Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zasady transportu wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym

Należy zwrócić uwagę na to, że podstawowe parametry techniczne wózka umieszczane są przez producenta wózka na tabliczce znamionowej i w dokumentacji wózka. To one w decydujący sposób określają warunki bezpiecznej eksploatacji wózka.

Ładunki transportowane wózkami należy tak rozmieścić i zamocować, aby zapewnić ich stabilność podczas:

  • przewożenia,
  • podnoszenia,
  • wstawiania
  • i opuszczania.

Masa ładunku przewożonego czy podnoszonego nie może przekraczać nośności czy udźwigu danego wózka określonych przez jego producenta. Masy te mają być ograniczane w sytuacjach złego stanu dróg (np. droga wyboista, błoto na placu), a także podczas pracy wózkiem na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, gdy występuje niebezpieczeństwo gołoledzi.

Podczas przewożenia ładunków wózkami podnośnikowymi należy pamiętać o tym, że widły czy podest muszą być opuszczone możliwie nisko (ok. 30 cm od podłoża), a maszt powinien być przechylony w stronę operatora.

Transportowany ładunek ma być tak rozmieszczony, aby jego środek ciężkości znajdował się ok. 40 ÷ 60 cm od czoła wideł (przy takim ułożeniu wózek ma maksymalny udźwig określony w jego dokumentacji), a widły były obciążone równomiernie i rozmieszczone symetrycznie w stosunku do podłużnej osi wózka. Przesunięcie środka ciężkości ładunku w kierunku końców wideł powoduje konieczność zredukowania ciężaru zgodnie z wykresem dostarczonym przez producenta wózka i zamieszczonym na tabliczce wózka. Natomiast nierównomierne obciążenie wideł może być przyczyną braku stabilności wózka do groźby jego przewrócenia. Podobnie jest w sytuacji wózków naładownych (platformowych).

Przewożenie ładunku po pochyłościach (np. wjazd na rampę załadowczą) może odbywać się z zachowaniem wymogów określonych w instrukcji wózka, tzn. maksymalnego kąta pochylnia terenu, a ładunek na wózku naładownym (platformowym) powinien być zabezpieczony przed zsunięciem się. Wjazd na pochyłość wózkiem podnośnikowym powinien odbywać się widłami do przodu, a zjazd z pochyłości widłami do tyłu.

Ładunki wystające poza boczny obrys wózka mogą być nim transportowane wyłącznie po ich odpowiednim oznakowaniu, z zachowaniem wolnej przestrzeni o szerokości 30 cm po obu stronach ładunku liczonej od stałych elementów na trasie przejazdu. Jeżeli na trasie jazdy wózka mogą znajdować się piesi, wówczas szerokość wolnej przestrzeni powinna

wynosić 100 cm. Taka sama zasada obowiązuje podczas przewozu materiałów niewystających poza obrys wózka.

W sytuacjach konieczności przewożenia albo podnoszenia ładunków nietypowych czy niebezpiecznych lub przejazdu wózkiem w miejscach zbyt wąskich, niskich i innych stwarzających zagrożenia, należy wyznaczyć pracownika do kierowania ruchem na trasie przejazdu i wykonywania czynności ładunkowych.

Autor: Lesław Zieliński
były główny inżynier
zarządzania bezpieczeństwem
pracy, rejestrowany audytor
pomocniczy SZBP wg ISRS

Lesław Zieliński

Autor: Lesław Zieliński

Od 1997 roku zajmuje się tematyką oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp, pracy służby bhp. Były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - O/ZG ”Lubin” . Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Autor wielu opracowań kart oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.