Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Gdy pracownik nie chce stosować środków ochrony indywidualnej

Kwestię używania środków ochrony indywidualnej reguluje załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Trzeba jednak zauważyć, że zapisy te są tylko wskazaniem do stosowania środków ochrony, a nie bezwzględnym obowiązkiem. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, gdy z dwóch pracowników pracujących na tym samym stanowisku, różniącym się tylko specyfiką obrabianego materiału, tylko jeden będzie musiał nosić okulary ochronne.

Podstawą do stosowania środków ochrony indywidualnej jest ocena ryzyka zawodowego i jej wynik. Jeśli ryzyko, które może zostać przez nie wyeliminowane lub ograniczone, okaże się mniejsze od akceptowalnego, pomijalnego lub bardzo małego, pracownik może z nich zrezygnować. Jednak w przeciwnym wypadku obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej staje się bezwzględny i zapisuje się go w instrukcjach bhp operatorów poszczególnych urządzeń. Warto również pamiętać, że w procesie oceny ryzyka zawodowego powinna brać udział osoba kierująca pracownikami i ona również odpowiada za opracowanie instrukcji bhp dotyczących podległych pracowników.

   Z art.  2379. § 1.  Kodeksu pracy jasno wynika, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania, że każdy pracownik dopuszczony do pracy będzie zabezpieczony środkami ochrony indywidualnej przewidzianymi na danym stanowisku. Ponadto, pracownik służby bhp wnioski o usunięcie nieprawidłowości kierować będzie w pierwszej kolejności do osób kierujących pracownikami, którzy nie stosują się do obowiązku. Podobnie nakładane są kary porządkowe za niestosowanie się do zaleceń.

Pracowników, którzy odmawiają stosowania obowiązkowych środków ochrony, należy ponownie zapoznać z kartą oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcjami bhp urządzeń, na których pracują. Warto też pamiętać, że kierowanie wniosków o ukaranie tylko szeregowych pracowników jest mało skutecznym rozwiązaniem – dobrze jest zaangażować też pracowników odpowiedzialnych za nadzór, gdyż taki sposób postępowania przynosi najszybszy i najskuteczniejszy efekt.