Poleć znajomemu

Zatrucie jako wypadek przy pracy

Często w procesach pracy wykorzystywane są rozmaite substancje chemiczne oraz ich mieszaniny. W takich przypadkach, mimo stosowania właściwych procedur, nie można wykluczyć ryzyka związanego z zatruciem chemikaliami. Pytanie, czy taka sytuacja może być kwalifikowana w kategoriach wypadku przy pracy? Sprawdź, jak kwalifikować takie zdarzenia.

Stosując w procesach pracy czynniki chemiczne nie można wykluczyć możliwości wystąpienia wypadku przy pracy. Tym bardziej, że szereg czynników chemicznych może, z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne lub oddziaływanie na człowieka oraz sposób w jaki są stosowane,  stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Skóra pracownika miała kontakt ze stężonym żrącym kwasem. W wyniku czego doszło do poparzenia i tym samym urazu. Takie zdarzenia należy kwalifikować w kategoriach wypadku przy pracy. Przy założeniu, że pozostałe elementy składające się na definicję wypadku wystąpiły w sposób łączny.

Co jednak w sytuacji gdy doszło do zatrucia pracownika? W jakich kategoriach oceniać takie zdarzenie?

Odnosząc się do powyższej wątpliwości należy w pierwszej kolejności zauważyć, że przepisy stosowane w ramach postępowania powypadkowego nie regulują kwestii „zatrucia” wskazując w ramach potencjalnych skutków wypadku na uraz i śmierć.

Uraz w myśl przepisów powypadkowych jest uszkodzeniem tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

W sytuacji gdy w wyniku zatrucia dojdzie do śmierci poszkodowanego, wówczas trudno odmawiać temu zdarzeniu cech wypadku przy pracy. Wątpliwości powstaną wówczas gdy mimo zatrucia poszkodowany przeżył. Był wypadek czy go nie było – oto jest pytanie.

Odnosząc się do powyższej wątpliwości warto pamiętać, że pojęcie urazu jest charakterystyczne nie tylko dla siatki pojęciowej przepisów regulujących kwestie powypadkowe. Przykładowo w medycynie sądowej urazowi towarzyszy działanie czynników szkodliwych o różnym charakterze. Urazowi może zatem towarzyszyć zarówno czynnik mechaniczny, np. uderzenie, ale również jak najbardziej czynnik chemiczny prowadzący do zatrucia.

Uwzględniając powyższe, w sytuacji gdy doszło do zatrucia poszkodowanego niezbędne jest zasięgnięcie opinii biegłego lub biegłych. To z kolei może wiązać się z przeprowadzeniem szczegółowej diagnostyki stanu zdrowia pracownika w kontekście wystąpienia w wyniku zatrucia urazu.

Ważne

Musisz pamiętać, że zatrucie jest oceniane jako stan chorobowy z klinicznymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi, wywołany działaniem szeroko rozumianej trucizny, a więc substancji, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub nawet śmierć.

Jeżeli zatem z opinii lekarskiej wynika, że zatruciu substancjami lub mieszaninami substancji chemicznych towarzyszyło uszkodzenie tkanek ciała lub narządów, wówczas nie ma wątpliwości w zakresie kwalifikowania zdarzenia w kategoriach wypadku przy pracy.

Autor: 

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Autor komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy, jak również kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy ale i kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.