Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

PKP Energetyka S.A. – Lider Bezpiecznej Pracy

PKP Energetyka S.A. – Lider Bezpiecznej Pracy

Spółka PKP Energetyka S.A. dąży do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Świadczy o tym tegoroczne wyróżnienie w konkursie PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” przyznane oddziałowi tej firmy. „Stawiamy na bezpieczeństwo pracowników swoich i podwykonawców.” - mówi w wywiadzie dla Portalu BHP Andrzej Terpiłowski Gł. Specjalista ds. BHP w PKP Energetyka S.A. Taka postawa wpływa na renomę firmy na rynku kontraktów.

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Robót Energetycznych w Słotwinach otrzymał w tym roku wyróżnienie z rąk Głównego Inspektora Pracy, w organizowanym przez Państwową Inspekcje Pracy konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Jakie znaczenie ma dla Państwa to wyróżnienie?

Przyznanie tych wyróżnień poprzez uhonorowanie statuetkami potwierdza, że PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Robót Energetycznych jest firmą, dla której priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników. Dbanie o życie i zdrowie pracowników jest wartością najwyższą.Dlatego też spółka zwiększa budżet dla komórki bhp i wprowadza szereg dodatkowych działań służących budowaniu kultury bezpieczeństwa pracy.

Na Od lewej: Janusz Grodzki – Z-ca Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi; Paweł Drzewiecki – Dyrektor Zakładu Robót Energetycznych w Słotwinach; Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Roman Giedrojć – Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy; Bogdan Kazimierczak – Specjalista ds. BHP w Zakładzie Robót Energetycznych w Słotwinach; Stanisław Stolorz - Przewodniczący FZZP – PKP.

Aby dostosować zakład do wymogów bhp, przeprowadziliście wiele działań remontowo-modernizacyjnych. Jak one wpłynęły na warunki bhp w zakładzie?

Systematycznie prowadzone prace budowlane w latach 2013 – 2015 oraz wcześniej działania doprowadziły, żeużytkowane budynki techniczne; pomieszczenia pracy; drogi: dojazdowe i wewnętrzne; place manewrowe; parkingi oraz kolejowe tory zakładowe spełniają najwyższe standardy techniczne w zakresie bhp.W dalszym ciągu prowadzone są systematyczne prace mające na celu poprawę stanu technicznego urządzeń i zaplecza technicznego oraz pomieszczeń obiektów zaplecza higieniczno-sanitarnego. Wydatki te znacznie poprawiły bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Powyższe działania zapewniły bezpieczeństwo poruszania się pieszych, uczestników ruchu kołowego i szynowego, pracowników kierujących pojazdami, maszynistów pojazdów kolejowych i kierowników pociągu. Usprawnione zostały drogi ewakuacyjne i pożarowe.

Poprawiono również warunki pracy pracowników administracyjno-biurowych.

Dokonując działań w zakresie organizacyjnym i technicznym wyeliminowano i ograniczono zagrożenia wypadkowe.

Dzięki inwestycjom w nowe technologie ograniczono wiele występujących wcześniej zagrożeń

Czy wdrożyliście Państwo jakieś innowacyjne środki, rozwiązania?

Zakład Robót Energetycznych w Słotwinach koło Koluszek posiada nowo zakupione pociągi do budowy sieci trakcyjnej m.in. wyposażone w pomosty stałe z automatycznie podnoszonymi barierkami ochronnymi, co całkowicie eliminuje zagrożenia upadku z wysokości przy ich rozkładaniu. Dzięki nowej technologii wymiany sieci trakcyjnej skrócono kilkukrotnie czas prac demontażowo-montażowych, jednocześnie zmniejszając zagrożenia i uciążliwość pracy oraz eliminując wiele czynności wykonywanych ręcznie.

Zupełnie zmienił się sposób wykonywania pracy. Pracownik sam zdalnie steruje ruchami podnośników (sterowanie radiowe), a także jazdą roboczą pojazdu po szynach (do 7 km/h). W wagonach pociągu znajdują się pomieszczenia warsztatowe i socjalne.

