Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zmienią się wymagania bhp przy niebezpiecznych energetycznych pracach eksploatacyjnych

Od 24 października wejdą w życie nowe regulacje w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zgodnie z nimi, niebezpieczne prace eksploatacyjne w energetyce mają być prowadzone według jednoznacznie określonej kolejności. Przepisy te porządkują i dookreślają więcej szczegółowych wymagań bhp odnoszących się do niebezpiecznych energetycznych prac eksploatacyjnych.

Przy organizacji niebezpiecznych prac przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym będzie trzeba uwzględniać wymagania instrukcji eksploatacji.

Organizacja takich prac ma polegać na skoordynowaniu ich z ruchem urządzeń energetycznych. Chodzi tu przede wszystkim o:

 • ustalenie zakresu i kolejności czynności łączeniowych dotyczących przygotowania oraz likwidacji strefy pracy (gdy jest to konieczne z uwagi na bezpieczeństwo lub stosowaną technologię),

 • wydanie odpowiedniego zezwolenia (na przygotowanie, przekazanie i likwidację strefy pracy),

 • określenie kolejności wykonywania, przerwania, wznowienia lub zakończenia prac,

 • wydanie zezwolenia dotyczącego uruchomienia urządzeń, które w związku z wykonywaną przy nich pracą były wyłączone z ruchu.

Kolejnym etapem ma być bezpieczne przygotowanie i przekazanie strefy pracy, czyli działania polegające na:

 • pozyskaniu zezwolenia na czynności łączeniowe,

 • wyłączeniu z ruchu urządzeń, gdy wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo, a także zabezpieczeniu ich przed przypadkowym uruchomieniem bądź innymi zagrożeniami,

 • użyciu obowiązkowych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach i sprawdzeniu, czy usunięto takie czynniki stwarzające zagrożenie, jak napięcie, ciśnienie, woda, gaz oraz temperatura,

 • oznaczeniu strefy znakami lub tablicami bezpieczeństwa,

 • przekazaniu kierującemu zespołem pracowników informacji o zagrożeniach w samej strefie i jej najbliższym otoczeniu,

 • dopuszczeniu do pracy.

Następnie będzie można przejść do rozpoczęcia i wykonania pracy. Na tym etapie należy zapewnić:

 • dobranie odpowiednich osób do wykonania poleconej pracy,

 • skontrolowanie (przez kierownika zespołu) przygotowania strefy pracy i – w razie braku zastrzeżeń – przejęcie jej,

 • poinformowanie pracowników o zagrożeniach w strefie pracy i jej bezpośrednim sąsiedztwie, a także metodach bezpiecznej pracy,

 • egzekwowanie od pracowników używania odpowiednich ochron osobistych, ale także odzieży i obuwia roboczego oraz narzędzi i sprzętu,

 • bezpieczne wykonywanie pracy.

Natomiast zakończenie pracy i likwidacja jej strefy mają polegać na:

 • kontroli faktycznego skończenia pracy i usunięcia z jej strefy sprzętu oraz narzędzi,

 • opuszczeniu strefy przez pracowników,

 • usunięciu stosowanych środków ochronnych,

 • wydaniu informacji o końcu pracy i gotowości urządzeń lub instalacji do ruchu.

Z momentem wejścia w życie nowych przepisów przestanie obowiązywać rozporządzenie ministra gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80, poz. 912).

Podstawa prawna 

Rozporządzenie ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).