Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Dowiedz się, jak kształtują się warunki pracy w Polsce w 2017 r.

Dowiedz się, jak kształtują się warunki pracy w Polsce w 2017 r.

Z opublikowanego przez GUS badania warunków pracy w 2017 r. wynika, że warunki pracy kobiet niestety nie uległy zmianie – nadal co szósta osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia to kobieta. Pozytywna informacja płynąca z tych danych to ogólna poprawa warunków pracy i spadek liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Zobacz zatem na, jakie szkodliwe czynniki najczęściej narażeni są pracownicy i spróbuj je ograniczyć w swoim zakładzie.

Główny Urząd Statystyczny zbadał w 2017 r. warunki pracy prawie 6 mln osób. Spośród tej grupy – 458,0 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (zaś w 2016 r. 463,5 tys.).

Najtrudniejsze warunki pracy mają pracownicy w województwie śląskim (tu sytuacja nie uległa zmianie od 2016 r.). Co siódma osoba pracowała tam w warunkach zagrożenia. Natomiast pracownicy w województwie mazowieckim mają najbezpieczniejsze warunki pracy – tu co dwudziesta dziewiąta osoba była narażona na pogorszenie stanu zdrowia.

W 2016 r. na działanie szkodliwych czynników w województwie mazowieckim narażona była co dwudziesta ósma osoba.

Zobaczmy, gdzie najczęściej kobiety pracują w warunkach zagrożenia?

Biorąc pod uwagę warunki pracy kobiet, niestety w porównaniu z rokiem 2016, sytuacja nie uległa poprawie. Nadal co szósta osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia to kobieta. Najkorzystniej przedstawiała się sytuacja w województwie lubelskim, gdzie co dziewiąta osoba wśród zatrudnionych w warunkach zagrożenia to kobieta, natomiast najtrudniejsze warunki odnotowano w województwie podlaskim, gdzie wśród zatrudnionych w warunkach zagrożenia co trzecia osoba to kobieta.

Liczba kobiet zatrudnionych w warunkach zagrożenia zależy przede wszystkim od specyfiki danego zakładu pracy i jego profilu działalności.

Największe narażenie kobiet występuje w branżach:

 • produkcja wyrobów tytoniowych,
 • produkcja wyrobów tekstylnych.

Niestety jak się okazuje z danych GUS wyraźnie wzrasta liczba kobiet pracujących w warunkach zagrożenia w sektorze:

 • rolnictwo,
 • leśnictwo,
 • łowiectwo i
 • rybactwo,

Pozytywny jest natomiast fakt, że nastąpił spadek liczby kobiet pracujących w warunkach zagrożenia w sektorze edukacja.

Sprawdźmy zatem, na jakie zagrożenia najczęściej narażeni są pracownicy?

Z danych GUS wynika, że pracownicy mogą być narażeni na czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz na czynniki mechaniczne związane z obsługą maszyn szczególnie niebezpiecznych.

Na zagrożenia związane z uciążliwością pracy, np.:

 • wymuszoną pozycją ciała,
 • ciężkim wysiłkiem fizycznym,
 • niedostatecznym oświetleniem stanowiska pracy

narażonych było w ubiegłym roku 141,4 tys. osób.

Spośród czynników związanych ze środowiskiem pracy największe zagrożenie stanowił hałas. Zagrożonych nim było 187,5 tys. osób. Trzeba podkreślić, że liczba pracowników narażonych na hałas była ponad trzykrotnie większa od liczby pracowników zagrożonych drugim pod względem częstości występowania czynnikiem szkodliwym – pyłami przemysłowymi. Na pył przemysłowy narażonych było bowiem w ubiegłym roku 53,4 tys. osób.

Ważne

Największą liczbę osób narażonych na hałas oraz pyły przemysłowe odnotowano w górnictwie, gdzie przeważał dział wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego oraz w przetwórstwie przemysłowym, gdzie dominowała produkcja wyrobów z metali.

Jeżeli chodzi o czynniki związane ze środowiskiem pracy to czynnikiem, na który narażona była w ubiegłym roku najmniejsza liczba osób jest wpływ pól elektromagnetycznych.

Natomiast na szkodliwy wpływ czynników mechanicznych związanych z maszynami szczególnie niebezpiecznymi narażonych było w 2017 r. 92,9 tys. osób. Chodzi tu o zagrożenia związane z obsługą takich maszyn jak, m.in. pilarek tarczowych i taśmowych, strugarek, frezarek, pras. Liczba osób wykonujących pracę w warunkach zagrożenia na tych stanowiskach wyniosła na koniec 2016 r. – 81,6 tys. w tym 8,3 tys. kobiet.

W jakiej branży występowały największe zagrożenia?

Największe zagrożenie – według danych GUS – występowało w dziale górnictwo rud metali. Wysokim wskaźnikiem zagrożenia odznaczało się również przetwórstwo przemysłowe, szczególnie w dziale:

 • produkcja wyrobów tytoniowych,
 • produkcja metali oraz
 • produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny.

Natomiast najwięcej związanych z maszynami szczególnie niebezpiecznymi odnotowano w branżach:

 • przemysł;
 • handel;
 • naprawa pojazdów samochodowych.

Jakie najczęściej stosowano środki ograniczające zagrożenia i jakie działania profilaktyczne najczęściej stosowano?

W przebadanych przez GUS zakładach ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzono dla 1,4 mln stanowisk pracy, na których pracowało 1,9 mln osób. Większość tych stanowisk pracy, podobnie jak w roku 2016, znajdowała się w:

 • przemyśle,
 • handlu;
 • naprawie pojazdów samochodowych i
 • budownictwie.
Uwaga!

W minionym roku poprzez zastosowanie środków technicznych, organizacyjnych bądź ochrony indywidualnej wyeliminowano ryzyko zawodowe na 705,1 tys. stanowiskach pracy, na których pracowało 973,5 tys. osób.

Spośród osób pracujących na stanowiskach pracy, dla których wyeliminowano ryzyko zawodowe:

 • 678,2 tys. otrzymało środki ochrony indywidualnej,
 • wobec 483,4 tys. osób zastosowano środki organizacyjne oraz
 • dla 383,1 tys. zastosowano środki techniczne.

W przypadku części z tych osób zastosowano więcej niż jeden środek eliminujący ryzyko zawodowe na stanowisku pracy.

W 2017 r. najwięcej ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przeprowadzono w województwach:

 • mazowieckim,
 • śląskim i
 • wielkopolskim.

Warto wspomnieć, że w tych województwach odnotowano również największą skalę wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Opr. red.