Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej według nowych przepisów

Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej według nowych przepisów

Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej będą już niebawem nabywać i uaktualniać swoje uprawnienia według nowych przepisów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt nowych przepisów dotyczących szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Będą też nowe wzory zaświadczeń o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Poznaj szczegóły zbliżających się zmian w przepisach.

Do konsultacji publicznych został właśnie przekazany projekt nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne bowiem na mocy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U.z 2015 r. poz. 1505) wprowadzono zmiany w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, ze zm.). Zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczą m.in. określenia nabywania uprawnień inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Te zmiany wejdą w życie 30 listopada 2015 r.

W projekcie nowe rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych określono zatem:

  • zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
  • elementy programów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
  • wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
  • wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
  • sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie.

Wydanie nowych przepisów zmienia tym samym podejście do nadawania uprawnień inspektorów ochrony przeciwpożarowej, umożliwiając między innymi ich przedłużanie poprzez ukończenie jedynie szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej, a nie nabywanie ich od nowa.

W myśl projektowanych przepisów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizujące obejmują w szczególności:

a)      organizację ochrony przeciwpożarowej;

b)      obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;

c)      zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;

d)      wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

e)      przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasady ich gaszenia;

f)       sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

g)      zasady ewakuacji ludzi i mienia;

h)      zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Natomiast według wskazań projektowanego rozporządzenia programy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej powinny zawierać:

1)      plany nauczania;

2)      szczegółowe bloki tematyczne obejmujące:

a)      cele kształcenia określające wiedzę i umiejętności, które słuchacz powinien opanować,

b)      materiał nauczania w formie haseł tematycznych, powiązanych z celami kształcenia;

3)      wskazania metodyczne odnoszące się do realizacji programów;

4)      propozycje sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych słuchacza;

5)      zasady przeprowadzania egzaminów końcowych.

Planowany w projekcie termin wejścia w życie nowego rozporządzenia to 30 listopada 2015 r. czyli ta sama data co wejście w życie zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek 
prawnik specjalizujący w prawie pracy i bhp

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.