Poleć znajomemu

Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej według nowych przepisów

Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej według nowych przepisów

Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej będą już niebawem nabywać i uaktualniać swoje uprawnienia według nowych przepisów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt nowych przepisów dotyczących szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Będą też nowe wzory zaświadczeń o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Poznaj szczegóły zbliżających się zmian w przepisach.

Do konsultacji publicznych został właśnie przekazany projekt nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne bowiem na mocy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U.z 2015 r. poz. 1505) wprowadzono zmiany w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, ze zm.). Zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczą m.in. określenia nabywania uprawnień inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Te zmiany wejdą w życie 30 listopada 2015 r.

W projekcie nowe rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych określono zatem:

  • zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
  • elementy programów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
  • wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
  • wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
  • sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie.

Wydanie nowych przepisów zmienia tym samym podejście do nadawania uprawnień inspektorów ochrony przeciwpożarowej, umożliwiając między innymi ich przedłużanie poprzez ukończenie jedynie szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej, a nie nabywanie ich od nowa.

W myśl projektowanych przepisów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizujące obejmują w szczególności:

a)      organizację ochrony przeciwpożarowej;

b)      obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;

c)      zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;

d)      wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

e)      przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasady ich gaszenia;

f)       sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

g)      zasady ewakuacji ludzi i mienia;

h)      zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Natomiast według wskazań projektowanego rozporządzenia programy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej powinny zawierać:

1)      plany nauczania;

2)      szczegółowe bloki tematyczne obejmujące:

a)      cele kształcenia określające wiedzę i umiejętności, które słuchacz powinien opanować,

b)      materiał nauczania w formie haseł tematycznych, powiązanych z celami kształcenia;

3)      wskazania metodyczne odnoszące się do realizacji programów;

4)      propozycje sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych słuchacza;

5)      zasady przeprowadzania egzaminów końcowych.

Planowany w projekcie termin wejścia w życie nowego rozporządzenia to 30 listopada 2015 r. czyli ta sama data co wejście w życie zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek 
prawnik specjalizujący w prawie pracy i bhp