Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

CIECH Sarzyna: postęp i ciągła poprawa stanu bhp to cel nadrzędy

CIECH Sarzyna: postęp i ciągła poprawa stanu bhp to cel nadrzędy

CIECH Sarzyna S.A. to zakład produkcyjny, prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje chemiczne. Dlatego też bezpieczeństwo i higiena pracy w CIECH Sarzyna odgrywają szczególną rolę. Podejmowane są działania mające wpływ na warunki pracy pracowników, zmniejszenie narażenia na występujące substancje i mieszaniny chemiczne. Poznaj działania, jakie podejmowane są w zakładzie.

Profil produkcyjny CIECH Sarzyna S.A. obejmuje:

 • żywice epoksydowe i utwardzacze do tych żywic,
 • nasycone i nienasycone żywice poliestrowe,
 • środki ochrony roślin,
 • inne produkty organiczne.

W CIECH Sarzyna 15 lat temu został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem Zatrudnionych zgodny z wymaganiami Normy PN-N-18001:1999. Obecnie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z Normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i Polską Normą 18001:2004 oraz kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli.

W zakładzie ustalono wspólną politykę dotyczącą jakości, środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Jej nadrzędnym celem jest postęp i ciągła poprawa stanu bezpieczeństwa oraz zdrowia zatrudnionych, a także ochrona środowiska w bliższym i dalszym sąsiedztwie. To dwa praktycznie nierozłączne obszary związane z produkcją chemiczną i bieżącą działalnością.

Działalność i zagrożenia w zakładzie

Działalności, którą prowadzi CIECH Sarzyna, towarzyszy wiele zagrożeń wypadkowych, pożarowych oraz ryzyko powstania strat finansowych i materialnych. Występują one na etapie:

 • przetwarzania wielu surowców i półproduktów zakwalifikowanych do niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych,
 • transportu,
 • magazynowania oraz
 • eksploatacji różnych maszyn i urządzeń oraz
 • konieczności realizacji prac określonych jako szczególnie niebezpieczne.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w CIECH Sarzyna ze względu na specyficzny charakter produkcji odgrywają szczególną rolę.

Ważne

Działania na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy podejmowane są na podstawie: corocznie opraco­wywanego programu realizacji celów i zadań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników oraz przeprowadzanej oceny ryzyka zawodowego, planu remontów i modernizacji oraz zadań inwestycyjnych, a także zakupów nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia.

Sposób na czyszczenie odzieży roboczej

Oprócz przedsięwzięć technicznych podejmowane są inne działania mające wpływ na warunki pracy pracowników, zmniejszenie narażenia na występujące substancje i mieszaniny chemiczne oraz estetykę jako element wizerunkowy firmy. Jedną z dróg narażenia była zanieczyszczona odzież robocza. Nagromadzone w tkaninie odzieży roboczej substancje stykały się bezpośrednio z ciałem pracownika.

W CIECH Sarzyna w 2007 roku wdrożono system najmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników produkcyjnych i bezpośredniego nadzoru. Podpisanie umowy zostało poprzedzone pilotażowym objęciem serwisem części pracowników w celu sprawdzenia, jak system będzie funkcjonował i jakie będą opinie pracowników.

Ważne

System najmu i serwisu odzieży robo­czej polega na zindywidualizowanym doborze odzieży roboczej letniej i zimowej dla każdego pracownika.

Standardowo pracownik ma trzy komplety ubrań letnich i dwa komplety zimowych, według wzoru ustalonego i zaakceptowanego dla danej grupy pracowników.

Odzież pracowników przechowywana jest w szafach składających się z 20 skrytek, odrębnych dla odzieży letniej i zimowej. Odzież brudna przechowywana jest w brudownikach dostarczonych przez firmę serwisującą.

Każdy pracownik ma swoją indywidualną skrytkę na każdy rodzaj odzieży. Przy takiej konfiguracji usługi pierwszy z kompletów odzieży letniej jest użytkowany przez pracownika, drugi oczekuje jako rezerwa, natomiast trzeci znajduje się w praniu, czyszczeniu lub naprawie. W ustalony dzień tygodnia kierowca firmy serwisującej zabiera zabrudzoną odzież z brudowników i przywozi odzież po praniu. Pracownicy firmy serwisującej wkładają do skrytek pracowników czyste ubrania.

Uwaga!

Stosowany w CIECH Sarzyna S.A. system najmu i serwisu odzieży zapewnia płynną wymianę odzieży zużytej na nową bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Każda sztuka odzieży oznaczona jest za pomocą etykiety identyfikacyjnej wgrzanej metodą termotransferową. Oznaczenie zapewnia pełną identyfikację odzieży.

Etykiety pełnią kilka funkcji. Przede wszystkim służą identyfikacji odzieży, gwarantując, że dana sztuka wróci po praniu dokładnie do tej samej osoby. Poza tym służą do tworzenia wszelkich statystyk związanych z praniem i użytkowaniem odzieży przez pracownika i w końcu pokazują, jak firma wywiązuje się z powierzonych zadań.

Oprócz opieki doradcy klienta ze strony firmy serwisującej mamy indywidualny dostęp do portalu internetowego firmy, usprawniającego wszelkie relacje z nią. Służy on również do wszelkiego rodzaju zestawień i statystyk dotyczących odzieży będącej w obrocie.

Korzyści z wdrożenia systemu to:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy – zmniejszenie narażenia pracowników na substancje i mieszaniny chemiczne,
 • efekt wizerunkowy – odzież jest oznakowana, a pracownicy pracują w czystych ubraniach,
 • lepsze raportowanie zużycia odzieży według użytkownika i kosztów,
 • zmniejszenie czasu poświęconego przez pracowników na pobranie odzieży z magazynu,
 • używana w systemie odzież posiada wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności,
 • oszczędność czasu traconego na generowanie zamówień, uzupełnianie zapasów i tworzenie dokumentacji oraz wydawanie odzieży pracownikom,
 • zmniejszenie zapasów i ogólnych kosztów zakupów.

Sposób na wydawanie środków ochrony indywidualnej

Drugim elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo pracowników jest wyposażenie ich w środki ochrony indywidualnej. Obecnie wprowadzamy pilotażowo automaty do wydawania najczęściej stosowanych środków ochrony indywidualnej.

Dostęp do automatów będą mieli pracownicy o każdej porze dnia i nocy, a także w niedzielę i święta oraz inne dni wolne, przez 24 godziny na dobę. Dostęp pracownika do automatu wydającego odbywać się będzie na podstawie indywidualnego pinu lub hasła. W automatach będzie określone liczbowe minimum poszczególnych środków ochrony indywidualnej. Będą one uzupełniane przez firmę zewnętrzną bez udziału naszego pracownika. Obciążenie za pobrane przez pracowników środki będzie naliczane raz w miesiącu. Nadzór i kontrolę nad wydawanymi środkami będą mieli kierownicy i wyznaczone osoby. Istnieje możliwość bieżącego dodawania pracowników lub ich usuwania oraz przypisania każdemu pracownikowi uprawnień do pobierania wszystkich lub tylko niektórych środków ochrony indywidualnej.

Przewidywane korzyści z wdrożenia automatów:

 • zmniejszenie zużycia środków ochrony indywidualnej,
 • zmniejszenie zapasów i ogólnych kosztów zakupów,
 • lepsze raportowanie zużycia wg użytkownika i kosztów,
 • lepsza kontrola przepływu środków ochrony indywidualnej i ich dostępność,
 • zmniejszenie czasu poświęconego na pobranie produktów z magazynu,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • oferowane środki ochrony indywidualnej będą posiadały wszystkie wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności,
 • oszczędność czasu traconego na generowanie zamówień, uzupełnianie zapasów i tworzenie dokumentacji oraz wydawanie środków ochrony indywidualnej i środków czystości.
Autor: 

Tomasz Guzikowski
koordynator ds. BHP, CIECH S.A.