Poleć znajomemu

W jaki sposób oznaczyć pracodawcę w karcie szkolenia wstępnego?

Szkolenie wstępne z zakresu bhp powinno zostać właściwie udokumentowane. Służą temu nie tylko programy szkolenia ale w szczególności karty szkolenia wstępnego. Karta taka wypełniona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna zawierać oznaczenie pracodawcy. Jednak, jak prawidłowo oznaczyć pracodawcę?

Obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależnie od wielkości zatrudnienia oraz formy organizacyjno-prawnej jest zapewnianie pracownikom szkoleń bhp. Wśród nich można wyróżnić szkolenie wstępne, jak również szkolenia okresowe. Porównując rangę szkoleń wstępnych oraz okresowych należy uznać, iż te pierwsze mają znaczenie szczególne. Przeprowadzony w ramach szkolenia wstępnego instruktaż ogólny zapewnia bowiem uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zarówno szkolenie wstępne, jak i okresowe musi zostać właściwie udokumentowane. W przypadku szkolenia wstępnego zastosowanie ma § 12 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, zgodnie z którym zrealizowanie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego. Jest ona przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzór tej karty stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

W lewym górnym rogu karty szkolenia wstępnego należy umieścić oznaczenie pracodawcy. Poniżej wzoru karty szkolenia wstępnego załączonego do rozporządzenia umieszczone są stosowne pouczenia – problem w tym, że nie odnoszą się one do zakresu oznaczenia pracodawcy. Inaczej mówiąc przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jakie informacje powinny być umieszczone w ramach prawidłowego oznaczenia pracodawcy – na potrzeby właściwego wypełnienia karty szkolenia wstępnego.

Dwa scenariusze oznaczenia pracodawcy w karcie szkolenia wstępnego

W braku szczegółowych rozwiązań wydaje się, że możliwe są dwa scenariusze:

  1. Stosowanie wcześniejszych pieczątek z ich pełną zawartością w zakresie treści, uwzględniając fakt, iż nie ma bezpośredniego zakazu ich stosowania.

  2. Umieszczenie w firmowym wzorze karty szkolenia wstępnego informacji odwołującej się do pełnej nazwy pracodawcy, adresu siedziby pracodawcy oraz numeru NIP. Wydaje się, że powyższy zakres informacji będzie wystarczający dla właściwego skonkretyzowania pracodawcy jako organizatora szkolenia wstępnego.

W praktyce nie można wykluczyć, że karty szkolenia wstępnego zostaną zweryfikowane przez inspektora pracy w ramach kontroli. Uwzględniając szeroką niezależność każdego inspektora pracy, w tym w zakresie oceny i interpretowania przepisów, istnieje szansa że organ PIP zakwestionuje praktykowany przez pracodawcę sposób oznaczenia pracodawcy w karcie. Wydaje się, że w sytuacji gdy oznaczenie jest na tyle kompletne, że pozwala w sposób bezsporny ustalić pracodawcę, którego pracownik został poddany szkoleniu – inspektor nie będzie miał możliwości wydania żadnego wiążącego środka prawnego. Jeżeli jednak pokusi się o wydanie nakazu zobowiązującego pracodawcę do stosowania rekomendowanego przez siebie sposobu oznaczenia pracodawcy w kartach szkolenia – zawsze istnieje możliwość wejścia w polemikę z inspektorem – zarówno na etapie czynności kontrolnych w ramach zastrzeżeń do protokołu, jak również ewentualnego postępowania odwoławczego (opierając się na braku podstaw prawnych regulujących w jedyny słuszny sposób oznaczenia pracodawcy w karcie szkolenia wstępnego).

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.