Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zakaz sprzedaży wyrobów zawierających ponad 3% metanolu zacznie obowiązywać w styczniu 2014 r.

W myśl rozporządzenia ministra gospodarki, substancje i mieszaniny zawierające metanol w stężeniu powyżej 3% to substancje i mieszaniny niebezpieczne i stwarzające zagrożenie oraz nieuzasadnione ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska. Z tego względu ich sprzedaż dla konsumentów zostanie zabroniona.

Do tej pory tę kwestię regulowało rozporządzenie ministra gospodarki z 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. z 2013 r. poz. 180).

W myśl jego zapisów minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw rolnictwa ma prawo zakazania produkcji, obrotu lub stosowania substancji lub mieszaniny, jeśli tak stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska.

Minister właściwy do spraw gospodarki ma również prawo, uwzględniając w szczególności zastosowania takiej substancji lub mieszaniny, zakazania stosowania danej substancji w stężeniu lub proporcjach przewyższających określony poziom. Takimi regulacjami została poddana na mocy rozporządzenia dystrybucja i sprzedaż substancji i mieszanin o stężeniu metanolu przekraczającym 3 % wagowych.

Na podstawie nowego rozporządzenia, zmieniającego dotychczasowe regulacje w tej kwestii, zakazowi obrotu polegającego na sprzedaży dla konsumentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegać będą następujące substancje i mieszaniny:

  1. metanol (CAS 67-56-1);

  2. substancje zawierające metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych;

  3. mieszaniny zawierające metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych.

Zakaz obrotu regulowany powyższym przepisem nie będzie miał jednak zastosowania w przypadku następujących substancji lub mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych:

  1. paliw do silników stosowanych w modelarstwie;

  2. paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych;

  3. paliw do ogniw paliwowych;

  4. biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1164).".

Rozporządzenie zostało ogłoszone 3 października 2013 r. i wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nowe regulacje będą więc obowiązywać od 4 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna 

Rozporządzenie ministra gospodarki z 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. z 2013 r. poz. 1173)

Słowa kluczowe:
substancje szkodliwe