Poleć znajomemu

Komisja ds. Kontroli Państwowej poznała wyniki zeszłorocznych badań PIP

Małgorzata Kwiatkowska, zastępca Głównego Inspektora Pracy, na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej zaprezentowała rezultaty działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie popularyzacji prawa pracy oraz kształtowania świadomości pracowników i pracodawców. Przedstawiła także wyniki przeprowadzonych w zeszłym roku badań ankietowych.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy zwróciła uwagę na skuteczność kampanii informacyjnych wykorzystujących środki masowego przekazu oraz coraz większą rangę działań o charakterze edukacyjnym oraz instruktażowym. Podkreśliła, że w ciągu ostatnich lat znacząco zwiększyła się liczba zakładów pracy, które dzięki nim podjęły starania na rzecz poprawy warunków pracy.

Z przedstawionych wyników badań wynika, że tylko 20% badanych było świadkami dyskryminacji, a 12% dostrzega w swoim zakładzie pracy przejawy mobbingu. Dużo gorzej przedstawia się kwestia pracy na czarno – z tym zjawiskiem spotkało się trzy czwarte ankietowanych. Podobnie wygląda problem konieczności pracy w nadgodzinach bez dodatkowego wynagrodzenia, a także zalegania z wypłatami lub opóźnień w ich wypłacaniu – niemal 70% badanych przyznało, że miało do czynienia z takimi praktykami.

Ankietowani pozytywnie odnieśli się do organizowanych przez PIP programów poprawy warunków pracy, wskazując na dużą skuteczność i długofalowe efekty takich inicjatyw.

Autor: 

Marcin Śpiewakowski

Słowa kluczowe:
PIP