Poleć znajomemu

Nie zapominajmy o obowiązku odśnieżania!

Przedłużająca się zima to dodatkowe obowiązki dla gmin, zarządców dróg publicznych czy właścicieli i zarządców nieruchomości oraz obiektów budowlanych. Ich zadaniami są odśnieżanie i odladzanie chodników oraz usuwanie nadmiaru śniegu zalegającego na dachach obiektów budowlanych. Jaki jest zakres obowiązków przy odśnieżaniu i kogo można wyznaczyć do odśnieżania dachów?

Do zakresu obowiązków osób zatrudnianych przy odśnieżaniu chodników należy w szczególności:

  • usuwanie śniegu, lodu, błota pośniegowego,

  • uszorstnianie nawierzchni (posypywanie piaskiem),

  • sprzątanie, polegające na zebraniu z całej powierzchni, utrzymywanych zimą ciągów komunikacyjnych, odpadów powstałych z materiałów uszorstniających używanych do zwalczania śliskości.

Odśnieżanie i likwidacja śliskości polega najczęściej na ciągłej, ręcznej pracy pracowników wyposażonych w odpowiednie narzędzia, takie jak: szufle, odkuwacze lodu, miotły itp.

Do prac polegających na odśnieżaniu zewnętrznych ciągów komunikacyjnych często zatrudniane są przypadkowe osoby. Często są to bezrobotni w ramach tzw. robót publicznych i interwencyjnych, uczniowie i studenci odbywający praktyki zawodowe, osoby osadzone w zakładach karnych. Wszystkie te osoby przed dopuszczeniem ich do pracy powinny odbyć instruktaż stanowiskowy.

Warunkiem dopuszczenia do pracy na wysokości, przy odśnieżaniu dachu, jest posiadanie przez pracownika:

  • aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do tej pracy (art. 229 § 4 Kodeksu pracy, dalej: kp),

  • wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także znajomości przepisów oraz zasad bhp (art. 2373 § 1 kp),

  • przeszkolenia w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy (art. 2373 § 2 kp).

Ważne

Każdy pracownik zatrudniony do odśnieżania, czy to dachów, czy chodników, musi przed rozpoczęciem tej pracy odbyć instruktaż stanowiskowy.

Podobne