Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bhp w transporcie: najwięcej nieprawidłowości dotyczy czasu jazdy i odpoczynku kierowców

Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 19 listopada w Sejmie dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, Halina Tulwin, przedstawiła materiał przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy poświęcony bezpieczeństwu i higienie pracy w firmach transportowych.

Zdaniem Haliny Tulwin, jedną z podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy w firmach transportowych jest przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy, a ściśle mówiąc przepisów dotyczących czasu jazdy, postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Regulacje określające maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowe przerwy i minimalne okresy dziennego i tygodniowego odpoczynku gwarantują odpowiedni odpoczynek kierowcy, umożliwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu. W celu egzekwowania tych przepisów organy uprawnione do kontroli, w tym Państwowa Inspekcja Pracy, przeprowadzają kontrole firm transportowych.

Nałożono kary pieniężne w wysokości 2 mln 600 tys. zł

W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili 627 kontroli u 622 pracodawców, zatrudniających ogółem ponad 28 tys. pracowników. Kontrole objęły 3600 kierowców i ponad 671 tys. dni ich pracy. Najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły:

 • nieprzestrzegania obowiązku przechowywania tzw. wykresówek przez jeden rok,

 • niezapewniania kierowcom odpoczynku dobowego i tygodniowego,

 • niezapewniania wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny,

 • nieprzestrzegania dziennego limitu czasu jazdy.

Stwierdzano je przede wszystkim u małych i średnich przewoźników, którzy nie analizowali na bieżąco czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Na wykonujących przewozy drogowe inspektorzy pracy nałożyli w drodze decyzji administracyjnych kary pieniężne na łączną kwotę 2,6 mln zł.

Kontrole przeprowadzano również na kolei

W 2012 r. bieżącym Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instrukcji kolejowych w 93 zakładach wykonujących roboty torowe. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło:

 • braku lub niewłaściwego sposobu zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót,

 • przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy (instruktaże stanowiskowe),

 • a także braku koordynacji robót w sytuacji wykonywania ich na jednym odcinku przez kilku wykonawców.

Głównymi przyczynami uchybień były:

 • brak nadzoru nad wykonywanymi pracami

 • oraz niedoświadczenie wykonawców w prowadzeniu prac na terenach kolejowych.

W zakresie czasu pracy maszynistów Państwowa Inspekcja Pracy objęła w obecnym roku kontrolami 68 przewoźników z całej Polski, którzy zatrudniali maszynistów na podstawie umów o pracę. Ujawniono istnienie uchybień w kontrolowanym zakresie u prawie wszystkich przewoźników.

Zaniepokojenie budziła zwłaszcza skala naruszeń dotyczących zapewnienia dobowego i tygodniowego odpoczynku, jak również problemy z realizacją innych uprawnień związanych z zapewnieniem pracownikom czasu wolnego w odpowiednim wymiarze i terminie czy rekompensowaniem pracy w godzinach nadliczbowych. Uchybienia te wskazują, że maszyniści pracowali w wymiarze wyższym niż wynikało to z obowiązujących przepisów, jak również, że za część tej pracy nie otrzymali należnego wynagrodzenia.

Inspektorzy pracy skierowali do pracodawców przewidziane ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy wystąpienia o usunięcie stwierdzonych uchybień. Na sprawców wykroczeń nałożono grzywny w drodze mandatów karnych.