Dzięki tym nowym technologiom ograniczono wiele występujących wcześniej zagrożeń, takich jak:

 1. upadki z wysokości (źródło zagrożenia: pomosty robocze pociągu sieciowego, praca na drabinach, wchodzenie na konstrukcje wsporcze),

 2. potrącenia lub przejechania przez pojazdy szynowe (źródło zagrożenia: poruszające się pojazdy szynowe),

 3. nadmierny wysiłek fizyczny (źródło zagrożenia: ręczne wykonywanie wywieszania sieci trakcyjnej),

 4. przestarzałą i niebezpieczną technologię montażu fundamentów wylewanych pod słupy trakcyjne (wykopy o wymiarach ok.: 1,5 x 1,5 m i głębokości 3 m) zastąpiono nową technologią posadowienia fundamentów w gruncie przy pomocy nowoczesnych palownic (m.in. zakup palownicy dwudrogowej PD2500).

Czy Państwa zdaniem czynienie nakładów na bhp, np. przez właśnie modernizację zakładu, to inwestycja zwrotna?

Tak. Wydatki te znacznie poprawiły bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, zmniejszyła się ilość zdarzeń wypadkowych.

Bezpieczne warunki pracy dla wszystkich zarówno dla pracowników PKP Energetyka, jak i pracowników firm zleceniobiorców, ale i gości oraz klientów.

Czy w PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Robót Energetycznych w Słotwinach funkcjonują programy z dziedziny BHP? Jak zakład kształtuje kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników?

Kierownictwo Zakładu podejmuje dodatkowe działania na rzecz poprawy stanu warunków pracy wykraczający poza nałożony prawem obowiązek.

Rodzaj i sposób prowadzenia działań ukierunkowanych na poprawę skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zależą od formalnej struktury wdrożonego systemu, wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działalności. Niemniej jednak pewne działania i rozwiązania prowadzące do poprawy oceny ryzyka zawodowego, wzrostu skuteczności działań profilaktycznych, poprawy komunikacji w zakresie BHP czy wzrostu świadomości zagrożeń wśród pracowników, wdrożone w jednym przedsiębiorstwie mogą być z powodzeniem stosowane w innych przedsiębiorstwach, zainteresowanych doskonaleniem systemów zarządzania BHP

Naszym podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim zatrudnionym zarówno naszym pracownikom jak i pracownikom firm zewnętrznych wykonujących zlecone prace. Nie zapominamy przy tym o bezpieczeństwie gości i klientów przebywających w naszych zakładach.

Dążymy do całkowitego wyeliminowania zdarzeń wypadkowych stawiając sobie bardzo ambitny cel jakim jest program „Zero wypadków”. Jego realizacja nakłada wiele obowiązków zarówno na Zarząd Spółki i pracowników naszej firmy.

Jesteśmy zobowiązani m.in. do: 

  1. przestrzegania wszystkich stosownych przepisów i zasad BHP obowiązujących w naszej branży elektroenergetycznej jak i budowlanej; 

  2. stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ponad prawnie obowiązujące minimum poprzez wdrażanie najlepszych praktyk; 

  3. dbania o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie naszych zakładów niezależnie od tego czy są to pracownicy, wykonawcy, klienci czy goście;

  4. egzekwowania obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa.

Program „Zero wypadków” zaowocuje znaczną redukcją wypadków w perspektywie 5 lat.

Podjęte działania w programie „Zero wypadków” zaowocuje znaczną redukcją wypadków w perspektywie 5 lat. Jesteśmy solidnym partnerem instytucji państwowych zajmujących się ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy takich jak:

 • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP),

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS),

 • Urząd Dozoru Technicznego (UDT),

 • Urząd Transportu Kolejowego (UTK) czy

 • Państwowy Instytut Badawczy - Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP).

