Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

O najwyższych standardach bezpieczeństwa w Grupie Azoty SA

O najwyższych standardach bezpieczeństwa w Grupie Azoty SA

Praca w narażeniu na kontakt z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia powoduje, że dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa jest podstawą działań prewencyjnych w Grupie Azoty SA w Tarnowie. O tym, jak można zapewnić najwyższe standardy bhp i jakie procedury w zakresie bhp można wprowadzić opowiada Piotr Jarczewski, prezes Grupy Azoty SA w Tarnowie. Poznaj sprawdzone rozwiązania.

Kwestie BHP na pierwszym miejscu

Jaką wagę przykłada zarząd Grupy Azoty do zagadnień bhp?

Grupa Azoty prowadzi działalność, która wymaga zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa na wszystkich etapach cyklu produkcji – od dostawy surowców, przez produkcję, po dostawę produktów i ich wykorzystanie. Dlatego w naszych spółkach funkcjonują systemy bezpieczeństwa oraz środki prewencji obejmujące wszystkie poziomy organizacyjne i technologiczne, w tym bezpieczeństwo i higienę pracy. Wprowadziliśmy systemy monitoringu i zabezpieczeń oraz procedury służące zapobieganiu awariom i ograniczaniu ich skutków. Ocena prawidłowości stosowanych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prowadzona jest przez organy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz instytucje akredytujące i certyfikujące. Zakłady utrzymują wyszkolone zakładowe straże pożarne, wspierane dodatkowo przez ratowników chemicznych i inne służby.

Grupa Azoty sukcesywnie wdraża najlepsze praktyki i międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Nasze spółki przestrzegają wszelkich przepisów, wymogów akredytacyjnych, certyfikacyjnych i innych. Prowadzimy także ocenę zgodności działań z wdrożonymi systemami zarządzania oraz z wymaganiami prawnymi. Zgodność z wymaganiami:

  • jakościowymi,

  • środowiskowymi,

  • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

  • bezpieczeństwa żywności

badana jest za pomocą audytów wewnętrznych systemów zarządzania. Wyniki ocen są przedstawiane w czasie przeglądów zarządzania, w których uczestniczą przedstawiciele najwyższego kierownictwa. Są one podstawą wniosków w sprawie doskonalenia wdrożonych systemów.

W 2014 roku kluczowe spółki naszej grupy wdrożyły wymagania standardu Product Stewardship i po pozytywnym wyniku audytu zewnętrznego otrzymały certyfikaty potwierdzające ich spełnienie. Wdrożony został także system zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Bezpieczny proces produkcji nawozów = bezpieczna praca

Na czym polega wieloaspektowa dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa w procesie produkcji nawozów?

W czerwcu 2014 roku podczas spotkania stowarzyszenia Fertilizers Europe Grupa Azoty otrzymała prestiżowy certyfikat Product Stewardship, czyli „Opieka nad Produktem”. Certyfikat potwierdza, że wytwarzane przez nas nawozy są w całym swoim cyklu życia bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego. Przyznanie dokumentu poprzedzone zostało audytem przeprowadzonym w spółkach grupy przez niezależnych audytorów DNV (Det Norske Veritas). Niewiele firm z branży poddaje się rygorystycznej i wieloaspektowej ocenie poprzedzającej przyznanie certyfikatu. My się na to zdecydowaliśmy i audyt potwierdził, że Grupa Azoty spełnia najwyższe światowe standardy.

Program Product Stewardship obejmuje cały cykl życia nawozów mineralnych, od fazy ich projektowania, przez produkcję, dystrybucję, wysianie na polu przez rolnika, aż po weryfikację tego, czy oferowany produkt spełnia deklarowane przez producenta funkcje. Certyfikat zobowiązuje producentów nawozów do przetwarzania i transportu surowców w sposób bezpieczny dla człowieka i środowiska naturalnego.

Product Stewardship jest procesem ciągłym, który zaczyna się od zaangażowania ze strony kierownictwa wyższego szczebla.

Pierwszym etapem jest przegląd rodzajów ryzyka dotyczących właściwości, produkcji, magazynowania, dystrybucji i wykorzystania nawozów, a także opracowanie – zgodnych z normami Fertilizers Europe – systemów zarządzania produktem w całym cyklu jego życia.

Kolejny etap to ustanowienie realnych celów poprawy wyników oraz monitoring faktycznej realizacji tych celów.

Kolejny krok to zapewnienie, aby standardy produktu były utrzymywane i pozostawały zgodne z przyjętymi zasadami. W razie konieczności są podejmowane działania korygujące i zapobiegawcze.

Programy zaangażowania pracowników pomysłem na ich bezpieczeństwo

Dwa lata temu Grupa Azoty została sygnatariuszem Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Jakie są kluczowe zagadnienia dla Grupy Azoty w zakresie poprawy bhp, ale także ochrony środowiska i bezpieczeństwa lokalnej społeczności?

Spółki Grupy Azoty wraz z innymi polskimi firmami chemicznymi 17 października 2013 r. w Tarnowie podpisały deklarację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym.

