Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bhp w trosce o pracowników

Rozmowa z Katarzyną Pudlik, dyrektor biura bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w Poczcie Polskiej S.A.

Jaką, Pani zdaniem, rolę odgrywa bezpieczeństwo i higiena pracy w każdej firmie?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestia tak ważna, że została wpisana do Konstytucji RP, która stanowi, że „każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”. Zagadnienia te reguluje przede wszystkim Kodeks pracy, którego cały dział X poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast rozporządzenia wykonawcze szczegółowo opisują zagadnienia dotyczące m.in. odpowiednich warunków pracy, sposobów bezpiecznego wykonywania prac, które stwarzają wyjątkowe zagrożenie, szczególnej ochrony pracowników młodocianych i kobiet.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jednak nie tylko normy prawne, ale również środki badawcze, organizacyjne i techniczne mające na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł wykonywać swoją pracę w sposób produktywny, bez narażania się na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenia fizyczne i psychiczne.

Należy pamiętać, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Jak zatem powinny być realizowane obowiązki w zakresie bhp u pracodawców zatrudniających tysiące pracowników i mających rozbudowaną strukturę?

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy warto określić w regulaminie organizacyjnym firmy. Należy wskazać, że każdy dyrektor w strukturze organizacji odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa pracy, stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej w kierowanej jednostce; jest zobowiązany chronić zdrowie i życie podległych mu pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto w regulaminie pracy powinny zostać określone również obowiązki każdego pracownika w zakresie bhp.

W firmie o rozbudowanej, dużej strukturze zasadne jest wprowadzenie wewnętrznych regulacji, dzięki którym można sprawniej wykonywać i realizować zadania z zakresu bhp, m.in. opracować zasady przeprowadzania oceny stanu warunków bhp, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wydawania profilaktycznych posiłków i napojów, zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wprowadzić instrukcję przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. To wszystko pozwoli na właściwe wywiązywanie się z obowiązków w zakresie bhp każdego członka organizacji, na każdym poziomie zarządzania.

Jakie elementy są najistotniejsze w dbaniu o bezpieczeństwo pracowników?

Jednym z najistotniejszych elementów gwarantujących bezpieczną pracę jest świadomość wszystkich zatrudnionych, że przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej nie można i nie warto lekceważyć, gdyż zostały stworzone dla naszej ochrony w procesie pracy. Musimy też pamiętać, że jednym z największych i najcenniejszych kapitałów firmy są jej pracownicy i należy dokładać wszelkich starań, aby warunki ich pracy sukcesywnie się polepszały. W procesie zmian musimy pamiętać o bezpieczeństwie pracowników i cały czas zadawać sobie pytanie: czy to, co wprowadzamy, jest bezpieczne dla naszych ludzi i zgodne z obowiązującym prawem?

A jaka powinna być rola służby bhp i ochrony przeciwpożarowej, szczególnie w zakresie kształtowania tej świadomości?

Zadania służby bhp oraz pracownicy ochrony przeciwpożarowej mają charakter kontrolno-doradczy polegający na wskazywaniu nieprawidłowości oraz sposobów i metod ich wyeliminowania.

Przy zróżnicowanej strukturze zatrudnienia, a więc również przy różnorodności i wielości występujących zagrożeń na stanowiskach pracy, służby bhp powinny ściśle współpracować z kadrą kierowniczą każdego poziomu zarządzania. Należy przede wszystkim:

  • konsultować i uzgadniać wszelkie projekty, inicjatywy, procesy, których wprowadzenie do realizacji miałoby choćby najmniejszy wpływ na warunki świadczenia pracy pracowników i bezpośrednio lub pośrednio dotyczyły ich bezpieczeństwa,
  • podejmować różnorodne działania (m.in. organizacyjne, techniczne) w celu poprawy warunków pracy pracowników: zapewnienia bezpieczeństwa, higieny, komfortu oraz zmniejszenia nadmiernej uciążliwości,
  • budować świadomość, że obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wypracowane wraz z rozwojem cywilizacji nie są złem koniecznym, ale wspólnym dobrem, którego przestrzeganie pozwoli wszystkim zachować zdolność do wykonywania pracy przez całe życie.

Poczta Polska SA sukcesywnie wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy Pani zdaniem bezpieczeństwo i higiena pracy wpisują się w zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu?

Oczywiście, zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle istotnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu, którego założenia i realizacja są gwarantem przestrzegania wszelkich norm prawnych w zakresie bhp oraz inicjowania nowych rozwiązań, praktyk w celu ochrony człowieka w procesie pracy.

Jakie działania poprawiające warunki pracy podejmuje Poczta Polska?

Poczta Polska realizuje wiele inicjatyw na rzecz poprawy warunków i komfortu pracy. Są one prowadzone zarówno wobec własnych, jak i zewnętrznych pracowników zatrudnianych przez podmioty świadczące usługi na naszą rzecz. Organizujemy i przeprowadzamy badania lekarskie, wstępne i okresowe szkolenia w dziedzinie bhp, informujemy o ryzyku zawodowym. Osobom pracującym w szczególnie uciążliwych warunkach dostarczamy posiłki i napoje. Zapewniamy również środki ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronną oraz obuwie robocze. Ustaliliśmy zasady regulujące proces oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Poczcie Polskiej.

Odpowiednie przepisy i dokumenty opisują sposób przeprowadzania i dokumentowania rodzajów ryzyka związanych z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami. Działania na rzecz poprawy warunków pracy podejmowane są również przez komisję bhp, w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawcy i pracowników. Komisja spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał. Omawiamy zagadnienia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bieżące problemy. Wnioski z posiedzeń przekazujemy osobom zarządzającym poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi i rekomendujemy ich wdrożenie.

W Poczcie Polskiej na największe ryzyko narażeni są listonosze. Jak Państwo dbają o ich bezpieczeństwo?

Do wypadków przy pracy rzeczywiście najczęściej dochodzi poza jednostką pracodawcy. Większość z nich to poślizgnięcia i upadki. Ponad 60% wszystkich poszkodowanych stanowią listonosze. Wszelkie działania dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy są konsultowane z przedstawicielami pracowników oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

Dodatkowo mamy zapisy zawarte w regulaminie organizacyjnym, które zobowiązują dyrektorów jednostek organizacyjnych do odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w kierowanej jednostce. Regulamin nakłada też obowiązek przestrzegania przepisów i podejmowania wszelkich działań mających na celu ochronę zdrowia i życia podległych pracowników.

Kolejnym projektem angażującym kadrę zarządzającą będą działania w zakresie profilaktyki wypadkowej oraz zwiększania świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników. Wszystkie zagrożenia związane z bhp pracownicy mogą zgłaszać pracownikom służby bhp, zatrudnionym na poziomie regionalnym lub centralnym, społecznej inspekcji pracy oraz zakładowym organizacjom związkowym.

Rozmawiała: Anna Rubinkowska

Słowa kluczowe:
BHP