Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Rossmann dba o bezpieczeństwo pracy w magazynie

Rossmann dba o bezpieczeństwo pracy w magazynie

Rossmann ma w Polsce 1000 sklepów. Są one zaopatrywane z trzech centrów logistycznych, w których zatrudnionych jest 1350 osób. Praca w magazynie wiąże się z wieloma zagrożeniami. Aby zapewnić bezpieczeństwo Rossmann prowadzi projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wózkami widłowymi w zakresie zarządzania ruchem. Poznaj jeszcze inne rozwiązania stosowane w praktyce przez Rossmanna.

Rossmann we wszystkich swoich trzech centrach logistycznych wprowadził rozwiązania prewencyjne, które wykraczają poza obowiązkowe działania w zakresie bhp w transporcie wewnątrzzakładowym. Ponieważ w magazynach używane są wózki jezdniowe z napędem mechanicznym wyznaczono trasy pojazdów dla poszczególnych rodzajów wózków wykorzystywanych podczas prac wewnątrzzakładowych. Tworząc trasy, uwzględniono specyfikę każdego rodzaju pojazdu, a także rodzaj drogi, którą miałby się poruszać. Wszystkie drogi transportowe są zgodne z Polską Normą N-18001.

Zasady ruchu wewnątrzzakładowego obowiązują wszystkich 

Na terenie magazynów, w celu usystematyzowania zasad ruchu, zamontowano znaki poziome i pionowe. natomiast w miejscach z ograniczoną widocznością zainstalowano lustra sferyczne, a na skrzyżowaniach o natężonym ruchu zastosowano system ostrzegania świetlnego. Wszystkie osoby niewykonujące ręcznych prac transportowych, np. goście, muszą poruszać się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi dla pieszych.

Ważne

Wszystkie wózki w magazynach mają założone fabryczne blokady, które ograniczają ich prędkość do 9,5 km/h, a niektóre do 6km/h. W strefach szczególnie niebezpiecznych prędkość ograniczono do 5 km/h.

Bezpieczeństwo przede wszystkim - Środki bezpieczeństwa

Podczas pracy w magazynach, gdzie używane są wózki istnieje ryzyko uszkodzenia konstrukcji stałych (np. regałów). Dlatego też w magazynach Rossmanna zastosowano specjalne odbojnice i bariery autostradowe. Oczywiście operatorzy wózków jezdniowych są zobowiązani używać zgodnie z przeznaczeniem sprzętu ochronnego, odzieży, a także obuwia roboczego. Natomiast w obszarach zagrożonych upadkiem ładunku z wysokości zainstalowano na regałach siatki ochronne. W miejscach, gdzie ze względu na rodzaj prac jest to niemożliwe, pracownicy stosują hełmy ochronne.

W celu poprawy bezpieczeństwa Rossmann w swoich magazynach zastosował technikę regałów wąskokanałowych VNA na 90% powierzchni magazynowych i jest ona obsługiwana przez wózki systemowe. Jej główne zalety to:

  • rozdzielenie ruchu ciężkich wózków operujących paletami od ruchu lekkich wózków i osób wykonujących ręczne prace transportowe,

  • zapewnienie operatorom wózków systemowych komfortu pracy z ładunkiem,

  • znaczne ograniczenie możliwości kolizji wózka z regałem.

Mając na uwadze również bezpieczeństwo pracy w wózkach, które przez swoją masę i wymiar mogą zwiększać zagrożenie, stosowana jest lampa bezpieczeństwa pracy wózka. To tzw. system Blue Spot, który informuje pozostałych uczestników ruchu o bliskiej obecności pojazdu.

Ważne

Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe wysokiego składowania towaru mają w swoim wyposażeniu lustra wewnętrzne. W ten sposób poprawiono widoczność dla operatora kierującego wózkiem, zmniejszając tym samym ryzyko wypadku.

