej dla wszystkich ubezpieczonych). Składki, które pracodawca ma obowiązek potrącić z wynagrodzenia pracownika tytułem ubezpieczenia społecznego, wynoszą:

 • 9,67 % podstawy wymiaru składek (składki emerytalne),

 • 1,5 % podstawy wymiaru składek (składki rentowe),

 • 2,45 % podstawy wymiaru składek (składki chorobowe).

Łączna wartość składek, które pracodawca odprowadza na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, jest równa 13,71%. Dodatkowo, od wynagrodzenia pracownika, odciągana jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi 9% podstawy wymiaru składek.

Ważne

Oprócz składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, pracodawca ma także obowiązek opłacenia składek za pracownika z własnych środków. Wynoszą one 20, 61 % podstawy wymiaru składek. Zaliczyć do nich można:

 • składki wypadkowe - 1,8 %,

 • Fundusz Pracy - 2,45 %,

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,1 %.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest określana mianem standardowej. Obowiązuje ona w wysokości 1,8 % tylko dla pracodawców, którzy zgłaszają max. 9 ubezpieczonych osób. W pozostałych sytuacjach jej wysokość zależy od ryzyka wykonywanego zawodu.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika stanowi jego przychód. Przyjmijmy, iż dana osoba jest zatrudniona w jednej firmie na umowę o pracę, ale jednocześnie pracuje w tym miejscu w oparciu o umowę zlecenie/o dzieło bądź o świadczenie usług. Wtedy to podstawę wymiaru składek tej osoby stanowi łączny przychód z obu umów.

Oprócz wynagrodzenia, przychód pracownika stanowi tzw. wartość świadczenia w naturze. Co to oznacza? Chodzi o sytuację, w której firma wynajmuje pracownikowi mieszkanie. Wtedy to pracodawca ustala wysokość takiego świadczenia w oparciu o ekwiwalent pieniężny określony w przepisach o wynagrodzeniu.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ważne

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wszystkich ubezpieczonych pracowników w określonym roku kalendarzowym nie może przekraczać kwoty równej 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok. W 2019 roku wynosi 142 950 zł.

Pracodawca przekazuje składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do kwoty określonej w danym roku kalendarzowym. Jeżeli suma ta zostanie przekroczona, przestaje on tego dokonywać.