Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Za szczególne zasługi dla bezpieczeństwa w górnictwie może zostać nadana odznaka

Już od 15 listopada może zostać przyznana Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie. Odznakę nadaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w uznaniu szczególnych zasług dla bezpieczeństwa w górnictwie w zakresie działań mających na celu poprawę stanu tego bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie projektowania, wprowadzania i popularyzowania nowych rozwiązań technicznych oraz prac badawczych dotyczących tych rozwiązań.

Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom:

 1. zakładów górniczych, podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym oraz innych jednostek ratownictwa górniczego, a także jednostek naukowych, organizacji zawodowych i społecznych oraz innych jednostek organizacyjnych działających w dziedzinie górnictwa,

 2. organów nadzoru górniczego oraz innych organów administracji państwowej nadzorujących działalność górniczą lub działających w dziedzinie górnictwa.

Odznaka może być nadawana również innym, niewymienionym powyżej, osobom, szczególnie zasłużonym dla bezpieczeństwa w górnictwie lub umacniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadaje odznakę z własnej inicjatywy albo na wniosek:

 1. ministra lub kierownika urzędu centralnego;

 2. terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;

 3. ogólnokrajowego związku zawodowego;

 4. ogólnokrajowego zrzeszenia związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej;

 5. ogólnokrajowej federacji lub konfederacji pracodawców;

 6. przedsiębiorcy, podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym lub innej jednostki ratownictwa górniczego;

 7. jednostki naukowej, której statutową działalnością jest działalność na rzecz bezpieczeństwa w górnictwie;

 8. stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji pozarządowej, której statutowym zadaniem jest działalność na rzecz bezpieczeństwa w górnictwie.

Nowe przepisy regulują również tematykę:

 • wzoru wniosku o nadanie odznaki,

 • specyfikacji i wzoru odznaki,

 • sposobu jej noszenia.

Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa.

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 1275)

Słowa kluczowe:
górnictwo