Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Lubella: Wzorowe standardy bhp to zysk dla firmy

Lubella: Wzorowe standardy bhp to zysk dla firmy

Wymagany wysoki poziom higieny produkcji powoduje, że załoga firmy Lubella ma zapewniony wysoki standard zaplecza higienicznosanitarnego. Firma odnotowuje też systematyczny wzrost poziomu bhp oraz wzrost kwalifikacji pracowników – mówi Roman Skałecki Gł. specjalista ds. bhp i ochrony ppoż. w firmie Lubella (Grupa Maspex Wadowice). Poznaj standardy bhp stosowane w firmie Lubella. 

Lubella to jedna z najstarszych polskich firm. Oczywiście zagadnienia bhp, jak w przypadku każdego przedsiębiorstwa z długą tradycją istnienia, czy są szczególnie ważne?

Zagadnienia bhp w przypadku każdego przedsiębiorstwa, nie tylko tego z tradycją, są szczególnie ważne. Wynika to zarówno z norm prawnych (np. Kodeks pracy), które stanowią, że bhp ma być traktowane priorytetowo i realizowane równolegle do działalności podstawowej, jak i z podstawowej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Żadna firma nie może funkcjonować bez zapewnienia realizacji przepisów z zakresu prawa pracy w tym bhp

Dziś firma nie może funkcjonować bez zapewnienia realizacji wszystkich norm z zakresu prawnej ochrony pracy, które jej dotyczą. Wszystkie firmy funkcjonujące w Polsce mają obowiązek pełnego wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej z zakresu bhp. Dodatkowo w dobie globalizacji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych w wielu lokalizacjach na świecie wymagania stawiane przez zachodnie korporacje w tym względzie określają własne, jeszcze ostrzejsze warunki priorytetowego traktowania zagadnień bhp. Nie ma wątpliwości, że jest to zjawisko korzystne dla pracowników.

Ważne

Fundamentem sukcesów i innowacyjności wyrobów są pozytywne zachowania załogi. Solidne kwalifikacje i doświadczenie personelu wspomagają realizowanie trafnych decyzji inwestycyjnych, a co za tym idzie – również podnoszenie poziomu technicznego bhp.

Prowadzone działania audytowe w firmach często są nie tylko oceną ich podstawowej działalności, ale są ukierunkowane na szczegółową analizę przestrzegania zasad i przepisów bhp. Szczególnie dokładnie prowadzi się ten proces w ramach tzw. audytów etycznych.

Wymagany wysoki poziom higieny produkcji jest elementem sprawczym powodującym, że załoga firmy Lubella ma zapewniony wysoki standard zaplecza higienicznosanitarnego, a wykorzystywane w naszym zakładzie technologie należą do najnowocześniejszych. Związany jest z tym systematyczny wzrost poziomu bhp oraz wzrost kwalifikacji pracowników.

Służba bhp ma silne umocowanie prawne i odgrywa kluczową rolę w firmach

Należy również podkreślić rolę zakładowej służby bhp, która ma silne umocowanie prawne w średnich i dużych firmach. To ona monitoruje węzłowe odcinki, aby standardy bhp były zapewnione. Ten fakt przekłada się na stronę ekonomiczną kondycji firmy. Służba bhp monitoruje od lat poziom wypadkowości, poziom czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Efekty są oczywiste. Od lat płacimy najniższą składkę wypadkową na rzecz ZUS, dzięki czemu firma może zaoszczędzone pieniądze przeznaczać na inne cele, w tym na nakłady na bhp.

Jak często organizowane są szkolenia i inne działania dla pracowników, które mają na celu wsparcie ich w codziennej pracy?

Szkolenia okresowe w zakresie bhp, wynikające z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 2004 roku są standardowym działaniem w każdej firmie, jest to bowiem obowiązek każdego pracodawcy. Realizujemy je własnym systemem. Wykłady prowadzi zakładowa służba bhp.

Wybranie jako wykładowców szkoleń okresowych bhp pracowników służby bhp ma tę zaletę, że zagadnienia tematycznie uwzględniają omówienie kluczowych spraw w tym zakresie na przykładzie własnej firmy. Tego nie zapewnią wykładowcy zewnętrzni, bowiem nie znają specyfiki zagrożeń i poziomu ryzyka zawodowego.

Szkolenia bhp to doskonałe forum wymiany informacji o zaangażowaniu przełożonych w politykę bhp

Szkolenia prowadzone są zazwyczaj w 3- i 5-letnich okresach. Stanowią doskonałe forum wymiany informacji o zaangażowaniu przełożonych w politykę bhp i dają możliwość szybkiej weryfikacji prawdziwości informacji pochodzących od pracowników i podjęcia działań korygujących.

Ponadto nasi pracownicy służby bhp są często kierowani na kursy doskonalące i kwalifikacyjne oraz różnego rodzaju seminaria i spotkania branżowe organizowane pod auspicjami Państwowej Inspekcji Pracy.

Działania bhp, podejmowane przez Lubellę przekładają się bezpośrednio na konkretne korzyści dla naszej firmy, kontrole zewnętrzne kończą się bowiem sporządzeniem protokołu kontroli bez wydawania nakazów, wystąpień czy decyzji.

Ważne

Żeby służba bhp mogła wykonywać swoje obowiązki, oraz być instruktorami na szkoleniach okresowe bhp, musi nieustannie aktualizować swoją wiedzę. Bieżące śledzenie zmian umożliwia szybkie reagowanie na nie i podejmowanie działań wdrażających. Pozwala też uczyć kadrę kierowniczą i osoby zarządzające pracownikami, jak organizować bezpieczne i higieniczne warunki pracy i jaki jest ich poziom odpowiedzialności prawnej bhp w związku z pełnioną funkcją.

Czy w Lubelli prowadzona jest polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna – czy też nie ma takiej potrzeby, bo kontakty międzyludzkie są wzorowe?

W naszej firmie jest wdrożony kodeks korporacyjny, który reguluje również te kwestie. Stosowanie się do niego jest monitorowane i wyklucza tego typu zachowania wśród naszych pracowników.

Jakie działania podejmuje Lubella, by zapewnić pracownikom możliwie najwyższe standardy bhp, podobnie jak klientom – najwyższą jakość produktów powstających z wykorzystaniem najnowocześniejszych innowacyjnych technologii?

Lubella jako ceniona firma, choćby ze względu na stabilność zatrudnienia, stara się zapewniać pracownikom wysokie standardy bhp. To ważne, aby zapewnić możliwie względny komfort pracy pracownikowi.

Podjęta jest też cała gama działań w likwidacji zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych. Pracownicy mają stworzone warunki do bieżącej kontroli swojego stanu zdrowia, w pakiecie medycznym do badań okresowych i do specjalistów mają bowiem szybki dostęp bez odpłatności. Swoją sprawność fizyczną i zdrowotną mogą podtrzymywać, korzystając z szerokiego pakietu socjalnego (pływalnia, siłownie itp.).

Sama świadomość pracowników w zakresie bhp jest budowana również (poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu bhp) przez inne formy dokształcania kwalifikacyjnego wzbogaconego o zagadnienia bhp. Ich przełożeni wspomagają w tym procesie zakładową służbę bhp, jak też osoby zarządzające na poziomie zarządu firmy. Wspomnę tu o szkoleniach w ramach programu unijnego „Kapitał ludzki”, którym objęto większą część załogi. Uwzględniał on problematykę współdziałania w zespołach pracowniczych, ale również zasady stosowania profilaktyki zmniejszającej stres w pracy, przeciwdziałającej między innymi wypaleniu zawodowemu i stosowaniu relaksacji czynnej w pracy.

Wysokie standardy higieny przekładają się na warunki higienicznosanitarne zapewnianie pracownikom

Wymagany bardzo wysoki poziom higieny produkcji wpływa na to, że pracownicy mają stworzone idealne warunki do pracy w czystych ubraniach roboczych, mają bowiem kilka kompletów do użytkowania – pranych i konserwowanych przez firmę.

Ważne

Na pozytywne procesy bhp zachodzące w firmie Lubella bezwzględnie decydujący wpływ miało i nadal ma to, że kierowano do jej zarządzania ludzi zaznajomionych z techniką, zarządzaniem zasobami ludzkimi, bez czego nie ma przełożenia na rozwój techniczny firmy.

Autor: 

Rozmawiała:

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.