Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bezpieczeństwo uczniów w warsztatach i pracowniach

Uczniów pracujących w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych, w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania sanitarnohigieniczne, zaopatruje się w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Obowiązują tu takie same zasady jak przy wyposażaniu zatrudnianych pracowników.

Przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach uczniów zaznajamia się z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym.

Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan:

 • maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • instalacji elektrycznej i
 • narzędzi pracy,

a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, w które wyposażone są warsztaty, należy utrzymywać w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki. Wszystkie urządzenia techniczne muszą być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed:

 • urazami,
 • działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia,
 • porażeniem prądem elektrycznym,
 • szkodliwymi wstrząsami,
 • nadmiernym hałasem,
 • działaniem wibracji lub
 • promieniowaniem.

Urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie należy zabezpieczyć przed ich uruchomieniem oraz wyraźnie oznaczyć.

Stanowiska pracy muszą być dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów. Przepis przewiduje również korzystanie ze stanowisk pracy przez uczniów niepełnosprawnych. Szkoła ma wtedy obowiązek dostosowania stanowisk praktycznej nauki zawodu do rodzaju i stopnia niepełnosprawności ucznia.

Przepisy nakładają także obowiązek wywieszania w widocznym miejscu:

 • instrukcji bezpiecznej obsługi przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu,
 • regulaminu określającego zasady bhp.

Autor: Małgorzata Mądra-Janeda
specjalista ds. Karty Nauczyciela,
wykładowca w zakresie wymagań
bhp wynikających z dyrektyw UE