Przyszły opracowany i wdrażany program „Zero wypadków” będzie celem bezpieczeństwa inicjowanym przez pracowników zaprogramowany tak, aby chronić przede wszystkim dobro pracowników. Aby osiągnąć ostateczny cel w miejscu pracy program „Zero wypadków” będzie w dalszym ciągu opierać się na prowadzonych dobrych praktykach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce w zakresie bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Spółka PKP Energetyka S.A. dąży do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Stawia na bezpieczeństwo pracowników swoich i podwykonawców. Pracownicy podwykonawców i naszej firmy mają duży wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, a także udział w eliminacji urazów i wypadków przy pracy. Na renomę naszej firmy na rynku kontraktów wpływa zaangażowanie pracowników. W tym celu prowadzone będą działania, które będą miały za zadanie:

 1. opracowanie polityki Spółki w zakresie programu „Zero wypadków”;

 2. budowanie oraz podnoszenie świadomości pracowników;

 3. zwiększenia kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników;

 4. zmniejszenia wypadkowości w środowisku pracy;

 5. opracowanie zasad bhp dla podwykonawców;

 6. utrzymywania efektywnego system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO;

 7. działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polskimi oraz europejskimi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy;

 8. ciągłego monitorowania oraz doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach ZSZ ISO;

 9. zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym;

 10. poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 11. rozwój świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników poprzez systematyczne szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Ważne

Przyjęta i zdrożona polityka będzie dawała gwarancję naszym klientom, że zlecane projekty będą realizowane na najwyższym poziomie jakości, bezpieczeństwa pracy i zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego.

Dodatkowe szkolenia z zakresu wykonywania prac na wysokości eliminuje zagrożenia wypadkowe i buduje kulturę bhp wśród pracowników.

Czy organizujecie jakieś dodatkowe szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowa?

Poza planowymi szkoleniami, z inicjatywy służby bhp, społecznej inspekcji pracy, komisji bhp i przy pełnej aprobacie dyrekcji Zakładu postanowiono w ostatnich latach 2013 – 2015 skierować niezbędną ilość pracowników na specjalistyczne szkolenia z zakresu wykonywania prac na wysokości, przeprowadzanych przez wyspecjalizowaną firmę - Ośrodek Szkolenia Wysokościowego Rock Master.

Uwaga!

Zgodnie z polskim prawem działalność szkoleniową w dziedzinie bhp może prowadzić każda firma, która to zarejestruje. Akredytacja firmy przez IRATA na szkolenia jest najbardziej wiarygodna, ponieważ tylko w tym systemie podlegają kontroli procedury szkolenia, uprawnienia instruktorów, wyposażenie w sprzęt szkoleniowy oraz wyposażenie ośrodka szkoleniowego w urządzenia do ćwiczeń.

Uczestnicy szkolenia zgodnie przyznają, że prawidłowo zorganizowana praca na wysokości, przy zastosowaniu najnowszych technik i sprzętu, jest pracą bezpieczną – co przekłada się na wykonawstwo robót zobrazowanych w  prezentacji zdjęciowej Zakładu.

Takie działanie kierownictwa Zakładu można nazwać wzorcowym. Nie dlatego, iż skutecznie eliminuje zagrożenia wypadkowe spowodowane tzw. błędem komunikacji, ale przede wszystkim dlatego, że buduje kulturę bhp wśród pracowników.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej rzutuje na bezpieczeństwo ale i na schludny wizerunek firmy

Praca w branży energetycznej jest pracą niebezpieczną, obarczoną wysokim ryzykiem wypadku, którego skutki mogą być tragiczne. Czy zakład z uwagi na branżę w jakiej działa stosuje jakieś szczególne środki zabezpieczające, organizację pracy?

W tym roku do grona ZŁOTEJ KARTY LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY na lata 2017-2018 dołączyła PKP Energetyka S.A.. Prestiżowy Tytuł Lidera nadawany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) uzyskało razem z naszą Spółką 15 przedsiębiorstw. Uroczystość wręczenia nominacji i wyróżnień odbyła się w 19 października 2016 r..

