Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dokument archiwalny

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2057)

Dz.U.96.114.545
2002-11-11 Dz.U.02.127.1092 § 1
2015-11-13 Dz.U.15..1737 § 1
tekst jednolity Dz.U.16..2057
rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 10 września 1996 r.
w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
(Dz.U. z dnia 27 września 1996 r.)
Na podstawie art. 176 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§ 1.

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 4, poz. 18 i z 1984 r. Nr 44, poz. 235), z wyjątkiem najwyższych dopuszczalnych norm przy podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów, określonych w części I ust. 1 pkt A i B załącznika do tego rozporządzenia, które tracą moc po upływie dwóch lat od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części I ust. 2 i 5 załącznika do rozporządzenia, które wchodzą w życie po upływie dwóch lat od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet