Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Weź udział w konkursie Głównego Inspektora Pracy!

Weź udział w konkursie Głównego Inspektora Pracy!

Główny Inspektor Pracy organizuje kolejną edycję konkursu o ”Nagrodę im. Haliny Krahelskiej”. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bhp. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym lub zespołom osób. Ty też możesz wziąć udział w konkursie! Zobacz, jak to zrobić.

Raz w roku Główny Inspektor Pracy przyznaje nagrodę im. Haliny Krahelskiej. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej lub zespołowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie:

 • prewencji zagrożeń zawodowych;

 • nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy;

 • wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii
  w dziedzinie ochrony pracy;

 • popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

Zatem z wnioskiem o przyznanie takiej nagrody może wystąpić każdy, kto działa czynnie w obszarze i na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nagrodę stanowi dyplom, statuetka okolicznościowa i nagroda pieniężna. Wysokość nagrody pieniężnej w danym roku kalendarzowym, każdorazowo ustala Główny Inspektor Pracy.

Jak przystąpić do konkursu?

Aby wciąć udział w konkursie trzeba zostać zgłoszonym. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

 1. Rada Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. Organ państwowy lub administracji publicznej;

 3. Ogólnokrajowy związek zawodowy;

 4. Ogólnokrajowe zrzeszenia (federacja) związków zawodowych lub ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa (konfederacja);

 5. Ogólnokrajowa federacja lub konfederacja pracodawców;

 6. Polska Akademia Nauk lub rektor wyższej uczelni;

 7. stowarzyszenie naukowe lub twórcze;

 8. instytut naukowo-badawczy;

 9. jednostka organizacyjna Państwowej Inspekcji Pracy.

Nagrodę może przyznać również Główny Inspektor Pracy z własnej inicjatywy.

Gdzie i do kiedy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem składa się do Głównego Inspektora Pracy (ul. Barska 28/30 w Warszawie) w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Zgłoszone wnioski o przyznanie Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, opiniuje Komisja Głównego Inspektora Pracy, w skład której wchodzą:

 • zastępca Głównego Inspektora Pracy właściwy w sprawach prewencji – przewodniczący Komisji;

 • dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy;

 • dyrektor Departamentu Prawnego;

 • dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli;

 • dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji;

 • dyrektor Departamentu Organizacyjnego.

Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

Następnie lista wybranych przez Komisję nagrodzonych podawana jest do wiadomości publicznej.

Uwaga!

Nagroda tej samej osobie fizycznej lub temu samemu zespołowi może być przyznana tylko raz.

Zatem nie zwlekaj i jeszcze dziś zgłoś się do konkursu, gdyż jeszcze masz czas. Zyskaj prestiż dla siebie, projektu, czy firmy.

Opr. Red.