Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

O warunkach pracy według GUS

O warunkach pracy według GUS

Najczęstszym zagrożeniem występującym na stanowisku pracy jest hałas. Aż 184,3 tys. osób jest niego narażonych. Kolejnym częstym zagrożeniem na stanowiskach pracy są pyły przemysłowe. Natomiast najmniej korzystne warunki pracy mają pracownicy w woj. śląskim. Sprawdź, co jeszcze o warunkach pracy w 2014 r. mówią dane statystyczne GUS. Poznaj też różnice warunków pracy w sektorach prywatnym a publicznym.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat warunków pracy w 2014 r. Badaniem objętych zostało 5 394,6 tys. osób w 76,6 tys. jednostkach zatrudniających. Z badań tych wynika, że 482,8 tys. osób, spośród objętych badaniem, pracowało w warunkach zagrożenia. Nie mniej jednak trzeba zaznaczyć, że liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia, w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w przebadanej zbiorowości, stale maleje.

Ważne

W stosunku do 2013 r. nie zmieniły się warunki pracy kobiet - nadal co szósta osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia to kobieta.

Jak pokazują dane GUS najtrudniejsze warunki pracy panują w województwie śląskim (podobnie jak w roku 2013), gdzie co 6 osoba pracowała w warunkach zagrożenia. Natomiast najbezpieczniejsze warunki pracy zanotowano w województwie mazowieckim, gdzie co 27 osoba była narażona na pogorszenie stanu zdrowia.

Uciążliwość pracy

Według danych GUS na zagrożenia związane z uciążliwością pracy, np. wymuszoną pozycją ciała, ciężkim wysiłkiem fizycznym, niedostatecznym oświetleniem stanowiska pracy itp., narażonych było w 2014 r. 173,1 tys. osób (tj. 29,2%). Natomiast na szkodliwy wpływ czynników mechanicznych związanych z maszynami szczególnie niebezpiecznymi narażonych było w 2014 r. 80,6 tys. osób (tj. 13,6%).

Zagrożenia związane z uciążliwością pracy w 2014 r. stanowiły drugą co do wielkości grupę czynników szkodliwych, na które narażeni byli pracownicy. W minionym roku 135,6 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia związanego z uciążliwością pracy. Wśród czynników szkodliwych związanych z uciążliwością pracy przeważało nadmierne obciążenie fizyczne (43,3%).

Środowisko pracy

Spośród czynników szkodliwych związanych ze środowiskiem pracy największe zagrożenie stanowił hałas, którym zagrożonych było 184,3 tys. osób. Drugim zaś pod względem częstości występowania czynnikiem szkodliwym były pyły przemysłowe, na które narażonych było 64,0 tys. osób.

Uwaga!

Liczba pracowników narażonych na hałas była niemal trzykrotnie większa od liczby pracowników zagrożonych pyłami przemysłowymi.

Największą liczbę osób narażonych na hałas oraz pyły przemysłowe odnotowano w górnictwie, gdzie przeważał dział wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego oraz w przetwórstwie przemysłowym, gdzie dominowała produkcja wyrobów z metali.

Warto zaznaczyć też, że wśród czynników związanych ze środowiskiem pracy czynnikiem, na który narażona była najmniejsza liczba osób, tak samo jak w 2013 r., był wpływ pól elektromagnetycznych.

Ryzyko zawodowe – ocena i prewencja

Jak podaje GUS w swoim raporcie, w ubiegłym roku poprzez zastosowanie środków technicznych, organizacyjnych bądź ochrony indywidualnej wyeliminowano ryzyko zawodowe na 591,1 tys. stanowisk pracy, na których pracowało 928,9 tys. osób. Większość tych stanowisk pracy, podobnie jak w roku 2013, znajdowała się w:

  • przemyśle (47,3%),
  • handlu (16,0%) i
  • budownictwie (11,6%).

Spośród osób pracujących na stanowiskach pracy, dla których wyeliminowano ryzyko zawodowe

Praca w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia

W porównaniu z 2013 r. w roku ubiegłym zmniejszyła się liczba osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem świadczeń były napoje oraz posiłki profilaktyczne, które w połowie grudnia 2014 r. stanowiły odpowiednio 43,5% i 26,0% świadczeń ogółem.

Ważne

W 2014 r. w sektorze prywatnym przyznano znacznie więcej napojów, innych środków odżywczych i posiłków profilaktycznych pracownikom niż w sektorze publicznym. Natomiast w sektorze publicznym więcej pracowników korzystało z dodatkowych urlopów, uprawnień wynikających z pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, oraz dodatków pieniężnych.

Liczba osób korzystających ze skróconego czasu pracy zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym kształtowała się na podobnym poziomie.

Natomiast największa liczba świadczeń w połowie grudnia 2014 r. z tytułu pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych została odnotowana w sekcjach:

  • górnictwo i wydobywanie oraz
  • przetwórstwo przemysłowe.

Ponadto z dodatkowych urlopów najwięcej osób korzystało w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Jedynie w przypadku skróconego czasu pracy i uprawnień wynikających z pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przeważały osoby zatrudnione w zakładach działających w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Odszkodowania i inne świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

W 2014 r. odnotowano wzrost zarówno liczby jak i kosztów odszkodowań przysługujących z tytułu wypadków przy pracy. Liczba tego rodzaju świadczeń wyniosła 27,5 tys. (z tego 73,4% to świadczenia w zakładach sektora prywatnego), natomiast ich koszt kształtował się na poziomie 103,2 mln zł., z czego 75,4% przypadało na zakłady sektora prywatnego.

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy stanowiły 96,3% ogółu zrealizowanych odszkodowań, a przeznaczono na nie 90,4% wypłaconej kwoty. Średni koszt świadczeń wypłaconych z tytułu wypadków przy pracy w 2014 r. wyniósł ogółem 3990 zł. Największy był w województwie dolnośląskim – 6051 zł. a najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim – 3012 zł.

Inaczej kształtowały się świadczenia z tytułu chorób zawodowych, których liczba ogółem spadła w porównaniu z rokiem 2013. W 2014 roku odnotowano 1070 chorób zawodowych (w 2013 r. – 1296) a ich koszt wyniósł 10,9 mln (w 2013 r. 9,9 mln). Najwięcej chorób zawodowych, podobnie jak w roku poprzednim wykazano w województwie śląskim – 482 (w 2013 r. – 363).

Uwaga!

Najwyższy średni koszt świadczeń z tytułu choroby zawodowej odnotowano w 2014 r. w województwie śląskim i wynosił 17900 zł. Z kolei najniższy 5898 zł. odnotowano w województwie mazowieckim.

Wyniki tego badania stanowią podstawę do podejmowania działań profilaktycznych i prowadzenia odpowiedniej polityki w dziedzinie poprawy warunków pracy. 

Źródło:

http://stat.gov.pl/