Obecnie Forum liczy już prawie 130 członków, jednak najwyższe uznanie należy się tym, którzy są wyróżnieni prestiżowymi Złotymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy. I z pewnością mogą być stawiani za wzór do naśladowania w Polsce w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy.

Dla zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków wykonywania pracy przydzielane są środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania polskich i europejskich norm. Otrzymują je w dostatecznej ilości i w indywidualnym właściwym rozmiarze. Poprzez estetyczny wygląd pracowników firma stwarza lepszy wizerunek na rynku.

Ważne

Pracownicy nadzoru w czasie wykonywania prac są zobowiązani do egzekwowania stosowania przez pracowników przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej.

Pracownicy zatrudnieni w warunkach uciążliwych wymagających dużego wydatku energetycznego oraz w delegacji otrzymują gorące i smaczne posiłki profilaktyczne o odpowiedniej kaloryczności, które są spożywane w pobliskich punktach gastronomicznych lub dowożone przez firmy cateringowe na teren budowy. Średni koszt jednego posiłku wynosi około 8 zł.

W 2004 roku w Spółce wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2009, Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2005 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001:2004.

Na podstawie udzielonej w dniu 4 lipca 2007 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego licencji nr WPR/152/2007 na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy Spółka przygotowana jest do prowadzenia działalności w zakresie transportu kolejowego, związanego z wykonaniem przewozów komercyjnych, jak również przejazdów dla potrzeb własnych.

Jeśli odpowiednio zadbamy o klientów i o pracowników, to pozytywny wynik finansowy będzie tego naturalnym efektem

Uniknięcie wypadków w Państwa branży oraz przy pracach energetycznych na trakcjach kolejowych to nie lada wyzwanie. Praca przebiega niekiedy w bardzo trudnych warunkach, chociażby z uwagi na warunki atmosferyczne. Wam to jednak się udaje. Czy zdradzicie Państwo swój sposób na „wyzerowanie licznika wypadków przy pracy”?

Szczegółowe zasady organizacji i bezpieczeństwa wykonywania pracy przy sieci trakcyjnej określono we wdrożonych instrukcjach:

 1. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PKP Energetyka S.A. Postanowienia wspólne EBH – 1,

 2. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PKP Energetyka S.A. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstruk. sieci jezdnej EBH– 1a.

 3. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PKP Energetyka S.A. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego EBH – 1b.

 4. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PKP Energetyka S.A. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego EBH – 1c

oraz wiele innych dotyczących urządzeń technicznych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Fundusz CVC, obecny właściciel PKP Energetyka S.A. ma takie podejście:

Zarobić pieniądze każdy chce, ale trzeba je zarabiać w odpowiedni sposób. W taki, żeby „better company” oznaczało dbałość o interesy klientów i pracowników, bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników.

Uważamy, że jeśli odpowiednio zadbamy o klientów i o pracowników, to pozytywny wynik finansowy będzie tego naturalnym efektem. Przecież nikt nie przychodzi do firmy po to, żeby produkować zysk. Praca naszych elektromonterów polega na wykonywaniu konkretnych czynności eksploatacyjnych, budowlanych na sieci elektroenergetycznej, na sieci trakcyjnej. Zysk jest dopiero efektem ich działań.

W związku z takim podejściem w Spółce zostały zdefiniowane cztery obszary strategiczne:

 • jakość (perspektywa klienta),

 • bezpieczeństwo (perspektywa pracownika),

 • zaangażowanie pracowników,

 • efektywność.

Eliminuje to ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, że menadżerowie pójdą na skróty, chcąc realizować wyznaczone im cele.

Wywiadu dla Portalu BHP udzielił:

Andrzej Terpiłowski
Główny Specjalista ds. BHP
PKP Energetyka S.A.