Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Jeronimo Martins Polska stawia na kulturę bezpieczeństwa

Jeronimo Martins Polska stawia na kulturę bezpieczeństwa

Jeronimo Martins Polska – firma, do której należy m.in. sieć sklepów Biedronka – wyznaje zasadę, że im wyższy poziom kultury bezpieczeństwa w organizacji, tym wyższy poziom bezpieczeństwa pracowników. Mając na uwadze tę zasadę w firmie udało się nie tylko wypracować kulturę bezpieczeństwa na bardzo wysokim poziomie, ale także systematycznie ją podwyższać. Dziś dzieli się swoim doświadczeniem.

Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie to wynik indywidualnych i grupowych wartości, postaw, kompetencji i wzorów zachowań, a także stylu i jakości zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Im wyższy poziom kultury bezpieczeństwa w organizacji, tym wyższy poziom bezpieczeństwa pracowników każdego dnia na stanowisku pracy – to motto Jeronimo Martins Polska, firmy zatrudniającej 50 tys. pracowników.

Certyfikat Systemu Zarządzania BHP

Jeronimo Martins Polska w 2010 roku uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania BHP, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą Det Norske Veritas. Jest to dowód zaangażowania firmy w kwestie zdrowia i bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale także kontrahentów, klientów i gości. Jednocześnie certyfikat ten potwierdza, że poziom kultury bezpieczeństwa pracy w firmie jest wysoce rozwinięty i zadowalający.

Samo wprowadzenie sprawnie funkcjonującego Systemu Zarządzania BHP, oraz jego ponowne certyfikowanie w kolejnych latach, nakłada na pracodawcę obowiązki w zakresie bhp. Musi on stale wdrażać i realizować działania mające na celu ciągłe doskonalenie warunków pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych i we wszystkich obszarach oraz szeroko rozumianej odpowiedzialności w obszarze bhp.

Ważne

Dla Jeronimo Martins Polska punktem wyjścia stało się założenie, że nie uda się osiągnąć wysokiego poziomu kultury bhp w firmie, jeżeli bezpieczeństwo nie będzie ważne dla wszystkich pracowników w organizacji, bez względu na zajmowane stanowisko w strukturze organizacji.

W Jeronimo Martins Polska Tylko wszyscy zdają sobie sprawę, że wspólnymi siłami i przy wspólnym zaangażowaniu można stworzyć skutecznie funkcjonujący system zarządzani bezpieczeństwem i higieną pracy.

Działania podjęte w celu uzyskania Certyfikatu Systemu Zarządzania BHP

W pierwszej kolejności opracowano i przyjęto założenia Polityki bhp w firmie. Była to swojego rodzaju deklaracja pracodawcy złożona pracownikom. W deklaracji tej pracodawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych i zapewnienia wszelkich możliwych zasobów oraz środków do tego, by pracownicy byli bezpieczni przy wykonywaniu codziennych obowiązków. Ponadto sposobem na poprawę bezpieczeństwa jest m.in. systematyczne identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ich analizowanie i ocena, mające na celu ograniczenie zagrożeń.

Szkolenia pracowników

Uzyskanie certyfikatu wymagało przygotowania całej firmy. Przeszkolono zespół audytorów wewnętrznych odpowiedzialnych za przeprowadzenie audytów wewnętrznych. Szczegółowo przeszkolono pracowników zajmujących stanowiska menedżerskie z zakresu Systemu Zarządzania BHP.

Powodem, dla którego tak wiele uwagi poświęcono osobom kierującym, było w dużym stopniu ich znaczenie i rola w budowaniu kultury bezpieczeństwa. O wysokiej kulturze bezpieczeństwa świadczy bowiem zaangażowanie i przewodnictwo kierownictwa, pojmowane jako osobista troska o sprawy bezpieczeństwa oraz o postawy i zachowania pracowników dotyczące bhp.

Ważne

Osoby kierujące stanowią wzorzec zachowań dla swoich pracowników. Na nich spoczywa bezpośredni obowiązek dbania o zachowanie standardów bhp w każdym działaniu.

Zachowań i wzorów uczymy się przede wszystkim przez doświadczenie. Zatem rolą przełożonego jest przekazywanie właściwych wzorów reakcji i postaw oraz uświadamianie, że jakiekolwiek odstępstwa od nich są niedopuszczalne.

Pracownik a System Zarządzania BHP

W firmie Jeronimo Martins Polska każdy pracownik ma czynny wpływ na doskonalenie systemu przez zgłaszanie swoich uwag i sugestii, na podstawie doświadczeń z każdego dnia pracy. Doświadczenia są bowiem najcenniejszym źródłem wiedzy dla ciągłego rozwoju.

