Załóż konto testowe
Dostęp na . 48h . za darmo!
Poleć znajomemu

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1008)

Dz.U.19..1008
rozporządzenie
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
(Dz.U. z dnia 30 maja 2019 r.)

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
2)
sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
3)
rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;
4)
okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
5)
wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
6)
wzór wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego;
7)
wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
§ 2.
1.
Sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w § 1 pkt 1, przeprowadza się na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa jeden rodzaj urządzenia technicznego określonego w kolumnach b tabel w załączniku nr 3 do rozporządzenia i jeden zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, oraz zawiera dane i załączniki, o których mowa w art. 23 ust. 1a, ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zwanej dalej "ustawą".
3.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1.
Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, zwane dalej "egzaminem", prowadzi komisja kwalifikacyjna, w składzie co najmniej dwuosobowym.
2.
Po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, osoba zainteresowana jest niezwłocznie powiadamiana o wyznaczeniu terminu egzaminu, który nie może przekraczać 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że osoba zainteresowana zgłosi prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie przekraczającym wskazany okres. Powiadomienie osoby zainteresowanej następuje za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.
3.
Egzamin składa się z części:
1)
teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy;
2)
praktycznej, polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych.
4.
Część praktyczną egzaminu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadza się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, przy uwzględnieniu stopnia zagrożenia związanego z obsługą lub konserwacją urządzenia technicznego.
5.
Tematyka egzaminacyjna podawana jest do publicznej wiadomości przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.
6.
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji kwalifikacyjnej.
§ 4.
1.
Komisja kwalifikacyjna informuje osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu bezpośrednio po egzaminie.
2.
Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, którego wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Zaświadczenie kwalifikacyjne obejmuje jeden rodzaj urządzenia technicznego określonego w kolumnach b tabel w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu ponowne przystąpienie przez osobę zainteresowaną do egzaminu jest możliwe po złożeniu nowego wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§ 5.
1.
W przypadku gdy osoba zainteresowana, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem, poinformowała w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej organ właściwej jednostki dozoru technicznego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji podlega zgodnie z jej żądaniem:
1)
zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie albo
2)
zwrotowi.
2.
W przypadku gdy osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w innym terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i poinformuje o tym pisemnie lub elektronicznie organ właściwej jednostki dozoru technicznego nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu, pobrana opłata podlega zwrotowi.
3.
W przypadku żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy § 3 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§ 6.
Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 7.
1.
Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane i załączniki, o których mowa w art. 23 ust. 2b i ust. 2d ustawy.
3.
Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje w zakresie, w jakim osoba zainteresowana wykazała spełnienie warunku, o którym mowa w art. 23 ust. 2c pkt 2 ustawy.
4.
Po złożeniu kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego zostaje przedłużony na okres określony w kolumnach c tabel w załączniku nr 3 do rozporządzenia, licząc od daty upływu okresu ważności przedłużanego zaświadczenia kwalifikacyjnego.
5.
Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje poprzez wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
6.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.
Załącznik 1 WZÓR: Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
Załącznik 2 WZÓR zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi urządzeń technicznych wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego
Załącznik 2 WZÓR zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi urządzeń technicznych wydawanego przez Transportowy Dozór Techniczny
Załącznik 2 WZÓR zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi urządzeń technicznych wydawanego przez Wojskowy Dozór Techniczny
Załącznik 2 WZÓR zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji urządzeń technicznych wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego
Załącznik 2 WZÓR zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji urządzeń technicznych wydawanego przez Transportowy Dozór Techniczny
Załącznik 2 WZÓR zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji urządzeń technicznych wydawanego przez Wojskowy Dozór Techniczny
Załącznik 3 Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Załącznik 4 Wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
Załóż konto testowe
Zyskaj dostęp do treści
na 48h za darmo!
48-godzinne testy portalu to:
48h
DOSTĘPU ZA DARMO
  • Brak opłat!
  • Baza ponad 4 000 porad, analiz i dobrych praktyk
  • Dostęp do aktualnej bazy aktów prawnych i Orzeczeń
  • Baza ponad 400 narzędzi dla Specjalisty ds. BHP m.in.: wzory dokumentów, prezentacje, filmy, testy i ćwiczenia, instrukcje BHP, czy listy kontrolne
  • Przykłady dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy.
  • I wiele więcej!

Biblioteka BHP

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel