Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Minister Pracy w trosce o bezpieczeństwo pracowników socjalnych

Minister Pracy w trosce o bezpieczeństwo pracowników socjalnych

Mając na uwadze tragiczne wydarzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie w 2014 r., Minister Pracy i Polityki Społecznej apeluje do władz samorządowych, gmin i powiatów o podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej. Działania legislacyjne to żmudny i czasochłonny proces, aby nie czekać na jego zakończenie prosi o podjęcie działań lokalnych i wdrożenie ustaleń Zespołu konsultacyjnego.

Jak informuje ministerstwo Apel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie poprawy bezpieczeństwa pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, został przekazany do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów powiatów.

W wystosowanym apelu Minister Pracy zwraca się z prośbą o wdrożenie – w miarę możliwości jak sam zauważa – ustaleń Zespołu konsultacyjnego, który na początku bieżącego roku obradował, a w skład którego wchodzili przedstawiciele środowiska pracowników socjalnych. Minister prosi o:

  1. „Umożliwienie, na wniosek pracownika socjalnego, uczestnictwa drugiego pracownika podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz innych czynności związanych ze świadczeniem pomocy.”
  2. „Podjęcie lokalnych rozmów z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskich w kwestii asysty oraz pomocy przedstawicieli tych służb w miejscach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych pracowników socjalnych.”

Tu trzeba zauważyć, że resort pracy podjął współpracę z Komendą Główną Policji w kwestii przeprowadzania regionalnych i lokalnych szkoleń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa tych pracowników.

Ponadto Minister w swoim apelu prosi o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom socjalnym na ternie jednostek organizacyjnych poprzez:

  • dokonanie przeglądu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych pod kątem bezpiecznej ewakuacji na wypadek pożaru, celowego podpalenia pomieszczenia oraz innej formy agresji ze strony klientów;
  • ewentualne zamontowanie „przycisków bezpieczeństwa” oraz monitorowania, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom jednostki;
  • zorganizowania w jednostkach pomocy społecznej pokoju zapewniającego bezpieczeństwo i komfort pracy podczas obsługi interesantów przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony oraz dostępu do danych osobowych.

Szef resortu pracy poprosił również o zgłaszanie przez kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do organów ścigania wszelkich zachowań skierowanych przeciwko pracownikom, a mogących mieć znamiona czynu zabronionego lub znieważenia funkcjonariusza publicznego.  

Minister zaapelował również o umożliwienie i zapewnienie zorganizowania cyklicznych kursów specjalistycznych dla pracowników pomocy społecznej.

Jak zauważył w swoim apelu minister Kosiniak-Kamysz „Zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre działania, zwłaszcza o charakterze legislacyjnym, wymagają aktywności i interwencji z poziomu centralnego, dlatego też, niezależnie od działań podejmowanych przez władze samorządowe, MPiPS czyni starania w kierunku wprowadzenia do porządku prawnego niezbędnych zmian, które powinny doprowadzić do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej.

Ponadto Minister prosi, aby informacje o wszelkich ataki agresji (nawet tych słownych) w stosunku do pracowników pomocy społecznej były zgłaszane, do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej. To pozwoli ocenić rozmiar i skalę problemu oraz pozwoli na dobranie odpowiedniej formy reakcji.