Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Konkurs ZUS na projekty z zakresu poprawy warunków pracy - otwarty

Konkurs ZUS na projekty z zakresu poprawy warunków pracy - otwarty

Do 23 sierpnia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski od firm, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na poprawę warunków pracy pracowników. Projekty muszą, oprócz oceny formalnej, przejść również ocenę merytoryczną. Tylko najlepsze z nich otrzymają dofinansowanie, minimalnie to 5 tys. zł. Zobacz, jakie warunki należy spełnić zanim przystąpisz do konkursu.

Nowością, w porównaniu z poprzednimi konkursami, jest m.in. konieczność wypełniania wniosku w generatorze, zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioski, składane będą z wykorzystaniem systemu elektronicznego, ale konieczna będzie również wersja papierowa aplikacji. Co istotne i dotychczas stosowane w przypadku unijnych programów operacyjnych – wersja elektroniczna z generatora musi być tożsama z wersją papierową, identyczna musi być suma kontrolna, wygenerowana przez system elektroniczny oraz widoczna na wydruku, podpisywanym przez Wnioskodawcę.

Konieczne spełnienie warunków formalnych

Oprócz wniosku, wypełnionego w generatorze i wersji papierowej aplikacji, zgodnie z Instrukcją wypełniania Wniosku (Załącznik nr 3 do Regulaminu) Wnioskodawca musi przygotować niezbędną dokumentację, w tym wypełnić Katalog działań inwestycyjnych i doradczych (Załącznik nr 4 do Regulaminu) oraz opracować ocenę ryzyka zawodowego oraz ocenę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (zgodnie z wytycznymi z Załączników nr 6 i 7).

Konieczne do sporządzenia dokumenty oraz Regulamin dostępne są na stronie www.zus.pl/prewencja

Dodatkowo Wnioskodawca musi przygotować załączniki, stanowiące integralną część składanego wniosku. Oprócz dokumentów rejestrowych, kopii umów i stosownych pełnomocnictw (podpisanych za zgodność z oryginałem) konieczne jest również przedstawienie m.in. dokumentacji koncepcji lub projektów technicznych zaplanowanych działań – przygotowanej zgodnie z wymogami przepisów prawa albo zawierającej elementy wymagane w tego typu dokumentacji oraz stosownych kosztorysów. Niezbędna jest również dokumentacja zdjęciowa – zdjęcia z odpowiednim opisem wszystkich stanowisk pracy objętych Projektem, przedstawiające obecny stan warunków pracy oraz czynności pracy na tych stanowiskach, pozwalające na dokonanie ich oceny;

Ważne

W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy, którzy spełniają łącznie warunki:

 • nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków;
 • nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania lub upływu 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani.

–Wnioski – w ramach ogłoszonego konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej – planowane do realizacji w 2019 r. można składać, jednocześnie w wersji elektronicznej i papierowej, w okresie od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 r. – informuje Bartłomiej Celejewski z Biura Prasowego ZUS. – Wszystkie aplikacje, które będą złożone w tym okresie, zostaną poddane przez pracowników ZUS ocenie formalnej. Jak zapewnia B. Celejewski, w przypadku uchybień formalnych zakład wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od wysłania uwag.

– Szybsze złożenie wniosku, przed upływem terminu przyjmowania aplikacji, powoduje, że – w przypadku ewentualnych braków formalnych - w krótszym terminie wyjaśnimy wszelkie nieścisłości i wspólnie uzupełnimy wniosek – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, Rzecznik Prasowy ZUS. – Pracownicy ZUS są do dyspozycji potencjalnych Wnioskodawców w zakresie wyjaśnień odnośnie sposobu wypełnienia wniosku i złożenia niezbędnych załączników.

Niezbędne konkretne efekty planowanych działań

Największe szanse na pozyskanie dofinansowania mają propozycje, które:

 • poprawią bezpieczeństwo pracy,
 • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
 • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników pracy.

Propozycja powinna dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów, charakteryzujących warunki pracy, np. mikroklimatu (zbyt ciepłego lub zbyt zimnego otoczenia, które wpływa na stan psychofizyczny pracowników).

PRZYKŁAD
Wysoki budynek administracyjny, ponad 10-piętrowy, nie ma klimatyzacji centralnej – jedynie kilka pokoi kierownictwa posiada urządzenia schładzające powietrze. Budynek jest ocieplony, co w  zimie pozwala ograniczać zużycie energii, niezbędnej do zachowania optymalnej temperatury w pomieszczeniach biurowych. W lecie jednak pracownicy zmuszeni są pracować w wysokich temperaturach, co niekorzystnie wpływa na ich stan zdrowia (w lecie wielu pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich, spowodowanych np. przegrzaniem organizmu). Pracodawca planuje zainstalować centralną klimatyzację i ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach konkursu ZUS.

Dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy, planujący działania z następujących obszarów technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Jak podkreśla Rzecznik W. Andrusiewicz to Wnioskodawca, znając udokumentowany stan warunków pracy we własnej firmie, w oparciu o posiadane dokumenty (np. ocena ryzyka zawodowego, wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych) musi ocenić czy możliwe jest poprawienie istniejącego stanu warunków pracy w zakładzie przy wsparciu ZUS. – Dopiero na podstawie opracowanego przez siebie projektu poprawy warunków pracy, warto złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie propozycji.

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Dziennikarz

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.