Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu pracowników. Projektowane przepisy dotyczą m.in. określenia zasad ochrony pracowników oraz współpracy PIP z podobnymi instytucjami w innych państwach. Wprowadzenie nowych przepisów będzie wiązało się z nowymi obowiązkami i kompetencjami PIP, a także określaniem obowiązków pracodawcy delegującego pracowników do pracy na terenie Polski.

Wprowadzenie nowych przepisów o delegowaniu pracowników związane jest z koniecznością wdrożenia do 18 czerwca 2016 r. dyrektywy 2014/67/UE. Ma ona umożliwić w szczególności egzekwowanie minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona, z zachowaniem uczciwej konkurencji między usługodawcami. W praktyce ma wyeliminować sytuacje obchodzenia obowiązujących przepisów dotyczących delegowania pracowników z poszanowaniem zasad rynku wewnętrznego.

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników określa zasady:

 • ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,
 • współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników,
 • transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

W myśl nowych przepisów pracodawca, który będzie delegował pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w zakresie wskazanym w ustawie. Warunki te odnoszą się do m.in.:

 • norm i wymiaru czasu pracy,
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;
 • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;
 • zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 112 i art. 113 Kodeksu pracy;
 • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski

Obowiązkiem pracodawcy delegującego pracownika do Polski będzie m.in. wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Osoba taka w czasie delegowania ma przebywać w naszym kraju.

Ponadto pracodawca delegujący pracownika będzie zobowiązany także (w okresie delegowania) do przechowywania w Polsce niektórych dokumentów (w postaci elektronicznej lub papierowej) związanych ze stosunkiem pracy oraz ich udostępniania na wniosek PIP.

Także na pracodawcy delegującego pracownika do polski będzie – przez 2 lata po jego zakończeniu pracy w Polsce – spoczywał obowiązek dostarczenia do PIP dokumentów związanych z jego stosunkiem pracy, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku z PIP.

Oprócz powyższych obowiązków, pracodawca delegujący pracownika do Polski, będzie musiał złożyć PIP –  najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi – oświadczenie zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy pracownika.

Nowe zadania PIP związane z przepisami o delegowaniu pracowników do pracy na terenie UE  

Projekt ustawy określa także nowe zadania PIP związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług.

Jednym z takich obowiązków jest prowadzenie i aktualizowanie – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – strony internetowej, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. Na stronie będzie opisana też procedura składania skarg i dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy.

Ponadto obowiązkiem PIP będzie również współpraca z organami państw członkowskich m.in. w zakresie np. informowania o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. PIP ma także powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej czy o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien.

Nowy zakres kontroli PIP 

W ramach nowej regulacji dotyczącej delegowania pracowników do pracy na terenie Polski Inspekcie Pracy upoważnia się również do przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski. W ramach tej kontroli PIP będzie ustalał czy np. pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju rzeczywiście prowadzi znaczną działalność w innym państwie członkowskim i czy delegowanie pracownika ma charakter tymczasowy. Te działania kontrolne mają przeciwdziałać nadużyciom związanym z delegowaniem pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie również musiała udzielać odpowiedzi na wnioski organów państw członkowskich, dotyczące delegowania pracowników. Będzie miała na udzielenie takiej odpowiedzi 25 dni roboczych, chyba że strony uzgodnią krótszy termin. Zaś w przypadkach szczególnie pilnych PIP udzieli odpowiedzi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (dotyczy to próśb o informacje zawarte w krajowych rejestrach).

W projekcie ustawy przedstawiono katalog naruszeń przepisów ustawy, za które przewidziano karę grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.  

Nowa ustawa o delegowaniu pracowników ma wejść w życie 18 czerwca 2016 r.