Poleć znajomemu

Risk Score jedną z najbardziej przystępnych metod oceny ryzyka zawodowego


Do obowiązków pracowników służby bhp należy m.in. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. Jedną z najczęściej wybieranych metod oceny ryzyka zawodowego jest Risk Score, czyli metoda wskaźnika ryzyka.


Metodę wskaźnika ryzyka stosuje się do oceny stanowisk i procesów pracy, na i w których następują częste zmiany ekspozycji zatrudnionych pracowników na czynniki środowiska pracy (np. hałas, promieniowanie jonizujące).


W metodzie Risk Score ryzyko zawodowe określa następujący wzór:


R = S × E × P


R - wskaźnik poziomu ryzyka,

S - potencjalne skutki zagrożenia (straty),

E - ekspozycja na zagrożenie,

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia


W metodzie Risk Score poszczególne parametry ryzyka zawodowego są oceniane w kilkustopniowych skalach, przedstawionych w 4 poniższych tabelach.


Tabela 1. Ocena potencjalnych skutków zagrożenia (S) - metoda Risk Score

Wartość S

Rodzaj skutków

Charakterystyka strat

Ludzkich

Materialnych

100

Poważna katastrofa

Wiele ofiar śmiertelnych

Powyżej 30 mln zł

40

Katastrofa

Kilka ofiar śmiertelnych

Od 10 do 30 mln zł

15

Bardzo duże

Ofiara śmiertelna

Od 1 do 10 mln zł

7

Duże

Ciężkie uszkodzenie ciała

Od 30 tys. do 1 mln zł

3

Średnie

Absencja w pracy

Od 3 do 30 tys. zł

1

Małe

Udzielenie pierwszej pomocy

Poniżej 3 tys. zł


Tabela 2. Ocena ekspozycji na zagrożenie (E) - metoda Risk Score

Wartość E

Poziom ekspozycji

10

Stała

6

Częsta (codzienna)

3

Sporadyczna (raz w tygodniu)

2

Okazjonalna (raz w miesiącu)

1

Minimalna (kilka razy w roku)

0,5

Znikoma (raz w roku)


Tabela 3. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia (P) - metoda Risk Score

Wartość P

Opis

Szansa w %

10

Bardzo prawdopodobne

50

6

Całkiem możliwe

10

3

Mało prawdopodobne, ale możliwe

1

1

Tylko sporadycznie możliwe

0,1

0,5

Możliwe do pomyślenia

0,01

0,2

Praktycznie niemożliwe

0,001

0,1

Tylko teoretycznie możliwe

0,0001


Tabela 4. Ocena wskaźnika poziomu ryzyka - wartościowanie ryzyka (R) - metoda Risk Score

Wartość R

Kategoria ryzyka

Profilaktyka

Ocena ryzyka

R £ 1,5

Znikome

Działania zbędne

Akceptowalne A

1,5 < R £ 48

Małe

Działania profilaktyczne nie są konieczne

Akceptowalne A

48 < R £ 270

Istotne

Działania profilaktyczne wskazane, potrzebna poprawa

Tolerowalne T

270 < R £ 1440

Duże

Potrzebna natychmiastowa poprawa

Nietolerowalne N

R > 1440

Bardzo duże

Należy wstrzymać pracę

Nietolerowalne N

Kryteria akceptacji ryzyka zawodowego zawarte w kolumnie „Ocena ryzyka” powinny zostać każdorazowo uzgodnione z pracodawcą w trakcie czynności przygotowawczych do takiej oceny

W przypadkach przekroczenia poziomu akceptowalnych kategorii ryzyka zawodowego niezbędne jest zastosowanie środków i działań profilaktycznych, wg kryteriów określonych w kolumnie „Profilaktyka”