Poleć znajomemu

Geofizyka Toruń Sp. z o.o. – liderem dobrych praktyk bezpieczeństwa pracy w poszukiwaniach gazu łupkowego

Geofizyka Toruń Sp. z o.o. – liderem dobrych praktyk bezpieczeństwa pracy w poszukiwaniach gazu łupkowego

Od 1966 roku Geofizyka Toruń Sp. z o.o. świadczy szereg usług geofizycznych, głównie na potrzeby poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego. Usługi obejmują badania sejsmiczne, polegające na rejestrowaniu przebiegu sztucznie wywołanych w skorupie ziemskiej fal sejsmicznych dla rozpoznania budowy geologicznej badanego obszaru. Ponadto GT prowadzi pomiary geofizyczne w odwiertach, a następnie interpretuje uzyskane wyniki w celu szczegółowego rozpoznania budowy geologicznej.

Fot. Tomasz Śliwiński

W celu zapewnienia klientom najwyższych standardów realizacji swoich usług Geofizyka Toruń Sp. z o.o. wdrożyła i utrzymuje zintegrowane systemy zarządzania oparte na międzynarodowych wytycznych: ISO 9001:2008 Zarządzanie Jakością, ISO 14001:2004 Zarządzanie Środowiskowe, OHSAS 18001:2008 / PN-N 18001:2004 Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zostało potwierdzone uzyskanymi przez Spółkę certyfikatami: TÜV SÜD Management Services w latach 2000 – 2011 oraz Lloyd's Register Quality Assurance od 2011 do 2014 roku. Istotnym elementem systemów zarządzania GT jest spełnianie wytycznych międzynarodowych stowarzyszeń branżowych: Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontraktorów Geofizycznych – International Association of Geophysiacal Contractors (IAGC) oraz Stowarzyszenia Producentów Oleju i Gazu – Oil and Gas Producers (OGP), które określają minimalne standardy w zakresie bezpieczeństwa w całej branży naftowej.

Wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w branży naftowej spowodowały zmianę podejścia w zarządzaniu i stały się elementem strategii zarządzania Geofizyki Toruń.

Jeden program – wiele działań

W wyniku funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i analiz wypadkowości, Zarząd Geofizyki Toruń Sp. z o.o. zdecydował się na przyjęcie do realizacji szeregu działań pod wspólnym szyldem: „MISJA ZERO”. Nazwa programu wpierającego budowanie kultury bezpieczeństwa pracy, ma na celu zakorzenienie w świadomości wszystkich pracowników celu, jakim jest brak wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, sytuacji „o mało co” czy zdarzeń środowiskowych.

Plakat promujący „Misję zero”

Poza podnoszeniem poziomu kultury bezpieczeństwa, budowaniem świadomości wśród pracowników, w ramach programu tworzony jest jednakowy standard bezpieczeństwa dla wszystkich projektów sejsmicznych.

Dobra Praktyka – szkolenia

W ramach funkcjonującego w GT systemu zarządzania HSE (zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko – Health, Safety, Environment) wyróżnia się 2 poziomy form organizacji spotkań i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa: strategiczny i organizacyjny projektu sejsmicznego.

Poziom strategiczny obejmuje wszystkie działania spółki w zakresie szkoleń, które dotyczą wszystkich pracowników niezależnie od przypisanych jednostek organizacyjnych oraz realizują ustanowione cele i zadania w zakresie bezpieczeństwa przyjęte przez zarząd spółki.

Istotnym elementem systemu zarządzania jest zaangażowanie i przyjęcie odpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa przez kierownictwo spółki. W tym celu został stworzony program „MISJA DLA LIDERÓW” skierowany bezpośrednio do kierowników najwyższego szczebla – członków zarządu, dyrektorów oraz kierowników pierwszego szczebla i kierowników projektów sejsmicznych. Założeniem tego programu jest umiejętne połączenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy z umiejętnościami managerskimi. Dodatkowym walorem szkolenia jest część team builiding-owa. W sumie w 2011 roku przeszkolonych zostało około 40 osób w ramach niniejszego projektu. Szkolenie będzie kontynuowane na miarę możliwości i potrzeb GT.

