Poleć znajomemu

Szykują się nowe obowiązki dla pracowników służby bhp

W przedstawionym na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 8 listopada sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. główny inspektor pracy skierował do właściwych ministrów wnioski o zmiany w prawie dotyczące m.in. nowych obowiązków pracowników służby bhp.

Podczas przedstawiania sprawozdania Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, stwierdziła m.in., że rezultaty ubiegłorocznych działań oraz wynikające z nich wnioski zawarte w sprawozdaniu stanowią podstawę do określenia priorytetów i obszarów systematycznego monitorowania stanu przestrzegania prawa pracy. Wskazują na potrzebę kontynuacji działań kontrolno-nadzorczych inspekcji pracy w sektorach gospodarki i zakładach, w których ryzyko utraty życia lub zdrowia jest wciąż najwyższe, a naruszenia przepisów w zakresie prawnej ochrony pracy są najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie służby bhp

Do ministra pracy i polityki społecznej skierowany został wniosek o znowelizowanie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.). Zaproponowano wprowadzenie obowiązku dokumentowania przez pracowników służby bhp (lub osób wykonujących zadania tej służby) wyników kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz obowiązku dokumentowania faktu poinformowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i przedstawienia mu wniosków dotyczących usunięcia tych zagrożeń. Postulat ten zostanie rozważony przy najbliższej nowelizacji wspomnianego powyżej rozporządzenia.

Zgłoszony został również wniosek w zakresie rozszerzenia katalogu działań służby bhp o zadania dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do pracy lub z pracy. Jednak nie uzyskał on akceptacji ministra pracy i polityki społecznej.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych

Główny inspektor pracy zaproponował również zmiany w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego(Dz.U. nr 98, poz. 902). Proponowane zmiany przewidują:

  • zdefiniowanie niektórych pojęć użytych w rozporządzeniu;

  • ustalenie zasad szkolenia pracowników w dziedzinie ratownictwa chemicznego i prowadzenia okresowych ćwiczeń ratowniczych;

  • zapewnienie spójności przepisów rozporządzenia z przepisami zawartymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11, poz. 86 ze zm.);

  • rozszerzenie obowiązku wyposażenia pomieszczenia maszynowni i aparatowni komór chłodniczych oraz dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne z własnym źródłem zasilania, włączającym się automatycznie w przypadku wyłączenia energii elektrycznej również na komorę chłodniczą;

  • wprowadzenie obowiązku zamieszczania w skierowaniach na badania profilaktyczne pracowników obsługujących amoniakalną instalację chłodniczą, wyznaczonych do udziału w akcjach ratowniczych – informacji o wymaganej szczególnej sprawności fizycznej i konieczności stosowania podczas akcji ratowniczych sprzętu izolującego drogi oddechowe;

  • uwzględnienie w rozporządzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w chłodnictwie amoniakalnym;

  • rozszerzenie treści rozporządzenia o zapisy zobowiązujące do stosowania obostrzonych wymagań bhp wobec innych osób okresowo wykonujących pracę w obrębie instalacji chłodniczych.

Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze i konserwacji instalacji ziębniczych

Do wicepremiera i ministra gospodarki skierowany został wniosek o wydanie, w porozumieniu z właściwymi ministrami, rozporządzenia w sprawie bhp przy obsłudze i konserwacji instalacji ziębniczych obowiązującego we wszystkich działach gospodarki (również w rolnictwie), w których użytkowane są instalacje ziębnicze.

Słowa kluczowe:
obowiązki służby bhp