Szkolenia bhp

W celu systematycznego podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie bhp organizowane są szkolenia bhp. Aby były one efektywne prowadzone są w sposób ciekawy dla słuchacza, wzbogacane są również o coraz to nowe zagadnienia, ćwiczenia praktyczne, filmy, zdjęcia. Wszystko po to, aby udowodnić, że wiedza przekazywana podczas szkolenia bhp ma faktycznie odzwierciedlenie w rzeczywistości pracy.

Edukacja i kształtowanie świadomości to nie tylko szkolenia bhp. W Jeronimo Martins Polska każdy moment i każda forma przekazu informacji są słuszne, jeżeli wzbudza się zainteresowanie pracowników. Dlatego też cyklicznie tworzone są:

 • plakaty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • instrukcje na urządzenia,
 • tematyczne broszury informacyjne,
 • filmy edukacyjne,
 • artykuły o tematyce bhp w wewnętrznym magazynie.

Chodzi o prosty, czytelny i ciekawy graficznie przekaz, aby materiały przykuwały uwagę pracownika i zapadały w pamięć.

Uwaga!

W Jeronimo Martins Polska dla każdej z poszczególnych formatów organizacji została przygotowana Dokumentacji Systemu Zarządzania BHP. Spisana w sposób jasny i zrozumiały zawiera uporządkowane zestawienie procedur i instrukcji z zakresu bhp. Dokumentacja jest dostępna w każdej jednostce organizacyjnej, co w efekcie powoduje, że każdy pracownik ma możliwość dostępu do niej w dowolnym momencie.

Aplikacja Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych

Pracownicy Jeronimo Martins Polska mają do swojej dyspozycji, udostępnione przez pracodawcę, elektroniczne narzędzie „Aplikacja Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych”. Za jego pomocą pracownik może zgłosić każde zauważone zdarzenie potencjalnie wypadkowe.

Na podstawie analizy wszystkich zgłoszonych w aplikacji ZPW planowane i wdrażane są skuteczne działania korygujące, które eliminują zauważone zagrożenia. Dzięki podjętym działaniom korygującym eliminowana jest możliwość wystąpienia wypadku przy pracy w przyszłości.

Nieustana kontrola

Proszę mieć na uwadze, że system, aby działał poprawnie, musi być monitorowany. Prowadzone wewnętrzne oraz zewnętrzne audyty wskazują obszary prosperujące zgodnie z założeniami oraz obszary wymagające jeszcze doskonalenia. Audyty mają na celu sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa w jednostce kontrolowanej i poziomu świadomości bhp pracowników. Jeżeli pojawiają się nieprawidłowości, niezwłocznie podejmowane są działania korygujące, które zmierzają do poprawy tego, co nie działa prawidłowo.

Równie ważna jak sama kontrola jest realizacja zaleceń pokontrolnych, gdyż to dzięki nim podnoszony jest poziom kultury bezpieczeństwa w firmie. Następuje ciągłe doskonalenie. System Zarządzania BHP zakłada ciągłe doskonalenie warunków pracy w obszarze bhp.

Programy podnoszące bezpieczeństwo i komfort pracy

Jeronimo Martins Polska oferuje również swoim pracownikom szeroką gamę projektów skierowanych bezpośrednio do nich. Wśród projektów na uwagę zasługują nowe programy:

Program Biedronkowa Akademia Zdrowia – program zdrowotny realizowany w trosce o zdrowie pracowników i ich komfort pracy. Działający projekt realizowany jest przez zaproszenie pracowników wybranych jednostek organizacyjnych do:

 • udziału w codziennych wspólnych ćwiczeniach – rozgrzewkach prowadzonych w godzinach pracy pod okiem fizjoterapeutów,
 • skorzystania z bezpłatnych porad i konsultacji zdrowotnych, masaży i terapii kręgosłupa w miejscu pracy.

Program Bezpieczna Biedronka, którego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracowników i gości, z naciskiem na podnoszenie świadomości, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt realizowany jest między innymi przez:

 • wyposażenie pierwszych blisko 40 sklepów Biedronka w automatyczny defibrylator zewnętrzny,
 • przeszkolenie personelu z użycia defibrylatora zewnętrznego, a także
 • wyposażenie w sprzęt kliniczny i szkoleniowy do udzielania pomocy przedmedycznej wybranych jednostek organizacyjnych,
 • dodatkowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników, zwłaszcza użytkowników samochodów służbowych „Bezpieczny Kierowca”,
 • przyłączenie się do akcji umieszczania „Kart ratowniczych” w samochodach.

Autor: 

Justyna Pietrzak
inspektor ds. bhp,
dział bhp i ppoż.,
Jeronimo Martins Polska SA