Drugim elementem budowania kultury bezpieczeństwa wśród kadry zarządzającej jest dotarcie do kadry kierowniczej średniego szczebla, która bezpośrednio zarządza grupami pracowników. W tym celu stworzone zostały dwa programy, w ramach których były i będą prowadzone szkolenia: program mentoringowy oraz program szkoleniowy „AKADEMIA LIDERA BEZPIECZEŃSTWA”. Zakończony już program mentoringowy łączył w sobie elementy podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa wśród kierowników liniowych oraz inspektorów ds. HSE, którzy odpowiadają za merytoryczny nadzór nad systemem zarządzania HSE na poszczególnych grupach sejsmicznych. Obecnie GT rusza ze szkoleniami w ramach „AKADEMII LIDERA BEZPIECZEŃSTWA”. Warsztatowa forma zajęć pozwoli na większe zaangażowanie kierowników w kwestie bezpieczeństwa tak, aby stały się nieodzowną częścią ich pracy. Adresatem szkolenia są kierownicy liniowi, którzy mają najlepszy kontakt i największą siłę oddziaływania na swoich podwładnych. Dodatkowo to spośród nich będzie się wywodzić przyszła kadra zarządzająca spółką, odpowiedzialna za tworzenie i realizację strategii biznesowej spółki.

W ramach poziomu strategicznego został także ustanowiony PROGRAM MEDYCZNY, który zakłada szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, podstawowej i zaawansowanej. Duża rotacja pracowników na grupach sejsmicznych powoduje, że utrudnione jest zapewnienie stałej obsady, która w swoim składzie posiada pracowników z umiejętnościami ratowniczymi. Docelowo zakłada się przeszkolenie całej załogi zaangażowanej w operacje sejsmiczne z zakresu podstawowej pierwszej pomocy. Jednak satysfakcjonującym poziomem będzie już 90% przeszkolonej kadry. Szkolenia z zaawansowanej pomocy przedlekarskiej obejmują 10% załogi projektu sejsmicznego. Osoby pełniące tę szczytną funkcję na grupie sejsmicznej dostają dodatek premiowy od kierownika grypy.

Innymi szkoleniami, które odnoszą się do zidentyfikowanych zagrożeń są szkolenia z jazdy defensywnej oraz dla osób kierujących pojazdami służbowymi oraz szkolenia z zachowania się w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.

Najnowszy projekt to szkolenia z bezpieczeństwa behawioralnego – Behavioral Basde Safety, który eksperymentalnie był realizowany dla wybranych grup sejsmicznych i ma być docelowo wdrożony na wszystkich projektach sejsmicznych.

Fot. Marcin Gołębiewski

Na poziomie organizacyjnym grupy sejsmicznej wyróżniamy następujące typy szkoleń i spotkań w zakresie bezpieczeństwa:

  • szkolenia dla całej załogi przed rozpoczęciem pracy – sart-up meating,

  • szkolenie wprowadzające z zakresu bezpieczeństwa dla gości i nowo przybyłych pracowników – induction,

  • spotkania pięciominutowe przed rozpoczęciem pracy każdego dnia i przed trudnym zadaniem prowadzone przez kadrę kierowniczą – toolbox meating,

  • spotkania tygodniowe z zakresu bezpieczeństwa pracy kadry kierowniczej,

  • spotkania najwyższego kierownictwa spółki z pracownikami i poruszanie zagadnień bezpieczeństwa pracy,

  • ćwiczenia praktyczne z zachowania się w sytuacjach kryzysowych, np. ewakuacja medyczna, komunikacja itd.

Dobra praktyka – Program identyfikacji działań i warunków niebezpiecznych wraz z programem motywacyjnym

Jednym z głównych filarów sytemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w Geofizyce jest program identyfikacji podstawowych warunków i zachowań mogących być przyczyną zdarzeń wypadkowych. Z doświadczenia Geofizyki oraz innych organizacji wynika, iż jest to najtrudniejszy element do wdrażania i wymaga wielu lat zmiany mentalności wśród pracowników.

Wdrożony program zakłada raportowanie działań i warunków niebezpiecznych oraz pozytywnych obserwacji wśród pracowników, w celu późniejszej promocji tych zachowań.

Ustanowiony został wzór raportu, który daje szansę pracownikom na podanie własnych rozwiązań. Identyfikacja osoby raportującej jest wymagana tylko w momencie, gdy pracownik decyduje się brać udział w losowaniu nagród w programie motywacyjnym, który jest nierozerwalnie związany z systemem raportowania.