Pilotażowy projekt prowadzony jest przy ścisłej współpracy z Głównym Inspektorem Pracy, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Celem porozumienia jest wypracowanie modelu współpracy w obszarze bezpieczeństwa procesowego po to, aby zmniejszyć zagrożenia mogące skutkować poważnymi awariami przemysłowymi. Sygnatariusze zobowiązują się do wymiany doświadczeń z obszaru bezpieczeństwa procesowego i pracy oraz prowadzenia działań prewencyjnych „Zero wypadków i awarii”.

W Grupie Azoty kwestie związane z bezpieczeństwem poruszane są zarówno w dokumentach wewnętrznych spółek, jak i podczas spotkań przedstawicieli zarządu z reprezentacjami zakładowych organizacji związkowych. Duże znaczenie ma dla nas współpraca ze społecznymi inspektorami pracy. Charakter działalności zakładów Grupy Azoty sprawia, że pracownicy bywają narażeni na kontakt z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia.

Grupa Azoty podejmuje działania prewencyjne oraz naprawcze wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko szkodliwego wpływu na pracowników. Na bieżąco są też prowadzone oceny ryzyka. Przykładowo wprowadziliśmy w bieżącym roku – w Grupie Azoty SA i Grupie Azoty KĘDZIERZYN – Program Obserwacji Bezpieczeństwa Zachowań STOP™ funkcjonujący już w Grupie Azoty POLICE. Celem programu jest zachęcenie pracowników do aktywnego zapobiegania wypadkom i kształtowania kultury bezpieczeństwa. Dzięki włączeniu tematu bezpieczeństwa do zarządzania operacyjnego i zaangażowaniu kierownictwa możemy zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom w miejscu pracy.

Kodeksie postępowania etycznego Grupy Azoty”

Dobre relacje między pracownikami to podstawa działalności każdej dużej firmy. Czy w Grupie Azoty istnieje regulamin antymobbingowy i czy podejmowane są działania związane z integracją pracowników?

Grupa Azoty to wielka społeczność. Pracuje w niej łącznie blisko 14 tysięcy osób. Oferujemy zatrudnionym godziwe wynagrodzenia i – w ogromnej większości przypadków – umowy o pracę na czas nieokreślony oraz rozmaite świadczenia dodatkowe, na przykład opiekę medyczną, a także stwarzamy możliwości rozwoju zawodowego, między innymi w postaci szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych. Systematycznie prowadzimy badania satysfakcji pracowników.

W przyjętym w 2014 roku „Kodeksie postępowania etycznego Grupy Azoty” sformułowane zostały wyznawane przez nas zasady i wartości. Zobowiązaliśmy się przestrzegać ich zarówno w wewnętrznym życiu Grupy Azoty, jak i w jej relacjach z otoczeniem rynkowym, społecznym i przyrodniczym.

Ważne

Kodeks adresowany jest do wszystkich zatrudnionych w Grupie Azoty, niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, formy zatrudnienia oraz zakresu odpowiedzialności.

Postanowienia kodeksu kierujemy jednak równocześnie do naszych klientów, partnerów, akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy. Wierzymy, że nie tylko uszanują oni nasze przywiązanie do sformułowanych w nim wartości, ale – że będą gotowi uznać je za wartości wspólne.

„Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty” określa także zasady, którymi kierujemy się w relacjach z pracownikami. Jedną z najważniejszych jest gwarancja równego i sprawiedliwego ich traktowania na wszystkich etapach naszej współpracy – i we wszystkich jej wymiarach. Zasada równych szans i transparentności obowiązuje w procesach rekrutacyjnych, w ocenach efektów pracy, określaniu ścieżek rozwoju zawodowego oraz decyzjach o awansie czy zmianie wysokości wynagrodzenia.

Niezgoda na dyskryminację to nie tylko kwestia dobrej atmosfery w firmie. Dla nas to kwestia zasad. Wśród wartości, które wymieniliśmy w naszym kodeksie etycznym, znalazł się szacunek, czyli uznanie godności innej osoby, bez względu na jej narodowość, rasę, płeć, wiek, stopnień niepełnosprawności, wyznanie, poglądy polityczne oraz orientację seksualną. Dlatego w Grupie Azoty nie tolerujemy zjawisk, takich jak dyskryminacja i mobbing.

W 2013 roku w Grupie Azoty SA opracowano procedurę składania skarg dotyczących miejsca pracy służącą utrzymaniu dobrych relacji między pracownikiem a jego przełożonym. Każdy pracownik ma prawo przedstawić wątpliwości dotyczące kwestii, takich jak zagrożenie bezpieczeństwa w pracy oraz przejawy dyskryminacji i mobbingu. Do chwili obecnej w Grupie Azoty nie zgłoszono żadnej skargi dotyczącej dyskryminacji lub mobbingu.

W marcu 2014 roku zostało wydane zarządzenie o przeciwdziałaniu mobbingowi w spółce Grupa Azoty SA. Zgodnie z nim pracodawca zapewnia wsparcie pracownikom, którzy w miejscu pracy narażeni są na szykany, poniżanie lub inne naganne zachowania.

Monitoring tego typu zjawisk prowadzony jest przez Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem na podstawie bieżących informacji oraz analiz kadrowych, a także analiz i badań ankietowych.

Piotr Jarczewski, prezes Grupy Azoty SA w Tarnowie (fot. Paweł Stelmach)

Rozmawiała:

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.