Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zmieni się klasyfikacja substancji i mieszanin

Zmieni się klasyfikacja substancji i mieszanin


Według nowej propozycji legislacyjnej Ministerstwa Gospodarki ciężki olej opałowy został dodany do wykazu substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.


Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ma ono zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. nr 58, poz. 535 ze zm.).

Najważniejsza zmiana polega na tym, że w załączniku I w tabeli 1 w pozycji 34. w rubryce o tytule nagłówka - produkty ropopochodne - dodano literę d) o treści „ciężki olej opałowy”.

Dodatkowo, w pozycji 26. tej samej tabeli wprowadzono korektę polegającą na dodaniu w kolumnie o nazwie nr CAS numerów 584-84-9, 26471-62-5. Doprecyzowanie oznaczenia w wykazie substancji niebezpiecznych diizocyjanianu metylu rozwieje wątpliwości, które do tej pory zgłaszane były przez adresatów przepisów.

Przygotowanie znowelizowanego rozporządzenia spowodowane zostało koniecznością wdrożenia do naszego prawodawstwa przepisu art. 30 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r., który zmienia obowiązującą obecnie dyrektywę 96/82/WE.

Nowe rozporządzenia miałoby zacząć obowiązywać od 15 lutego 2014 r.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.