Wszystkie raporty są wprowadzane do komputerowej bazy, gdzie ustanawiana jest odpowiedzialność , termin i priorytet ich realizacji. Ponadto określany jest sposób weryfikacji zrealizowanych zadań.

Istotną rolą w całym systemie jest komunikacja:

  1. Pracownicy są informowani na szkoleniach i spotkaniach o zasadach raportowania, w tym przede wszystkim, że celem systemu jest poprawa ich bezpieczeństwa.

  2. Pracownicy muszą być poinformowani o reakcji, która została podjęta na ich spostrzeżenia.

  3. Pracownicy są informowani o ilości zaraportowanych obserwacjach, co wzmaga element rywalizacji po miedzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.

  4. Na forum publicznym promowane są osoby, które zwyciężyły w programie motywacyjnym.

Prócz wcześniej omawianego programu raportowania, program motywujący obejmuje promowanie najlepszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, najlepszych kierowców oraz wybór raz na rok 5 liderów bezpieczeństwa ze wszystkich kategorii i nagradzanych publicznie na gali barbórkowej przez prezesa zarządu spółki. Przewidziany roczny budżet programu motywującego to 25.000 zł. Nagrodami są głównie wysokiej jakości gadżety Geofizyki Toruń: kubki termiczne, pamięci USB, portfele skórzane itd., ale również bony towarowe do realizacji w sieci elektromarketów.

„Plakat promujący program motywacyjny”

Dobra praktyka – ocena ryzyka

Najważniejszym elementem bezpieczeństwa pracy jest umiejętność reagowania w sytuacji zagrożenia przez pracowników. W związku z tym, podkreślając kolejny filar systemu zarządzania, czyli świadomość prawa pracowników do powstrzymania się od pracy, wdrażana jest „Ocena ryzyka zadania tuż przed” – Last Minute Risk Asesment – LMRA. Poprzez szkolenia i spotkania pracownicy cały czas informowani są o konieczności analizowania tego co się wokół nich dzieje, a w szczególności, gdy podejmują nowe zadania. W celu przypominania o LMRA oraz dotarcia do osób, które z natury są kinestetykami i bodźce wzrokowe (plakaty i graficzne instrukcje) lub słuchowe (szkolenia) są odbierane w mniejszym stopniu jak dotyk, każdy pracownik otrzymuje specjalną minilistę kontrolną wielkości karty kredytowej.

„Wzór kart oceny ryzyka zadania tuż przed rozdawanej pracownikom”

Innym elementem oceny ryzyka jest prowadzenie analizy bezpieczeństwa pracy (Job Safety Analysys) dla poszczególnych zadań o szczególnym poziomie trudności. Założeniem analizy jest prowadzenie jej przez osoby dozoru, kierujące danym zadaniem przy udziale pracowników realizujących zadanie. Inspektorzy ds. HSE pełnią rolę organizacyjną. Analiza polega na identyfikacji wszystkich czynności związanych z danym zadaniem, zagrożeń jakie się z nimi łączą oraz ustanowieniem środków kontrolnych nad danymi zagrożeniami. Ostatnim elementem prowadzonej oceny jest jak zawsze komunikacja, czyli poinformowanie o wynikach oceny wszystkich zainteresowanych pracowników.

Podsumowanie

Wszystkie wymienione elementy to fragment szeregu działań, które są ze sobą powiązane. Realizacja tych i innych przedsięwziąć pozwoli w dłuższej perspektywie na osiąganie zaplanowanych mierzalnych proaktywnych i reaktywnych wskaźników. Tym samym zapewnienie bezpiecznego powrotu pracownika do domu.

Potwierdzeniem włożonego wysiłku dla Geofizyki Toruń jest uznanie klientów i przyznawanie kolejnych kontraktów oraz zleceń. Ponadto istotnym elementem uznania zasług jest znalezienie się Geofizyki Toruń p. z o.o. wśród grona finalistów konkursu Safty Culture Award jako jedynej firmy z polskim kapitałem budującej swój system zarządzania bezpieczeństwa od podstaw, bez pomocy korporacyjnych rozwiązań.

„Wyróżnienie dla GT za udział w konkursie Safety Culture Award”

Marcin Gołębiewski, Główny specjalista ds. bhp Kierownik Działu Zintegrowanych Systemów Zarządzania Geofizyka Toruń Sp. z o.o.

Słowa kluczowe:
dobre praktyki bhp