Załóż konto testowe
Dostęp na . 48h . za darmo!
Poleć znajomemu
Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (Dz.U. z 2018 r., poz. 2240)

Dz.U.18..2240
rozporządzenie
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali
(Dz.U. z dnia 30 listopada 2018 r.)
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i 2215) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali dotyczące:
1)
identyfikowania tych przedmiotów;
2)
postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia obecności tych przedmiotów w złomie metali.
2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1)
pracodawców wytwarzających złom metali;
2)
pracodawców zajmujących się zbieraniem, magazynowaniem, transportem, przetwórstwem, sortowaniem, skupem lub sprzedażą złomu metali;
3)
pracowników wykonujących prace wymienione w pkt 1 i 2.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
przedmiotach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć przedmioty wybuchowe, a także inne urządzenia i przedmioty, które ze względu na swoje właściwości, zawartość lub skład chemiczny stwarzają niebezpieczeństwo, w szczególności przez:
a)
właściwości łatwopalne,
b)
działanie stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka pod względem toksyczności ostrej lub działanie rakotwórcze,
c)
niebezpieczną dla zdrowia człowieka emisję promieniowania jonizującego przez substancje promieniotwórcze,
d)
działanie żrące;
2)
przedmiotach wybuchowych - należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju przedmioty, które ze względu na swoje właściwości wybuchowe stwarzają niebezpieczeństwo w przypadku poddania ich działaniu wysokiej temperatury lub przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi, w szczególności przy ich poruszaniu, rzucaniu, czy jakiejkolwiek przy nich manipulacji;
3)
złomie metali - należy przez to rozumieć zniszczone lub uszkodzone w toku procesów eksploatacyjnych wyroby z metali i ich części, które nie nadają się do dalszego używania zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, a także odpady poprodukcyjne powstające w procesach wytwarzania wyrobów z metali.
§ 3.
1.
Pracodawca dokonuje oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w związku ze złomem metali znajdującym się na terenie zakładu pracy lub w miejscu przez niego wyznaczonym, w tym z zagrożeniami związanymi ze złomem metali dostarczanym do zakładu pracy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2.
Pracodawca:
1)
przeprowadza bieżącą kontrolę złomu metali w celu stwierdzenia, czy nie znajdują się w nim przedmioty niebezpieczne oraz czy wszelkiego rodzaju zamknięte lub częściowo zamknięte pojemniki, naczynia, zamknięte rury o nieznanej zawartości i pochodzeniu, zbiorniki pod ciśnieniem rozumiane jako różnego rodzaju gaśnice, butle ciśnieniowe, pojemniki z aerozolami zostały przygotowane do złomowania, z uwzględnieniem dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w ust. 1;
2)
w przypadku braku możliwości identyfikacji przedmiotów o nieznanych właściwościach lub pochodzeniu, jeżeli jest to podyktowane względami ochrony życia i zdrowia pracowników, wykorzystuje wiedzę specjalistów spoza zakładu pracy, reprezentujących odpowiednie dziedziny nauki i gałęzie przemysłu.
3.
Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 1, polega na dokonaniu oględzin poszczególnych przedmiotów zaliczonych do złomu metali wyłącznie przez pracowników wyznaczonych przez pracodawcę, którzy posiadają niezbędną przy wykonywaniu tego rodzaju pracy wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 4.
1.
Pracodawca zapewnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1:
1)
przed wysyłką złomu metali;
2)
przy odbiorze złomu metali dostarczonego do zakładu pracy.
2.
Z przeprowadzonej kontroli jest sporządzany protokół stwierdzający, że w przesyłce nie znajdują się przedmioty niebezpieczne. Kopię protokołu przekazuje się odpowiednio do dostawcy lub odbiorcy przesyłki.
3.
Paczki, kontenery i inne opakowania ze złomem metali, przygotowane do wysyłki, zaopatruje się w widoczne i czytelne napisy o treści: "ZŁOM METALI - NIE ZAWIERA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH".
§ 5.
Załadunek lub rozładunek złomu metali przeprowadza się przy zastosowaniu zasad i środków ostrożności określonych w instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanej przez pracodawcę ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących podczas wykonywania tego rodzaju prac.
§ 6.
1.
Pracodawca zajmujący się przetwórstwem złomu metali zapewnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, bezpośrednio przed przekazaniem go do przetworzenia.
2.
Zabronione jest przekazywanie złomu metali do dalszego jego przetworzenia bez kontroli, o której mowa w ust. 1, a także upewnienia się że nie zawiera on przedmiotów niebezpiecznych.
§ 7.
1.
W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że w złomie metali znajduje się przedmiot niebezpieczny, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie bezpośredniego przełożonego.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, złom metali pozostawia się na miejscu do czasu dokonania jego szczegółowych oględzin przez specjalistów reprezentujących organy, o których mowa w ust. 4.
3.
Pracodawca uniemożliwia dostęp do złomu metali, o którym mowa w ust. 1, osobom nieuprawnionym.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracodawca zawiadamia Policję lub Państwową Straż Pożarną oraz w razie konieczności - Państwową Inspekcję Sanitarną.
§ 8.
Do czasu przybycia specjalistów reprezentujących organy, o których mowa w § 7 ust. 4, pracodawca niezwłocznie:
1)
powiadamia o zaistniałej sytuacji wszystkie osoby, które są lub mogą być narażone na poważne i nieuniknione niebezpieczeństwa, w tym o podjętych lub koniecznych do podjęcia działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
2)
zapewnia bezpieczną ewakuację wszystkich narażonych na niebezpieczeństwo osób do wyznaczonych miejsc, jeżeli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (Dz. U. z 2000 r. poz. 36).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Załóż konto testowe
Zyskaj dostęp do treści
na 48h za darmo!
48-godzinne testy portalu to:
48h
DOSTĘPU ZA DARMO
  • Brak opłat!
  • Baza ponad 4 000 porad, analiz i dobrych praktyk
  • Dostęp do aktualnej bazy aktów prawnych i Orzeczeń
  • Baza ponad 400 narzędzi dla Specjalisty ds. BHP m.in.: wzory dokumentów, prezentacje, filmy, testy i ćwiczenia, instrukcje BHP, czy listy kontrolne
  • Przykłady dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy.
  • I wiele więcej!

Biblioteka BHP

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel