Poleć znajomemu

Kiedy mówimy o nieszczęśliwym wypadku z udziałem urządzenia transportu bliskiego i informujemy UDT o tym zdarzeniu?

Eksploatujący urządzenie techniczne jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Od niedawna obowiązuje nowa definicja nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego ogranicza obowiązek informacyjny względem UDT do przypadków, w których miały miejsce obrażenia ciała lub śmierć.

W zależności od specyfiki prowadzonej działalności pracodawcy, osoby zatrudnione wykorzystują różne szeroko rozumiane urządzenia i narzędzia pracy. Część urządzeń to urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, których użytkowanie uregulowane jest w przepisach szczególnych. Przykładem takich urządzeń są urządzenia transportu bliskiego.

Przepisy ustawy o dozorze technicznym, nakazują eksploatującemu urządzenie techniczne niezwłoczne zawiadomienie organu właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją (art.19 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym; tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1351). Problem w tym, że regulacje ustawy o dozorze technicznym nie definiują czym jest nieszczęśliwy wypadek. Aby to rozstrzygnąć należy odwołać się do przepisów szczegółowych normujących zasady eksploatacji poszczególnych typów urządzeń technicznych – w omawianym przypadku urządzeń transportu bliskiego.

Dawna definicja nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego

Przez lata problematyka warunków technicznych dozoru technicznego takich urządzeń uregulowana była w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r w sprawie warunków technicznych Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Zgodnie z regulacją wynikającą z tego rozporządzenia, nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, które spowodowało:

  • śmierć

  • trwałą lub czasową niezdolność do pracy

osób narażonych.

Nowa definicja nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego

Powyższa stosowana przez wiele lat definicja nieszczęśliwego wypadku w zakresie urządzeń transportu bliskiego już nie obowiązuje. Została ona zastąpiona nową definicją nieszczęśliwego wypadku, wynikającą z nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które obowiązuje od 6 grudnia 2018 r.

Kłopot w tym, że nowe rozporządzenie nie definiuje czym są obrażenia ciała – a właściwie nie odpowiada na pytanie, jakiego kalibru powinny być obrażenia, aby zdarzenie mogło być kwalifikowane w kategoriach nieszczęśliwego wypadku, którego wystąpienie nakazuje wypełnianie obowiązków informacyjnych względem UDT.

Obowiązek zawiadomienia UDT o wypadku z udziałem urządzenia transportu bliskiego może wymagać zasięgnięcia opinii lekarskiej.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości, z całą pewnością obowiązek zawiadomienia o wypadku względem UDT istnieje w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, który jednocześnie wpisuje się w kategorię ciężkiego wypadku przy pracy. Co jednak w sytuacji, gdy skutki nieszczęśliwego wypadku są mniej dotkliwe – szczególnie, że nowe rozporządzenie w sprawie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego nie odwołuje się do pojęcia urazu, a do pojęcia obrażeń ciała?

Uwzględniając powyższe wątpliwości wypada przyjąć, iż ocena czy dany przypadek wpisuje się w pojęcie obrażenia ciała i skutkuje obowiązkiem informacyjnym względem UDT będzie wymagała zasięgnięcia opinii biegłego z zakresu medycyny.

Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby eksploatujący urządzenie w braku szczególnej definicji pojęcia „obrażenia ciała” informował UDT o każdym zdarzeniu, w wyniku którego doszło do choćby do minimalnego urazu w rozumieniu przepisów stosowanych na potrzeby ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Będzie to wówczas zawiadomienie w sprawie „podejrzenia” nieszczęśliwego wypadku z użyciem urządzenia transportu bliskiego.

Uwzględniając, iż nowe rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego obowiązuje od 6 grudnia 2018 r., a więc jest aktem stosunkowo nowym nie można wykluczyć, iż z czasem pojawią się oficjalne interpretacje pojęcia „nieszczęśliwy wypadek”, które pozwolą na w miarę jednoznaczna ocenę czy dany przypadek nakłada na eksploatującego urządzenie obowiązek zawiadomienia UDT.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania