Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Obowiązki z zakresu bhp kierownika i pracownika tymczasowego

Obowiązków związanych z zapewnieniem bhp pracownikowi tymczasowemu spoczywają nie tylko na pracodawcy użytkowniku. Również kierownicy pracowników tymczasowych są obciążeni określonymi zadaniami. Pamiętajmy też, że i pracownik tymczasowy ma pewne obowiązki…

Osoby, które kierują pracownikami tymczasowymi powinny:

 • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej i ich stosowanie przez pracowników tymczasowych zgodnie z przeznaczeniem,

 • organizować, przygotowywać i prowadzić pracę uwzględniając zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi oraz innymi schorzeniami związanymi z warunkami środowiska pracy,

 • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 • egzekwować przestrzeganie przez pracowników tymczasowych przepisów i zasad bhp,

 • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad takimi pracownikami.

Pracownik tymczasowy musi wykonywać powierzone mu zadania sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń osób nim kierujących. Do jego obowiązków należy przede wszystkim:

 • przestrzeganie regulaminów i ustalonego porządku w zakładzie pracy,

 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych w firmie,

 • dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy,

 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

 • poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,

 • niezwłoczne zawiadomienie osoby kierującej pracownikami tymczasowymi o zauważonym w firmie wypadku lub zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzkiego i ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

 • współdziałanie z pracodawcą użytkownikiem i osobami kierującymi w wypełnianiu ich obowiązków dotyczących bhp.

Jacek Krajewski

Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi