Poleć znajomemu

Zmieni się klasyfikacja substancji i mieszanin

Zmieni się klasyfikacja substancji i mieszanin


Według nowej propozycji legislacyjnej Ministerstwa Gospodarki ciężki olej opałowy został dodany do wykazu substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.


Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ma ono zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. nr 58, poz. 535 ze zm.).

Najważniejsza zmiana polega na tym, że w załączniku I w tabeli 1 w pozycji 34. w rubryce o tytule nagłówka - produkty ropopochodne - dodano literę d) o treści „ciężki olej opałowy”.

Dodatkowo, w pozycji 26. tej samej tabeli wprowadzono korektę polegającą na dodaniu w kolumnie o nazwie nr CAS numerów 584-84-9, 26471-62-5. Doprecyzowanie oznaczenia w wykazie substancji niebezpiecznych diizocyjanianu metylu rozwieje wątpliwości, które do tej pory zgłaszane były przez adresatów przepisów.

Przygotowanie znowelizowanego rozporządzenia spowodowane zostało koniecznością wdrożenia do naszego prawodawstwa przepisu art. 30 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r., który zmienia obowiązującą obecnie dyrektywę 96/82/WE.

Nowe rozporządzenia miałoby zacząć obowiązywać od 15 lutego 2014 r.