Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

PKP LHS – podstawą bezpieczeństwa jest stała identyfikacja zagrożeń

PKP LHS – podstawą bezpieczeństwa jest stała identyfikacja zagrożeń

Istotą rozwiązań przyjętych w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. wramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest zapewnienie zdolności przedsiębiorstwa do stałej identyfikacji zagrożeń we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, oraz zarządzanie ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.- mówi Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS. Sp. z o.o.

Jakie znaczenie przykłada Spółka LHS do zagadnień bhp?

Wśród priorytetów firmy PKP LHS jest ciągłe podwyższanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, ergonomicznych i organizacyjnych, takich jak: ograniczenie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, zapewnienie właściwej ochrony przed zagrożeniami, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych oraz modernizacje infrastruktury.

Ważny jest stały kontakt pomiędzy pracownikami, a kierownictwem zakładu pracy oraz pracownikami służby bhp

Czy w Spółce LHS istnieją programy aktywizowania pracowników w zakresie dbania o bhp w firmie (a może dopiero takie programy są planowane - na czym polegać ma ich specyfika - np. pracownik informuje o tym, co należałoby poprawić, by bezpieczeństwo na danym stanowisku było optymalne i istnieje stały przepływ informacji pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi w zakresie usprawnień dotyczących bhp)?

W spółce PKP LHS istnieje stały kontakt pomiędzy pracownikami, a kierownictwem zakładu pracy oraz pracownikami służby bhp, funkcjonuje także Komisja BHP złożona z przedstawicieli załogi, Zakładowego Społecznego Inspektora BHP, służby BHP oraz lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Okresowo prowadzimy szkolenia z zakresu BHP systemem wewnątrzzakładowym, podczas których pracownicy mają możliwość zgłaszania usprawnień dotyczących bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy.

Ciągłe inwestowanie w bhp w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo

Jakie inwestycje w bhp planuje Spółka w najbliższym czasie?

Od 2001 r. wykonaliśmy szereg zadań, które w znacznym stopniu poprawiły bezpieczeństwo i higienę pracy w Spółce oraz ograniczyły zagrożenia dla zdrowia. Wśród najważniejszych inwestycji możemy wymienić np. likwidację węglowych kotłowni centralnego ogrzewania, budowę schronisk dla pracowników pionów drogowych, kapitalne remonty obiektów Nastawni Dysponujących oraz Wykonawczych na całej linii, a także przebudowę układu torowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Hrubieszów LHS. Wymieniliśmy także wiele maszyn na nowe lub dostosowaliśmy maszyny starszego typu do obowiązujących wymagań BHP. Planujemy m.in.: zabudowę komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Sławków LHS oraz stacji Zamość-Bortatycze LHS, budowę piętrowej nastawni, systemu telewizji przemysłowej oraz nowego oświetlenia stacji.

ZSZ umożliwiających ułożenie w bezpieczny sposób relacji z zewnętrznymi podmiotami współpracującymi.

Na czym polega System Zarządzania Bezpieczeństwem w Spółce?

Ruch kolejowy realizowany przez PKP LHS oraz jego odziaływanie na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne jest jednym z podstawowych zadań w obszarze monitorowania wskaźników bezpieczeństwa. Spółka posiada określone algorytmy postępowania scharakteryzowane we wdrożonych systemach zarządzania bezpieczeństwem tj. Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem SMS (ang. Safety Management System) i Systemie Zarządzania Utrzymaniem MMS (ang. Maintenance Management System).

System zarządzania bezpieczeństwem w Spółce PKP LHS funkcjonuje w formule ZSZ - Zintegrowany System Zarzadzania - i obejmuje całokształt opracowanych i wdrożonych na potrzeby Spółki zasad normujących nasze działanie w obszarze bezpieczeństwa oraz umożliwiających ułożenie w bezpieczny sposób relacji z innymi podmiotami.

Istotą rozwiązań przyjętych w ramach SMS jest zapewnienie zdolności przedsiębiorstwa do stałej identyfikacji zagrożeń we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, w tym wynikających ze współpracy z innymi podmiotami oraz zarządzanie ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.

Na bieżąco zbieramy, analizujemy i przetwarzamy informacje o zagrożeniach wynikających z działalności Spółki jako przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury oraz utrzymujemy ryzyko związane z nimi na dopuszczalnym poziomie. W razie potrzeby podejmujemy odpowiednie środki zapobiegawcze i działania korygujące.

Stałe stosowanie procedur SMS oraz ich doskonalenie jest natomiast warunkiem koniecznym dla utrzymania ważności wydanych certyfikatów i autoryzacji.

Modernizacja sprzętu pozwala w znacznym stopniu poprawić warunki pracy

Zarządzanie bhp to także ograniczanie negatywnych skutków działalności. Maszyniści PKP LHS narażeni są na drgania i hałas, powodowany przez silniki spalinowe...

W Spółce PKP LHS w latach 2006-2013 zostały zmodernizowane wszystkie lokomotywy liniowe, co w znaczny sposób wpłynęło na poprawę warunków pracy maszynistów.

Dzięki wymianie starych silników spalinowych na nowe udało się zmniejszyć hałas oraz wibrację ogólną. Przeprowadzone pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w lokomotywach spalinowych nie wykazały przekroczeń norm hałasu oraz wibracji ogólnej w kabinach lokomotyw spalinowych eksploatowanych w spółce PKP LHS.

Rozmowa z Panem Zbigniewem Tracichlebem,
Prezesem Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Autor: 

Rozmawiała Magdalena Pokrzycka-Walczak