Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Weź udział w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk i zdobądź międzynarodowy prestiż dla firmy

Weź udział w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk i zdobądź międzynarodowy prestiż dla firmy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wraz z państwami członkowskimi UE organizuje Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” w ramach kampanii: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Zgłoś swój udział w konkursie i rozsław swoją firmę, organizację i swoje imię w całej Europie, bowiem nagrodzone i wyróżnione przykłady dobrych praktyk będą rozpowszechniane w publikacji w całej Europie.

W ogłoszonym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) konkursie dobrych praktyk, pt.: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, mogą wziąć udział wszystkie organizacje działające w państwach członkowskich UE, państwach kandydujących i potencjalnie kandydujących oraz państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Do konkursu dobrych praktyk mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa lub organizacje dowolnej wielkości,
 • organizatorzy szkoleń i podmioty z sektora edukacji,
 • organizacje pracodawców, stowarzyszenia handlowe, związki zawodowe i organizacje pozarządowe,
 • instytucje regionalne lub lokalne zajmujące się zapobieganiem zagrożeniom w obszarze bhp, firmy ubezpieczeniowe oraz inne organizacje pośredniczące,
 • oficjalni partnerzy kampanii.

Konkurs organizowany jest w ramach rozpoczętej właśnie przez EU-OSHA kampanii: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Substancje niebezpieczne pod kontrolą” zaplanowanej na lata 2018–2019.

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby przystąpić do konkursu należy przesłać do polskiego Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA (CIOP-PIB) wypełniony formularz wniosku. Można go pobrać ze strony internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – https://osha.europa.eu/en/node/13928 . Wypełniony formularz wniosku należy przesłać do polskiego Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA (CIOP-PIB).

Uwaga!

Termin przesyłania zgłoszeń w Polsce upływa 22 stycznia 2019 r.

Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane wstępnej ocenie na szczeblu krajowym w sieci krajowych punktów centralnych EU-OSHA. Następnie laureaci krajowi wezmą następnie udział w konkursie ogólnoeuropejskim, w którym wyłonieni zostaną zwycięzcy.

Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk oraz uświadamianie korzyści płynących z zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Ma on także pełnić rolę ogólnoeuropejskiej platformy służącej promowaniu dobrych praktyk i dzieleniu się informacjami o nich.

Co jest nagrodą w konkursie?

Nagrodą w Konkursie Dobrych Praktyk, za szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy, jest przede wszystkim prestiż dla firmy, organizacji na skalę międzynarodową. To szansa na rozgłos wśród branżowych firm europejskich, to również budowanie marki.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się w listopadzie 2019 r. Natomiast szczegółowe informacje na temat wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych przykładów dobrych praktyk zostaną zamieszczone w publikacji, która będzie rozpowszechniana w całej Europie i promowana na stronie internetowej EU-OSHA.

Co można zgłaszać?

EU-OSHA poszukuje przykładów systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy oraz rzeczywistych usprawnień w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych i postępowania z nimi, zapewniających bezpieczne i zdrowe warunki pracy.

Do konkursu można zgłaszać przykłady innowacyjnych i skutecznych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy, związane z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych i zasadami postępowania z tymi substancjami.

W zgłoszeniu należy jasno opisać:

a)        w jaki sposób te praktyki zostały wprowadzone w miejscu pracy oraz

b)      co udało się dzięki temu osiągnąć, uwzględniając przy tym takie aspekty, jak:

 • kompleksowa i skuteczna organizacja oceny ryzyka, z uwzględnieniem wszystkich poważnych zagrożeń i wszystkich grup pracowników;
 • przestrzeganie hierarchii środków zapobiegawczych jako zasady wiodącej (zasada STOP: ang. Substitution (zastępowanie), Technological measures (środki techniczne), Organisational measures (środki organizacyjne), Personal protection measures (środki ochrony indywidualnej);
 • sposób, w jaki zastosowane środki wyeliminowały lub znacząco zmniejszyły narażenie pracowników na działanie substancji niebezpiecznych, w tym, w miarę możliwości, koszty i korzyści z tym związane;
 • sposoby podnoszenia świadomości i budowania kultury bezpieczeństwa pracy.

Podczas oceny złożonych wniosków jury zwróci również szczególną uwagę na działania, których efekty są trwałe w czasie i mogą mieć uniwersalne zastosowanie.

Jakie będą kryteria oceny zgłoszonych wniosków?

Trójstronne jury (składające się z przedstawicieli rządu, pracodawców i pracowników) będzie kierowało się następującymi kryteriami:

 • kompleksowym podejściem do kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy,
 • rzeczywistą i widoczną poprawą poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w kontekście stosowania substancji niebezpiecznych,
 • priorytetowym traktowaniem działań związanych z ochroną zbiorową w stosunku do interwencji jednostkowych,
 • skutecznym udziałem i zaangażowaniem pracowników oraz ich przedstawicieli
 • trwałością osiągniętych wyników w czasie,
 • możliwością zastosowania rozwiązania w innych miejscach pracy (w innych państwach członkowskich, sektorach gospodarki i przedsiębiorstwach różnej wielkości),
 • aktualnością działań (które powinny być nowatorskie lub mało rozpowszechnione).

Interwencje powinny ponadto spełniać wymogi prawne państw członkowskich, w których zostały wdrożone, a nawet, jeśli to możliwe, przewyższać minimalne wymagania.

Ważne

Zaznaczmy, że w konkursie nie będą uwzględniane produkty, narzędzia i usługi opracowane w celach komercyjnych.

Opr. red.

Źródło: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, http://osha.europa.eu