Chcąc poprawić bezpieczeństwo operatorów, w wózkach zainstalowano również pas bezpieczeństwa. Ponadto wszystkie pojazdy typu Reach Truck i systemowe mają w swoim wyposażeniu łańcuszki elektrostatyczne, które odprowadzają ewentualne wyładowania elektryczne podczas wykorzystywania wózków. Przechodzą one comiesięczne kontrole stanu zużycia. W książce eksploatacji wózka znajduje się specjalna kolumna, w którą każdy pracownik przystępujący do pracy wpisuje informację o stanie łańcuszka elektrostatycznego.

Projekty poprawiające bezpieczeństwo pracy 

Rossmann prowadzi projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wózkami widłowymi w zakresie zarządzania ruchem. Jest to możliwe dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu i wyposażeniu wózków w urządzenia wspomagające operatorów.

Obecnie firma testuje kontrolę zderzeń w wózkach jezdniowych. W wózkach różnych typów zamontowano czujniki, które w momencie wystąpienia uderzenia wysyłają drogą e-mailową informację o zaistniałym zdarzeniu. Testami objęte są wózek wysokiego składowania typu Reach Truck, komisjoner i wózek rozładunkowy.

Kontrola nad sprawnością techniczną floty

Pojazdy mają wydzieloną specjalną strefę do postoju, gdy muszą przejść naprawy konserwacyjne. Prowadzony jest bieżący i bezpośredni nadzór wyspecjalizowanych serwisów nad sprawnością techniczną floty wózków (przeglądy okresowe, naprawy), sprawnością techniczną baterii do wózków i zapewnieniem czystości na terenie magazynu (stan posadzki, pomieszczenia socjalne, sanitarne, biurowe). Ładowanie i wymiana baterii w wózkach jezdniowych odbywa się w akumulatorowni lub innych wyznaczonych miejscach, a czynności te wykonują wyłącznie uprawnione do tego osoby.

Każde niebezpieczne zdarzenie z udziałem wózka jest poddawane analizie. Przy merytorycznym wsparciu Urzędu Dozoru Technicznego organizowane są szkolenia dla operatorów wózków przypominające o konieczności stosowania zasad bezpieczeństwa.

Na spotkaniach omawiane są sytuacje niebezpieczne związane z pracą i obsługą wózków podnośnikowych. Poza tym odbywają się cykliczne spotkania pracowników z kierownictwem magazynu oraz działem bhp. Podczas takich spotkań omawiana jest prezentacja dotycząca wypadków oraz zdarzeń niebezpiecznych mogących mieć miejsce na terenie magazynów Rossmanna. Dyskutuje się nad zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem wystąpienia danego zdarzenia.

Inne sposoby usprawnienia pracy w magazynie

Rossmann wprowadził również w swoich magazynach system przenośników i układnic międzyregałowych, w ten sposób automatyzując część operacji magazynowych i eliminując tzw. czynnik ludzki. W magazynie HRL (do przechowywania i transportu palet) towar przekazywany jest automatycznie przez przenośniki taśmowe. Następnie trafia do wyodrębnionej części magazynu, gdzie układnice transportują paletę do wskazanej lokalizacji w regale wysokiego składu.

Ważne

Wprowadzając automatyczny magazyn AKL firma zmniejszyła ryzyko kolizji wózków i narażenia na zdarzenia osób, które wykonują ręczne prace transportowe.

Pojemniki z towarem dostarczane przenośnikami z przepakowni składowane są w regałach przez układnice. Tym samym zostały wyeliminowane zagrożenia związane z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego pracowników wykonujących transport ręczny.

Inne działania na rzecz promocja bezpieczeństwa

Oprócz opisanych wyżej działań Rossmann regularnie promuje bezpieczeństwo w pracy organizując m.in. Tydzień BHP, podczas którego pracownicy korzystają ze szkoleń tematycznych i biorą udział w konkursach poświęconych bezpieczeństwu. Ponadto firma wprowadziła System Pracowniczego Dostępu do Defibrylacji (PAD), którego najważniejszym celem jest ratowanie życia ludzkiego.

Autor: 

Izabela Matysiak, zastępca kierownika działu bhp, Rossmann SDP