Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

Będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

Resort pracy opracował propozycję rozwiązania problemu uprawnień laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy. Przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. Zbliża się bowiem koniec okresu przejściowego, wprowadzony w grudniu 2016 r., i trzeba określić zasady pozwalające laboratoriom na dokonywanie pomiarów pola-EM.

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 2284) podmioty, którym do 31 grudnia 2016 r wydano certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy, mogą wykonywać pomiary:

  • dostosowując dotychczasowe metody do oceny pola-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego, w okresie do 30 czerwca 2017 r., albo
  • do czasu zaktualizowania zakresu akredytacji uwzględniającego metody, o których mowa w ust. 11 część III załącznika nr 3 do rozporządzenia, jeżeli do tego dnia podmiot wystąpi o taką aktualizację.

Na mocy tego przepisu laboratoria mogą w trakcie okresu przejściowego oraz do czasu aktualizacji akredytacji (w przypadku złożenia wniosku o aktualizację przed dniem 30 czerwca 2017 r.) stosować opracowane we własnym zakresie procedury pomiarowe, oparte na stosowanych wcześniej metodach badawczych, z uwzględnieniem nowych wymogów określonych w rozporządzeniu. Zgodnie z obecnymi przepisami warunkiem wykonywania przez laboratorium badań od 1 lipca 2017 r. będzie złożenie do Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) wniosku o aktualizację zakresu akredytacji poprzez określenie metody badawczej, zgodnie z którą pomiary będą wykonywane na potrzeby realizacji wymagań rozporządzenia w sprawie bhp przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. Metody te muszą spełniać wymogi określone w ust. 1 1 części 111 załącznika nr 3.

Niektóre metody zostały już opracowane i opublikowane, pozostałe są w trakcie opracowywania, walidacji i publikacji. W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego konieczne jest określenie mechanizmu umożliwiającego laboratoriom kontynuację prowadzonej działalności w zakresie pomiaru pola-EM w środowisku pracy i dostosowania się do nowych wymagań.

Mając to na uwadze przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia przewiduje następujące rozwiązanie:

aby podmioty, którym do 31 grudnia 2016 r. wydano certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy, mogły wykonywać pomiary, dostosowując dotychczasowe metody do oceny pola-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego, w okresie do 30 czerwca 2017 r., albo do czasu zaktualizowania zakresu akredytacji uwzględniającego metody, o których mowa w ust. 11 część III załącznika nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jeżeli:

  • do 30 kwietnia 2017 r. metoda dla danego typu źródła pola-EM została opublikowana i podmiot wystąpił o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniającego tę metodę do 30 czerwca 2017 r., albo
  • metoda dla danego typu źródła pola-EM zostanie opublikowana po 30 kwietnia 2017 r. a przed 30 czerwca 2017 r. i podmiot wystąpił lub wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniającego tę metodę w terminie do 31 sierpnia 2017 r. Jeżeli w terminie do 31 sierpnia 2017 r. podmiot nie wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniającą tę metodę, po upływie tego terminu wygasa uprawnienie do wykonywania pomiarów z dostosowaniem dotychczasowych metod do oceny pola-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, albo
  • metoda dla danego typu źródła pola-EM zostanie opublikowana po 30 czerwca 2017 r. i podmiot wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniającego tę metodę w terminie 60 dni licząc od daty jej opublikowania. Jeżeli w terminie 60 dni licząc od daty jej opublikowania podmiot nie wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniającą tę metodę, po upływie tego terminu wygasa uprawnienie do wykonywania pomiarów z dostosowaniem dotychczasowych metod do oceny pola-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego.

Najprawdopodobniej rozporządzenie wejdzie w życie 30 czerwca 2017 r.

Źródło: uzasadnienie do projektu rozporządzenia