Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

O zgodę na mierzenia temperatury i wykonywanie testów na COVID-19 apeluje Gospodarczy Gabinet Cieni BCC

O zgodę na mierzenia temperatury i wykonywanie testów na COVID-19 apeluje Gospodarczy Gabinet Cieni BCC

Należy umożliwić pracodawcom wypełnianie ich obowiązków zapisanych w Kodeksie pracy, wprowadzić zmiany w specustawie antykryzysowej– tak wynika z raportu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Na postawie raportu GGC Business Centre Club wysyła rekomendacje dla rządzących. Śród nich jest również apel o wsparcie w zakresie możliwości testowania na CIVID-19 zatrudnionych i mierzenia im temperatury w ramach działań prewencyjnych.

– Być może dziś, w połowie 2020 r., jesteśmy w najniebezpieczniejszym momencie pandemii. Zwracamy na to uwagę jako przedsiębiorcy oraz jako obywatele. Po szoku pierwszych miesięcy oswoiliśmy się z nowymi warunkami otoczenia. Przyzwyczailiśmy się do nich, a wielu z nas przestało się bać ryzyka zarażenia, które jest przecież nadal wysokie. Ludzie są coraz bardziej zmęczeni i sfrustrowani, coraz mniej ufni i pewni jutra – mówi Zbigniew Żurek, minister ds. rynku pracy i prawa pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.– Stąd też nasze rekomendacje dla rządzących o:

 • bardziej skuteczne egzekwowanie przepisów, w szczególności dotyczących zachowywania w przestrzeni publicznej obowiązujących odległości oraz obowiązku zasłaniania twarzy;

 • przekazywanie jednoznacznych komunikatów, nakazów zamiast zaleceń, z jednoczesnym wyjaśnianiem powodów każdej decyzji,

 • sprawne przekazywanie środków, wspierających firmy w kryzysie;

 • nasilenie skutecznej, jasnej kampanii w publicznych środkach masowego przekazu, promujących właściwe zachowania w epidemii oraz

 • dalsze, możliwie powszechne kontynuowanie wykonywania testów na koronawirusa

– podkreśla minister rynku pracy i prawa pracy w Gabinecie Cieni BCC.

Apel o poparcie zalegalizowania wykonywania zatrudnionym testów na COVID-19 oraz pomiar temperatury ciała

– Zwracamy się również do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie naszego wystąpienia do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wykonywania przez przedsiębiorców zatrudnionym testów na COVID-19 oraz pomiaru temperatury ich ciała. Jednoznaczne stanowisko prezesa UODO pozwoli pracodawcom wypełniać ich obowiązki, zapisane w Kodeksie pracy m.in. że:

 • pracodawca ma obowiązek zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94),

 • pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,

 • pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207)

– apeluje Zbigniew Żurek.

Apel do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wydanie interpretacji dopuszczającej testowanie na COVID-19 pracowników i mierzenie im temperatury

Komisja Prawa Pracy, działająca w ramach Związku Pracodawców Business Centre Club (dalej jako: „Komisja”), zwraca się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: „UODO”) o wydanie wyczerpującej interpretacji, zgodnie z którą przedsiębiorcy zatrudniający pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia), będą mogli dokonywać osobom zatrudnionym:

 • pomiaru temperatury ciała oraz

 • przeprowadzać testy mające na celu wykrycie choroby COVID-19 (na koszt pracodawców),

 • bez konieczności uzyskiwania takiego zalecenia z właściwych inspektoratów sanitarnych.

Także bez zastrzeżeń powinny pozostawać oświadczenia pobierane od pracowników dotyczące ich stanu zdrowia czy sytuacji rodzinnej [np. w zakresie objęcia kwarantanną, braku choroby COVID-19 u domowników itp.].

Jak jest przyczyna skierowania apelu do UODO?

