Poleć znajomemu

Ile razy poszkodowany pracownik może wnieść zastrzeżenia do protokołu powypadkowego?

Poszkodowany, jeżeli jego stan na to pozwala, ma prawo i zarazem obowiązek brać czynny udział w postępowaniu powypadkowym, praktycznie na każdym jego etapie. Uprawnieniem poszkodowanego jest wnoszenie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Jednak, czy poszkodowany pracownik może w nieskończoność wnosić zastrzeżenia do kolejnych wersji protokołu powypadkowego?

Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku zespół powypadkowy powinien rozpocząć realizację procedury wynikającej z rozporządzenia w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia. Działania zespołu powypadkowego wynikają z § 7 rozporządzenia powypadkowego, jednak katalog czynności podejmowanych przez zespół zawarty w przywołanym przepisie nie ma charakteru zamkniętego. Istotnym elementem prowadzonego postępowania jest wysłuchanie przez zespół wyjaśnień poszkodowanego. Czynność ta oczywiście jest możliwa do przeprowadzenia w przypadku gdy jego stan pozwala ją przeprowadzić, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa uczestnika wypadku. W sytuacji gdy ważne względy – np. medyczne stoją na przeszkodzie, należy odstąpić od czynności wysłuchania pracownika – przynajmniej w ramach postępowania, które toczy się w trybie niezwłocznym, bezpośrednio po zdarzeniu.

Ustalenia w zakresie okoliczności i przyczyn wypadku dokonywane są nie tylko na podstawie wyjaśnień pokrzywdzonego. Rolą zespołu powypadkowego jest przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia, zebranie informacji od świadków wypadku, zasięgnięcie opinii lekarskiej, jak również zebranie innych dowodów dotyczących wypadku.

Ustalenia zebrane w ramach postępowania dowodowego prowadzonego w związku ze zdarzeniem   są niezbędne na potrzeby sporządzenia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. W ramach powyższej czynności poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Uwaga!

Rolą członków zespołu powypadkowego jest poinformowanie poszkodowanego o powyższym uprawnieniu.

W sytuacji gdy do protokołu zostają przez poszkodowanego wniesione zastrzeżenia lub uwagi, wówczas pracodawca jest „zablokowany” w zakresie czynności zatwierdzenia protokołu powypadkowego. W takim przypadku obowiązkiem pracodawcy jest zwrócenie niezatwierdzonego protokołu w celu wyjaśnienia i uzupełniania go przez zespół powypadkowy.

Ważne

Po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień zespół powypadkowy sporządza nie później niż w terminie 5 dni nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy nie zatwierdzony przez pracodawcę, zakwestionowany wcześniej przez poszkodowanego.

Wielokrotne zgłaszanie uwag do kolejnych wersji protokołu powypadkowego.

Problemu nie ma w sytuacji gdy korekty i uzupełnienia poczynione przez zespół powypadkowy w nowym protokole nie będą budziły wątpliwości ze strony poszkodowanego. Nie można jednak wykluczyć przypadku kiedy to poszkodowany w dalszym ciągu nie będzie z treści nowego protokołu zadowolony. W takiej sytuacji pracodawca może mieć wątpliwości, czy uprawnieniem poszkodowanego jest wielokrotne składanie uwag i zastrzeżeń – czy poszkodowany ma takie prawo wyłącznie względem pierwszego protokołu ?

Odnosząc się do powyższych wątpliwości należy zauważyć, że przepisy regulujące weryfikację i ponowne sporządzanie protokołu przez zespół powypadkowy nie przewidują kolejnej możliwości wnoszenia uwag i zastrzeżeń do nowego protokołu powypadkowego. Tym samym uwagi i zastrzeżenia poszkodowany może wnieść względem pierwszego protokołu powypadkowego, a nie  względem protokołu kolejnego, który został sporządzony od nowa przez zespół powypadkowy w związku uprzednim wniesieniem uwag i zastrzeżeń.

Jeżeli by uznać, że uprawnieniem poszkodowanego jest możliwość wniesienia uwag i zastrzeżeń do nowego protokołu sporządzonego w następstwie zakwestionowania protokołu wcześniejszego, wówczas postępowanie powypadkowe mogłoby ciągnąć się w nieskończoność i generować kolejne protokoły powypadkowe, które ponownie mogłyby być kwestionowane przez poszkodowanego.

Reasumując, uprawnieniem poszkodowanego jest wniesienie uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego. Z całokształtu przepisów regulujących postępowanie powypadkowe można wysnuć wniosek, że uprawnienie to przysługuje względem pierwszego protokołu, a nie protokołu nowego, sporządzonego w wyniku zakwestionowania protokołu wcześniejszego.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.