Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Montaż rusztowania warszawskiego

Rusztowanie warszawskie powinno być użytkowane zgodnie z jego dokumentacją techniczno-ruchową i obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Zgodnie z § 109 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia (montażysty). Użytkowanie rusztowania warszawskiego jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, która powinna się legitymować uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Odbiór rusztowania potwierdza się w protokole odbioru technicznego.

Wymogi dotyczące rusztowania warszawskiego

Rusztowanie warszawskie powinno:

  • posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
  • posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
  • zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
  • zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku,
  • posiadać poręcz ochronną,
  • posiadać piony komunikacyjne.

Wysokość rusztowania i organizacja komunikacji

Szczegóły dotyczące budowy rusztowania warszawskiego (np. maksymalna wysokość rusztowania, organizacja komunikacji) są zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej wydawanej przez producenta danego rusztowania.

Przeważnie rusztowania te można budować do maksymalnej wysokości 15 m (w zależności od strefy obciążenia wiatrem, typu terenu itp.). Ze względu na wysokość rusztowanie powinno być kotwione do ściany lub odciągami linowymi (liczbę kotwień w zależności od wysokości rusztowania szczegółowo określa dokumentacja producenta). Do komunikacji w rusztowaniu warszawskim wykorzystywana jest drabinka (element składowy rusztowania) zawieszona na poziomych belkach ram, montowana wewnątrz rusztowania, po której pracownik powinien poruszać się w celu wejścia na pomost roboczy rusztowania.