Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych

Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych

Resort pracy przygotował projekt zmian do ustawyo zatrudnianiu pracowników tymczasowych.Projektowane zmiany mają wprowadzić rozwiązania poprawiające warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych. Zmienią się obowiązki zarówno Agencji Pracy Tymczasowej, jak i pracodawców użytkowników. Poznaj najważniejsze planowane zmiany w zatrudniania i korzystaniu pracy z pracowników tymczasowych.

Przygotowany i przedstawiony Radzie Ministrów projekt zmian do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw zakłada zwiększenie ochrony klientów agencji zatrudnienia zarówno pracodawców-użytkowników, jak i pracowników tymczasowych. Projekt zawiera nowe regulacje służące przeciwdziałaniu nadużyciom polegającym na zastępowaniu stałego zatrudnienia pracą tymczasową, korzystaniu z pracy tymczasowej w przypadkach gdy jest to zabronione lub narusza maksymalne dopuszczalne limity zatrudnienia tymczasowego.

Warto podkreślić, ze coraz więcej firm i pracodawców korzysta z usług Agencji Pracy Tymczasowej. Także coraz większa liczba osób wybiera tę formę pracy. Oto najważniejsze założenia projektu:

Maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej

Proponuje się wprowadzenie regulacji, która jednoznacznie określi, iż agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Z kolei pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego również przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Zatem pracodawca użytkownik, niezależnie od tego, czy pracownik tymczasowy jest kierowany do wykonywania pracy tymczasowej z jednej czy też z kilku agencji pracy tymczasowej, nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego ponad limity wykonywania pracy tymczasowej.

Analogiczne limity wykonywania pracy tymczasowej (18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy) dotyczyć będą także wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego.

Zwiększenie ochrony pracownic tymczasowych w ciąży

Projekt zakłada wprowadzenie większej ochrony pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową, poprzez stosowanie do nich art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Oznaczać to będzie w rezultacie, w przypadku pracownic tymczasowych, których umowa uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, następowałoby z mocy prawa przedłużenie umowy do dnia porodu, tak jak przewiduje to ww. przepis Kodeksu pracy. W konsekwencji taka pracownica otrzymywałaby po porodzie zasiłek macierzyński. Takie rozwiązanie zrównuje sytuację prawną pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie umów na czas określony na podstawie przepisów Kodeksu pracy i pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową na podstawie przepisów ustawy.

Ewidencjonowanie okres wykonywania pracy tymczasowej

Proponuje się nałożenie na pracodawcę użytkownika obowiązku prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego. Ewidencjonowaniu podlegałby, odrębnie dla każdej osoby, okres wykonywania pracy na podstawie takich umów przypadający od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy użytkownika, do dnia zakończenia okresu 36 miesięcy liczonego od tego dnia.

Ewidencja byłaby przechowywana przez okres jej prowadzenia, a także przez kolejne 36 miesięcy (co odpowiada limitom czasowym wykonywania pracy tymczasowej przez jedną osobę na rzecz danego pracodawcy użytkownika). Ewidencję można będzie prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej.

Obowiązek przekazywania informacji pracownikowi tymczasowemu o pracodawcy użytkowniku

Proponuje się zobowiązać agencję pracy tymczasowej do przekazania pracownikowi tymczasowemu, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia z nim umowy o pracę, informacji umożliwiających takiemu pracownikowi nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej. Byłyby to następujące informacje:

  • adres miejsca kontaktu,
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także
  • określenie dni i przedziału godzinowego, w którym taki kontakt byłby.

Przekazanie takich informacji mogłoby nastąpić w postaci papierowej lub elektronicznej. Agencja pracy tymczasowej byłaby także zobowiązana do uaktualniania takich informacji.

Ustalanie wynagrodzenia pracownika tymczasowego

Proponuje się, aby pracodawca użytkownik, na wniosek agencji pracy tymczasowej, miał także obowiązek przedstawienia treści wewnętrznych regulacji dotyczących wynagradzania obowiązujących u niego - do wglądu agencji. Ma to na celu umożliwienie agencji pracy tymczasowej ustalenia prawidłowego i niedyskryminującego poziomu wynagrodzenia pracownika tymczasowego.

Odpowiedzialność wykroczeniowa i sankcje za niestosowanie przepisów

Proponuje się wprowadzenie nowych regulacji określających odpowiedzialność wykroczeniową zarówno agencji pracy tymczasowej, jak i pracodawcy użytkownika lub osób działających w ich imieniu – odpowiednio w zależności od winy.

1)      pracy szczególnie niebezpiecznej (np. prace na wysokości, prace budowlane i rozbiórkowe),

2)      pracy na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,

3)      pracy tymczasowej z naruszeniem szczególnego ograniczenia w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej, tj. powierzania pracownikowi tymczasowemu wykonywania pracy tego samego rodzaju jak praca, która była wykonywana przez pracownika stałego pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej,

4)      pracy wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia,

5)      pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika na okres przekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy,

6)      pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres przekraczający 36 miesięcy, jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez danego pracodawcę użytkownika.

Natomiast pracodawca użytkownik lub osoby działające w jego imieniu będą ponosić odpowiedzialność w sytuacji korzystania z pracy pracownika tymczasowego i powierzenia mu wykonywania wyżej wskazanych prac.

Proponuje się także rozszerzyć odpowiedzialność pracodawcy użytkownika lub osoby działającej w jego imieniu o przypadki: nieprowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników oraz uniemożliwienia pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.

Uwaga!

Aby zwiększyć efektywność proponowanych rozwiązań, a także aby nie różnicować sankcji wobec pracodawców użytkowników i agencji pracy tymczasowej za wykroczenia przeciwko prawom pracownika tymczasowego, proponuje się ustalić wysokość grzywny na takim samym poziomie, jak przewiduje to Kodeks pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, tj. od 1 000 do 30 000 zł.

Według resortu pracy rezultatem wprowadzanych zmian będzie poprawienie standardów pracy tymczasowej i ochrony pracowników tymczasowych. Możliwe jest także, zdaniem ministerstwa pracy zwiększenie zatrudnienia na czas nieokreślony wobec braku możliwości zatrudniania tego samego pracownika w dłuższym okresie poprzez kolejne agencje pracy tymczasowej. Niestety ministerstwo nie wyklucza, że proponowane zmiany dotyczące kobiet w ciąży wpłyną negatywnie na skłonność agencji pracy tymczasowej do zatrudniania kobiet do pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy skierowany został do prac parlamentarnych. Wprowadzenie zmian planowane jest na 1 czerwca 2017 r.

Opr. red.