Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Przestrzeganie przepisów bhp może kontrolować również Państwowa Inspekcja Sanitarna

Przestrzeganie przepisów bhp może kontrolować również Państwowa Inspekcja Sanitarna

Przy dobrze przygotowanej i przeprowadzonej kontroli jest niewielka szansa, by ukryć nieprawidłowości przed inspektorami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. O kontrolach, ich zakresie oraz szerokiej gamie przepisów, z których mogą wynikać kary nakładane przez PIS mówi w wywiadzie dla Portalu BHP Jan Bondar, Rzecznik Prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi kontrole firm i instytucji w zakresie zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników oraz klientów, w tym pacjentów placówek medycznych. Jaki jest standardowy zakres kontroli, prowadzonych przez pracowników oddziałów GIS?

- Kontrole, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzone są przez powiatowych, granicznych i wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Kierunki działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w celu poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy - określone są szczegółowo w Wytycznych Głównego Inspektora.

Nadzór sanitarny sprawowany przez pion higieny pracy w 2016 r. prowadził kontrolę przestrzegania przepisów m.in. z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy,

 • wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz

 • przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich.

Sprawdzane było również:

 • występowanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,

 • istnienie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,

 • produktów biobójczych, detergentów oraz prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3.

Ważne

Prowadzone były również kontrole oceny ryzyka zawodowego.

Państwowy inspektor sanitarny – w związku z wykonywaną kontrolą – ma prawo m.in.wstępu do zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład. Może występować z żądaniem:

 • udzielenia pisemnych lub ustnych informacji oraz

 • wzywania i przesłuchiwania osób;

 • okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych oraz

 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.


Czy kontrola może być wynikiem skargi lub anonimowej informacji?

- Kontrole organów PIS mogą być prowadzone wskutek skarg lub anonimowych informacji, jednak każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie – zależy od charakteru zdarzenia i ewentualnego zagrożenia.

Kontrole można podzielić na:

 • planowe –przeprowadzane według opracowanych i zatwierdzonych przez organ nadrzędny planów kontrolii zgodnie z przyjętym harmonogramem

 • doraźne – przeprowadzane poza planami kontroli i wynikające np. z wytycznych i poleceń GIS/PWIS, prowadzonego – przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego – postępowania oraz wpływających wniosków inwestora lub podmiotów rozpoczynających działalność.

Prowadzone są również kontrole wynikające ze zgłoszeń zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu, ale także w związku z koniecznością podjęcia różnego rodzaju interwencji, w tym skarg.


Jakie są możliwe kary dla firm i instytucji, które narażają swoich pracowników oraz klientów lub pacjentów na ryzyko choroby lub wypadku?

- Funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosownie do §2 rozporządzenia z 17 października 2002 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 282) nadaje się uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

 1. „art. 109-117 ustawy z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 618);

 2. art. 35, art. 41-49 i art. 52-63 ustawy z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 143);

 3. art. 14 ust. 1-3 ustawy z 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2013 r. poz. 475);

 4. art. 50-53 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 151);

 5. art. 55 ustawy z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 242);

 6. art. 67 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 783) w zakresie prekursorów kategorii 2 i 3;

 7. art. 100 ust. 1 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 149) w zakresie określonym w art. 73 ust. 1 pkt 1 tej ustawy;

 8. art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 957);

 9. art. 193 pkt 5 i 6 ustawy z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1121).”


Jakie są koszty prowadzonej kontroli?

- Kwestie kosztów kontroli reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 5 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 36, poz. 203) wydane na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o PIS.

Wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania. Takimi bezpośrednimi kosztami będą koszty poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego oraz innej czynności obejmujące:

 1. średnie wynagrodzenie pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania lub inne czynności, obliczane według godzinowych stawek osobistego zaszeregowania wraz z pochodnymi od wynagrodzenia;

 2. koszty materiałowe, w tym w szczególności koszty odczynników i innych materiałów pomocniczych;

 3. koszty podróży służbowych pracowników, w tym koszty należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej;

 4. przeciętne koszty związane z działalnością rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.

Natomiast do pośrednich kosztów zalicza się koszty działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania oraz innej czynności, obejmujące:

 1. średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzenia;

 2. koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych i pralniczych;

 3. koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu;

 4. koszty zakupu, zużycia i konserwacji aparatury i sprzętu laboratoryjnego;

 5. koszty transportu.


Dużym problemem, wynikającym z realizacji unijnych projektów przykładowo w placówkach ochrony zdrowia, może być niedostosowanie sprzętu lub aparatury medycznej do wielkości pomieszczeń, co wymaga rozbudowy i nierzadko generuje kolejne, czasem nieprzewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, koszty. Aby uniknąć kosztownych remontów kierownictwa placówek decydują się na tanie materiały, np. przenoszenie ścian i budowę lekkich konstrukcji, co może powodować zagrożenie dla personelu i pacjentów, gdy np. w nowym pomieszczeniu użytkowany jest aparat rtg lub tomograf. Czy inspektorzy GIS wykryli już podobne nieprawidłowości? Jakie jest postępowanie w przypadku zaistnienia takiego przypadku?

- Wymagania względem urządzeń i pomieszczeń w obiektach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne reguluje ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia, w tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739).

Przed uruchomieniem pracowni rtg (w tym pracowni tomografii komputerowej) należy spełnić wymagane prawem warunki w zakresie ochrony radiologicznej personelu, osób z ogółu ludności oraz pacjentów. Spełnienie warunków bezpieczeństwa stwierdza się podczas kontroli przeprowadzanej przez organ wojewódzki Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wówczas jednostka ochrony zdrowia otrzymuje zezwolenie oraz – w dalszej kolejności – zgodę na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych. W trakcie eksploatacji pracowni rtg organ wojewódzki Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadza kontrolę dotrzymania warunków bezpieczeństwa przez daną pracownię rtg. Kontrola taka przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 4 lata.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawana jest decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości oraz decyzja o wymierzeniu odpowiedniej kary pieniężnej dla kierownika jednostki ochrony zdrowia.


Dzięki funduszom UE udało się zrealizować wiele inwestycji, m.in. zakładających prowadzenie badań medycznych w nowoczesnych budynkach. Niestety, zdarza się, że budynki, choć ich wygląd wzbudza zachwyt, w praktyce nie nadają się do prowadzenia badań, bowiem instalacje wewnętrzne (np. elektryczne, czy wodno-kanalizacyjne) dostosowane są do wymogów pomieszczeń administracyjnych, nie zaś takich, gdzie można prowadzić specjalistyczne pomiary i doświadczenia. Jakie jest postępowanie inspektorów GIS w takiej sytuacji?

- Wymagania względem urządzeń i pomieszczeń w obiektach ochrony zdrowia reguluje ustawa o działalności leczniczej oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dodatkowo, realizacja inwestycji począwszy od projektu odbywa się zgodnie z przepisani Prawa budowlanego.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na wniosek inwestora, uczestniczą w realizacji inwestycji w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych - poprzez m.in.:

 • uzgodnienie dokumentacji projektowej,

 • udzielanie odstępstw od warunków technicznych,

 • uczestniczenie w dopuszczeniu do rozpoczęcia działalności w obiekcie budowlanym użyteczności publicznej.

Z Panem Janem Bondarem, Rzecznikiem Prasowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego rozmawiała:

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.