Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Wystartowała kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Wystartowała kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Właśnie ruszyła 46. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Konkurs organizowany jest przez ministerstwo pracy od wielu lat i promuje praktyczne rozwiązania, które poprawiają warunki pracy, ale też dają korzyści ekonomiczne. Zatem, jeżeli wprowadziłeś w firmie innowacyjne rozwiązania w zakresie warunków pracy i bhp, masz pomysł na takie rozwiązania lub podejmujesz działania na rzecz budowania i propagowania bezpieczeństwa pracy możesz przystąpić do konkursu.

To już 46 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. W konkursie wyróżniane są rozwiązania technicznych i organizacyjnych, a także opracowania naukowe, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Efektem 45 lat organizowania Konkursu jest szereg rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – poprawiły warunki pracy kilkuset tysięcy osób, i przyniosły związane z tym korzyści ekonomiczne.

Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy - wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Tak więc, w Konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracownicy indywidualni lub zespoły pracowników.

Konkurs jest realizowany w trzech kategoriach:

1)      Kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne

– wdrożone rozwiązania autorskie, ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.

2)      Kategoria B – prace naukowo-badawcze

– opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce.

3)      Kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

– rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy.

Warunki przystąpienia do Konkursu

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane rozwiązania/opracowania, które powstały i/lub zostały zastosowane w różnych działach gospodarki w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem zgłoszenia wniosku konkursowego.

Każdy wniosek konkursowy powinien zawierać:

a)    formularz zgłoszenia udziału w Konkursie, wypełniony w wersji elektronicznej, odpowiadający kategorii konkursowej (możliwy do pobrania na stronie internetowej MRPiPS – w Biuletynie Informacji Publicznej), wydrukowany i podpisany przez przedstawiciela najwyższego kierownictwa lub właściciela jednostki zgłaszającej, inną osobę umocowaną do działania w imieniu jednostki zgłaszającej;

b)    dokumentację:

w kategorii A:

  • opis rozwiązania technicznego/technologicznego udokumentowany rysunkami, zdjęciami itp., określający istotę rozwiązania, z podkreśleniem jego oryginalności oraz wyniki pomiarów środowiska pracy przed i po zastosowaniu rozwiązania,
  • potwierdzenie wdrożenia (zastosowania) rozwiązania i jego zakresu (liczba osób, którym poprawiono warunki pracy oraz perspektywy szerokiego wykorzystania),
  • dokumenty potwierdzające zgodność zgłaszanych rozwiązań z wymaganiami prawa - certyfikaty, dopuszczenia do użytkowania, itp.

w kategorii B:

  • opracowanie naukowe w formie drukowanej.

w kategorii C:

  • szczegółowy opis rozwiązań lub działań organizacyjnych, edukacyjnych lub upowszechniających, z podkreśleniem ich oryginalności i zasięgu,
  • dokumentacja fotograficzna potwierdzająca realizację działań,
  • pisemne potwierdzenie zastosowania rozwiązań.
Uwaga!


Wnioski konkursowe należy zgłaszać do Sekretariatu Konkursu – w terminie do 31 sierpnia 2018 r., który prowadzi:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: [email protected]

Ocena wniosków konkursowych

Oceny wniosków konkursowych dokona Komisja Konkursowa składająca się z ekspertów zgłoszonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz współorganizatorów.

Wnioski konkursowe oceniane pod względem:

• osiągniętej poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy (liczba osób objętych poprawą),

• efektów technicznych (poprawa bezpieczeństwa/funkcjonalności urządzeń lub technologii),

• zakresu zastosowania i możliwość upowszechnienia,

• efektów ekonomicznych,

• wpływu na tworzenie kultury bezpieczeństwa.

Źródło: MRPiPS