Poleć znajomemu

Nadszedł czas na rzemiosło


6 marca Państwowa Inspekcja Pracy zawarła porozumienie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego dotyczące współdziałania w zakresie ochrony pracy. Zastąpiło i uaktualniło poprzednie z kwietnia 2008 roku.


Nowa regulacja ma wpływać na kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w zakładach rzemieślniczych, eliminowanie zagrożeń powodujących wypadki i choroby zawodowe oraz skuteczną ochronę stosunku pracy.

Obie instytucje mają podejmować wspólne inicjatywy mające na celu dostosowanie metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych, a także wymianę informacji i eliminowanie zagrożeń w procesach pracy występujących w zakładach rzemieślniczych.

Kolejne wspólne zadania, które zostały przewidziane w porozumieniu to przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne oraz prewencyjne w dziedzinie ochrony pracy. Będzie to realizowane poprzez m.in.:

  • udzielanie pomocy w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń dla rzemieślników,
  • wspólne organizowanie programów i kampanii prewencyjnych oraz sympozjów i konferencji naukowych.

Powyżej opisane porozumienie jest kolejnym zawartym w ostatnim czasie przez PIP. Wcześniej podpisano je z Urzędem Dozoru Technicznego i Wyższym Urzędem Górniczym oraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.