Apel ten został skierowany w trosce o zapewnienie przedsiębiorcom możliwości zrealizowania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz odciążenie lokalnych inspektoratów sanitarnych. Niestety jak wiadomo inspektorzy sanitarni nie są w stanie w sposób sprawny wydawać stosownych zaleceń dotyczących możliwości podejmowania przez przedsiębiorców działań, jak np. pomiar temperatury.

Co zarzuca Komicja obecnemu stanowisku UODO?

Jednocześnie zdaniem Komisji obecne stanowisko UODO w kwestii pomiaru temperatury pracownikom nie uwzględnia ono aktualnej i pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej, jak również wszystkich aspektów związanych z obowiązkami przedsiębiorców wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących. Stanowisko to nie zawiera także żadnego odniesienia do przepisów prawa pracy i obowiązków pracodawcy zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz powoduje, że znaczna część przedsiębiorców, decydując się na podjęcie takich kroków, działa w niepewności co tego, czy ewentualne kontrole UODO w tym zakresie będą akceptowały fakt podjęcia takich czynności bez udziału lokalnych inspektoratów sanitarnych.

W obecnej sytuacji, w ocenie Komisji, UODO winien dążyć do ułatwienia przedsiębiorcom funkcjonowania w nowej rzeczywistości i poszukiwać wszelkich możliwych podstaw prawnych do tego, aby w maksymalnie uproszczony sposób dopuścić możliwość mierzenia temperatury pracownikom i wykonywanie im testów na COVID-19.

Ważne

W ocenie Komisji obecny stan prawny w pełni uzasadnia dopuszczenie możliwości dokonywania przez pracodawcę osobom zatrudnionym:

 • pomiaru temperatury ciała oraz

 • przeprowadzania testów mających na celu wykrycie choroby COVID-19

– bez konieczności uzyskiwania takiego zalecenia z właściwych inspektoratów sanitarnych.

Co zdaniem Komisji stanowi podstawę dla działań pracodawcy?

Komisja stoi na stanowisku, że podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. b) RODO w zw. z art. 207 § 2 Kodeksu pracy.

Ostatni z wymienionych przepisów nakazuje pracodawcy chronić życie i zdrowie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Dyspozycja przywołanego przepisu z Kodeku pracy jest na tyle szeroka, że biorąc pod uwagę ogłoszony przez WHO stan pandemii, skorzystanie z tego przepisu w ten sposób, iż w zakładach pracy:

 • zostaje wprowadzony obowiązek pomiaru temperatury oraz

 • dopuszcza się wykonanie na koszt pracodawcy testów na COVID-19,

 • umożliwia ewentualnie pobieranie oświadczeń o stanie zdrowia,

jest w pełni uprawnione.

Zdaniem Komisji powyższe stanowisko pośrednio potwierdza Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19przyjęte w dniu 19 marca 2020 r. przez EROD.

Co zdaniem Komisji uzasadnia działania pracodawców?

Według Komisji trudno uznać aby ze strony przedsiębiorców istniało jakiekolwiek pole do nadużyć w omawianym zakresie. Wszelkie aktualne podejmowane działania, których koszty ponoszą i poniosą pracodawcy, mają wyłącznie na celu zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach pracy i poprawę sytuacji epidemicznej. Właśnie tę kwestie powinien brać pod uwagę UODO w swoim stanowisku. Obecnie przez to właśnie stanowisko przedsiębiorcy są sytuacji niepewności prawnej co swoich działań, a działania te z punktu widzenia prawa pracy są celowe i powinny być w ocenie Komisji akceptowane przez UODO.

Pozostaje obecnie oczekiwać na reakcję rządzących, w tym również ministerstwa pracy, jak i UODO, na apel Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Być może stanowisko Komisji Prawa Pracy, działającej w ramach Związku Pracodawców Business Centre Club, przekona UODO do zmiany stanowiska w kwestii pomiarów temperatury, zebrania oświadczeń o stanie zdrowia pracowników i ich najbliższych, jak również wykonywania na koszt pracodawców testów na COVID-19 pracownikom.

Źródło:

Instytut Interwencji Gospodarczych BCC