Poleć znajomemu

Komisja do przeprowadzenia odbioru obiektu budowlanego

Jednym z wielu zadań służby bhp jest udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Do przeprowadzenia odbioru – przekazania do użytkowania – pracodawca (szef firmy) powinien powołać komisję w składzie:

  • przedstawiciel wykonawcy robót,
  • inspektor nadzoru inwestycyjnego,
  • przyszły użytkownik obiektu (pomieszczeń),
  • pracownik służby bhp
  • i przedstawiciel załogi (SIP),

a także, w miarę potrzeb, specjaliści techniczni (np.: budowlaniec, elektryk, mechanik, technolog). Każdy z członków komisji powinien mieć prawo wnieść do protokołu swoje uwagi, wnioski, propozycje. Przewodniczącym komisji jest z reguły przyszły użytkownik przedmiotu odbioru.

Niedoróbki stwarzają dodatkowe zagrożenia

Nie można dokonywać odbioru byle jak, uważając, że drobne niedociągnięcia usunie się później. Obiekt, pomieszczenie oddane do eksploatacji powinny spełniać nie tylko wymogi techniczne, ale w takim samym stopniu muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Usuwanie usterek, niedoróbek dopiero w trakcie eksploatacji jest utrudnieniem dla obsługi, użytkowników i przeważnie stwarza dodatkowe zagrożenia.

Niedoróbki, nieprawidłowości, nawet te, które nie mają bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo, mogą być źródłem problemów w trakcie eksploatacji. I tu nie chodzi już o ewentualne straty w produkcji, ale o bezpieczeństwo ludzi.

Asertywność służby bhp

Przy przekazywaniu do użytkowania występuje czasem pozorna rozbieżność interesów między osobami odpowiedzialnymi za inwestycję, osobami z produkcji a służbą bhp. Zdarza się, że ci pierwsi chcą jak najszybciej obiekt przekazać do eksploatacji, a tu służba bhp wytyka niezgodności z przepisami czy nieprawidłowości mogące mieć znaczenie „tylko” dla bezpieczeństwa pracy i higieny pracy (nie wspominając o wymaganiach ergonomii czy uciążliwościach). Pracownik służby bhp powinien umieć wykazać swoją rację, popartą wymaganiami obowiązujących przepisów.

Pamiętać należy, że obecnie obowiązujące przepisy są w coraz większym stopniu zapisami ogólnymi, dlatego większa odpowiedzialność została przeniesiona na samego pracodawcę i jego służby w zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnionych w warunkach konkretnego zakładu.

Autor: Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy,
rejestrowany audytor pomocniczy
SZBP wg ISRS