Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole

Wakacje to świetny czas na odpoczynek zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ale należy pamiętać, że miną szybko i trzeba się dobrze przygotować do nowego roku szkolnego. A dobre przygotowanie to oczywiście odpowiednio przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego.

Zastosowanie zasad poniżej opisanej typowej ścieżki oceny ryzyka zawodowego w placówce oświatowej daje gwarancję skuteczności podjętych na podstawie dokonanej oceny działań profilaktycznych i zapobiegawczych w przyszłości.

Charakterystyka stanowisk pracy

Chcąc ustalić zagrożenia i osoby zagrożone należy dokonać charakterystyki stanowisk pracy, czyli wziąć pod uwagę:

 • lokalizację stanowiska pracy,

 • osoby pracujące na stanowisku, ich predyspozycje i poziom kwalifikacji,

 • stosowane środki pracy, materiały i wykonywane operacje,

 • wykonywane czynności oraz sposoby i czas ich wykonywania,

 • wymagania odpowiednich przepisów i norm,

 • zagrożenia, które zostały już zidentyfikowane i ich źródła,

 • możliwe skutki występujących zagrożeń,

 • stosowane środki ochronne,

 • przyczyny wypadków, awarii i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

 • przyczyny chorób zawodowych.

Ważne

Trzeba znaleźć wszystkie zagrożenia. Zajrzeć do wyników przeglądów, analiz wypadków i ocen otrzymanych od organów kontroli. Porozmawiać z pracownikami.

Podczas identyfikacji zagrożeń należy wziąć pod uwagę:

 • czynniki i substancje chemiczne (np. środki do dezynfekcji, odczynniki chemiczne używane w pracowniach, chlor na basenie),

 • pyły (także pył kredowy),

 • czynniki biologiczne (np. odpadki w kuchni są dobrym podłożem do rozwoju bakterii),

 • czynniki fizyczne (np. hałas),

 • czynniki mechaniczne (może konserwator ma niesprawną szlifierkę, a nauczyciele praktycznej nauki zawodu mają wiele niesprawnych maszyn...),

 • zagrożenia wybuchem lub pożarem (np. w kotłowni),

 • czynniki uciążliwe (ręczne przenoszenie ciężarów, praca przy monitorze ekranowym, monotonne ruchy lub czynności itp.).

Szacowanie ryzyka zawodowego

Po identyfikacja zagrożeń i osób zagrożonych należy oszacować ryzyko. Szacowanie jest sumą czynników, które można zmierzyć, i czynników, dla których nie ma żadnych wzorów oraz liczb. Polega ono zatem na:

 • ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń na ocenianym stanowisku pracy,

 • określeniu ciężkości szkodliwych następstw tych zagrożeń.

Stopień prawdopodobieństwa ryzyka można ustalić, np. za pomocą skali 3-stopniowej:

 • ryzyko mało prawdopodobne,

 • ryzyko prawdopodobne,

 • ryzyko wysoce prawdopodobne.

Powyższej skali odpowiada – również 3-stopniowa – skala ciężkości następstw:

 • następstwo o małej szkodliwości,

 • następstwo o średniej szkodliwości,

 • następstwo o dużej szkodliwości.