Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Jak zadbać o bezpieczeństwo pożarowe w czasie epidemii COVID-19?

Jak zadbać o bezpieczeństwo pożarowe w czasie epidemii COVID-19?

Cykliczność ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych to podstawa zarówno w przypadku ochrony przez transmisją COVID-19, jak i ewakuacji. Jednak jak w dobie epidemii zadbać o bezpieczeństwo pożarowe, jak przeprowadzić próbną ewakuację? Poznaj rozwiązania w zakresie ochrony ppoż. w dobie pandemii stosowane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II

- Jak przygotowywać i przeprowadzać próbne ewakuacje ppoż. w warunkach pandemii na podstawie doświadczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II?

 - Z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników obiektów priorytetem będzie skuteczność podjętych działań w zależności od rodzaju miejscowego zagrożenia. W przypadku takich zdarzeń należy się kierować oceną ryzyka i możliwymi następstwami tj. bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Próbne ewakuacje zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej należy przeprowadzać w ciągu 3 miesięcy od chwili rozpoczęcia roku akademickiego, więc na chwilę obecną nie posiadamy jeszcze doświadczenia w tej kwestii. Z pewnością w chwili alarmu pożarowego dla każdego z nas ważniejsze będzie jak najszybsze opuszczenie strefy zagrożenia. W sytuacji gdy każda minuta ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, zachowanie dystansu społecznego z pewnością nie będzie możliwe zwłaszcza w obiektach wysokich o dużym przepływie osób.

 - Czy konieczna jest nowelizacja przepisów bhp w zakładach pracy, oczywiście na przykładzie KUL, w zakresie zabezpieczenia pracowników przed możliwością transmisji COVID-19 i innych chorób zakaźnych?

 - Dla każdego z nas sytuacja epidemiologiczna jest nową rzeczywistością, w której musimy nauczyć się funkcjonować. Tak zwana nowa normalność wymusza dostosowanie się do reżimu sanitarnego. Zarówno zakłady pracy jak i instytucje oświatowe działają na podstawie wytycznych branżowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W związku z powyższym przed powrotem do pracy stacjonarnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II opracowano i wdrożono plan działań profilaktycznych w aspekcie ochrony zdrowia pracowników w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Katalog ten obejmuje nie tylko wyposażenie użytkowników w środki ochrony indywidualnej oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, to także sposób organizacji pracy, działalność informacyjna czy aspekty techniczne np. udostępnienie miejsc parkingowych dla pracowników.

 - Jak efektywnie przekazywać pracownikom niezbędną wiedzę, w zakresie bhp i ppoż., w tym również wynikającą z zagrożenia epidemicznego - wreszcie - jak egzekwować znajomość przepisów i zachowań, które w nagłej sytuacji kryzysowej nabierają szczególnego znaczenia?

 - Mamy wiele możliwości aby prowadzić skuteczne działania komunikacyjno-informacyjne między innymi za pomocą wewnętrznych platform komunikacyjnych czy poczty elektronicznej. Przekazywane aktualności, komunikaty oraz wprowadzane regulacje wewnętrzne stanowią o zasadach przyjętego reżimu sanitarnego. Dobrą praktyką jest również udostępnianie dedykowanych instrukcji bhp, plakatów czy informacji na trasie ciągów komunikacyjnych. Warto również pokreślić ważną rolę w strukturze zatrudnienia osób kierujących pracownikami. To na nich zgodnie z art.212 Kodeksu Pracy spoczywa odpowiedzialność właściwej organizacji pracy zespołu. Służba BHP w zakładzie pracy, jako jednostka nadzoru i kontroli powinna weryfikować sposób prowadzenia pracy z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniem. Pracodawca ma również możliwość egzekwowania nakazów np. przy pomocy pracowników obsługi czy wewnętrznej ochrony, którzy mają za zadanie pouczać użytkowników obiektów o nakazie stosowania środków ochrony.

 - Jak - w przypadku prowadzenia ćwiczeń ppoż. w warunkach pandemii - przygotować się na ewentualny wybuch paniki wśród pracowników, gdy już sam alarm ppoż. sam w sobie generuje stres, a w przypadku pandemii pracownicy i tak są poddenerwowani koniecznością zachowywania dystansu, noszenia maseczek i częstej dezynfekcji rąk…

 - Kluczową rolę w tej kwestii odgrywa cykliczność ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych. W naszym przypadku odbywają się one regularnie, więc pracownicy są z nimi oswojeni. Zdarzają się również alarmy fałszywe lub miejscowe zdarzenia np. przypalenie w kuchni studenckiej. Oprócz tego kładziemy duży nacisk na szkolenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne. W każdym obiekcie KUL funkcjonują zespoły zadaniowe do prowadzenia akcji ewakuacyjnej, jako przewodnicy w sytuacji kryzysowej.

 - Czy jest możliwe wypracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, takiej jak zagrożenie pożarowe w czasie trwania pandemii -  jakie podstawowe zasady powinny się w nich znaleźć?

 - Na co dzień pracujemy na podstawie obowiązującej instrukcji bezpieczeństwa. Jest to zbiór procedur opracowanych na wypadek różnych możliwych zdarzeń w tym pożaru, awarii, wypadku zbiorowego, katastrofy budowlanej jak również epidemii. Tego typu dokumenty należy aktualizować według potrzeb i możliwych do zaistnienia zagrożeń. Jednak należy pokreślić, iż kluczową rolę spełnia stopniowanie zagrożenia. Naszym zadaniem jest kierowanie się dbałością o wyeliminowanie zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz ustalanie priorytetów ze względu na rodzaj ryzyka.

Z Panią Iwoną Roman, Kierownik Działu Ochrony, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie rozmawiała

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.